Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ANSAMBLU ZDROBIRE MOARA MDS 33 SI INELE DE VANT


Anunt de participare numarul 148617/19.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Calin Floca, Tel. +40 254236407/+40 254570790/+40 254541460, In atentia: Calin Floca int.225, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 254236404/+40 254570481/+40 0254506104, Adresa internet (URL): www.cenhd.ro;www.termodeva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. Sucursala Electrocentrale Deva- Mintia
Adresa postala: Str.Santierului, nr.1, Localitatea: Mintia, Cod postal: 337532, Romania, Punct(e) de contact: Calin Floca, Tel. +40 254236407, In atentia: Calin Floca int.225, Email: [email protected], Fax: +40 254236405, Adresa internet (URL): www.termodeva.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
Altele: Electricitate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ANSAMBLU ZDROBIRE MOARA MDS 33 SI INELE DE VANT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str.Santierului, nr.1 , Localitatea: Mintia , Cod postal: 337532 , Romania
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ANSAMBLU ZDROBIRE MOARA MDSsi INELE DE VANT conform caietului de sarcini si desenelor atasate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43414100-9 - Mori de macinat carbune (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ANSAMBLU ZDROBIRE MOARA MDS 33 2 buc. si INELE DE VANT 2 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 900, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 18000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de participare se va constitui conf.art.86 din HG 925/2006 . Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in original la sediul Sucursala Electrocentrale Deva- Mintia, pana la data limita de depunere a ofertelor. Nota: Ofertantii cu statut de IMM-uri vor prezenta toate documentele legale care certifica acest lucru, acestia beneficiind de legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. (Formularul A109) In masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia depusa , autoritatea contractanta va retine contestatarului 4679, 99 lei din garantia de participare, retinerea se va face in conformitate cu prevederile art. 278^1 alin.1 lit.b, respectiv 278^1 alin 2 din OUG 34/2006. In cazul in care, garantia de participare se constituie in alta moneda, se va lua in considerare cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract conform art.89 alin.2 si art.90 alin.1 din HG nr.925/2006. Ofertantii cu statut de IMM-uri vor prezenta toate documentele legale care certifica acest lucru, acestia beneficiind de legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006(Formular 12A)
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006(Formular 12B)
Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta (Formular A104
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 (Formular A106)
Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt nominalizate in Formularul A106
Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt :
Director General - Daniel Andronache
Director Tehnic ? Marcel Manga
Director Comercial ? Vasile Gabriel Giurgiu
Director Economic ? Maria Ciobanu
Sef Serviciu Achizitii ? Elisabeta Pogocsan
Sef Serviciu Investitii ? Branzea Valentin
Sef Serviciu Juridic ? Gabriela Paciu Se solicita certificat Constatator emis de Oficiul registrului comertului / autorizatie de functionare / altele echivalente
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita a ofertei si se va prezenta in original, copie legalizata sau semnat si stampilat de ofertant ?CONFORM CU ORIGINALUL?.
Ofertantului clasat pe primul loc I se va solicita, pentru conformitate, prezentarea acestuia in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala pentru anii 2010, 2011 si 2012 trebuie sa fie de minim 1500000 lei. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare dintre anii mentionati, respectiv pentru anul: 2010-2011-2012. Aceasta cerinta este conforma cu art. 9 (b) din HG nr. 925/20206 cu completarile si modificarile ulterioare. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte minime, candidatii au obligatia sa prezinte: ? Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiile financiare ale anilor incheiati la 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012, insotite de dovada depunerii si inregistrarii corespunzatoare ale acestora la organele fiscale competente. In cazul persoanelor juridice straine, care nu au obligatia inregistrarii situatiilor financiare anuale la organele fiscale, potrivit legii statului de rezidenta, se vor prezenta numai situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiile financiare ale anilor incheiati la 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012, elaborate potrivit reglementarilor legale aplicabile; sau ? Rapoartele de audit (anuale) intocmite pentru exercitiile financiare ale anilor incheiati la 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012, elaborate de auditorul financiar al furnizorului; sau ? Scrisori de bonitate si/sau orice alte documente pe care candidatul le considera relevante pentru demonstrarea bonitatii si a capacitatii sale financiare de a indeplini contractul de furnizare; si ? Formularul avand forma si continutul prezentate in documentatia de atribuire, semnat de reprezentantul legal al candidatului sau de persoana imputernicita de acesta, precum si stampilat (daca este cazul aplicarii stampilei).(Formularul A301) ? Candidatii pot sa prezinte documentatiile ce tin de situatia financiara si in limba engleza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita prezentare bilant contabil pe anii 2010- 2012 vizat si inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: Candidatii au obligatia de a prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse pentru industria energetica in ultimii 3 ani la nivelul unui contract, maxim 15 contracte a carorvaloare/valoare cumulata a fost de min.300000 lei.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare dintre anii mentionati, respectiv pentru anul: 2010-2011-2012.
Lista principalelor produse realizate pentru industria energetica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
e solicita: Experienta similarala nivelul unui contract, maxim 15 contracte a carorvaloare/valoare cumulata a fost de min.300000 lei, fara TVA pentru furnitura/echipament specific pentru industria energetica.Se solicita : Lista principalelor livrari de produse pentru industria energetica efectuate in ultimii 3 ani.Pentru indeplinirea cerintei minime se vor prezenta documente (contracte, documente constatatoare etc) relevante in acest sens.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor identice ca pret clasate pe primul loc, pentru a se putea departaja, operatorii economici vor prezenta o noua oferta in SEAP, la o data ulterioara - precizata in scris de catre autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Tel. +40 254236407, Email: [email protected], Fax: +40 254236404, Adresa internet (URL): www.cenhd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 12:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer