Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Antiinfectioase generale pentru uz sistemic


Anunt de participare numarul 148756/08.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR VICTOR BABES TIMISOARA
Adresa postala: STR GHEORGHE ADAM NR 13, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300310, Romania, Punct(e) de contact: CIPRIAN COMLOSAN, Tel. +40 0256207670, In atentia: Serv. Achizitii - Ing. Stanici Sorana 0732.680.159, Email: [email protected], Fax: +40 0256207735, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Antiinfectioase generale pentru uz sistemic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul spitalului - farmacie
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 147.33 si 2, 527, 606.53RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In urma incheierii acordului cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente lunar sau trimestrial, in functie de necesitati si fondurile disponibile, valoarea estimata maxima pentru un contract subsecvent fiind631.901, 63 RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Antiinfectioase generale pentru uz sistemic
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651000-8 - Antiinfectioase generale pentru uz sistemic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate a fi achizitionatesunt precizate in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 147.33 si 2, 527, 606.53RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare pentru fiecare lot este precizat in Anexa B a fisei de date.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei ( 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.) Echivalenta leu/valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.Garantia de participare se contituie prin virament bancar in contul RO85TREZ6215006XXX014928 deschis la Trezoreria Timisoara sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului de furnizare. Garantia poate fi depusa in contul RO85TREZ6215006XXX014928 deschis laTrezoreria Timisoara sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Garantia de buna executie trebuie constituita la data semnarii contractului.Modul de restituire a garantiei de buna executie: Garantia este constituita pe toata perioada contractului si va fi restituita executantului dupa indeplinirea obligatiilor contractuale.In cazul in care furnizorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale partial/total garantia de buna executie va fi retinuta de catre autoritatea contractanta, in limita prejudiciului creat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-fonduriCJAS
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale - Se completeaza de catre ofertant in original formularul nr. 1.
Declaratie privind eligibilitate - Se completeaza de catre ofertant in original formularul nr. 2.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG.34/2006 - Se completeaza de catre ofertant in original formularul nr. 3.
Declaratia ?Certificat de participare cu oferta independenta? - Se completeaza de catre ofertant in original formularul nr. 4
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006.- Se completeaza de catre ofertant in original formularul nr. 5Precizam persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care aproba si semneaza documentele in legatura cu procedura de atribuire: Lazureanu Elena Voichita ? manager, Cerbu Maria ? director medical, Badea Janeta ? Dir.Fin.Contabil, Stanici Sorana ? achizitii, Tunea Cristina ? jurist, Sambotin Maria ? farmacist sef, Chira Costin ? economist. Pt persoane juridice romane:
Certificat constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate.- Se prezinta in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, ofertantul asumandu-si raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile /reale la data limita de depunere a ofertelor.Pt. persoane juridice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare dpdv profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.- Se prezinta in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, ofertantul asumandu-si raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile /reale la data limita de depunere a ofertelor.Autorizatie de distributie en-gros eliberata de Ministerul Sanatatii prin Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, privind autorizarea activitatii de comercializare a medicamentelor, in conformitate cuTitlul XVII Lg 95/2006. - Se prezinta in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Autorizatie de punere pe piataemisa de Ministerul Sanatatii pentru produsele ofertate conform HG 144/2010 privind organizarea si functionarea MS si Ordinul 1032/2011. - Se prezinta in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de calitate ISO 9001:2008 eliberat de organisme autorizate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica cu o runda (durata rundei o zi) va incepe dupa ce ofertele vor fi evaluate si vor participa numai ofertele declarate admisibile. Precizari licitatie electronica: -pretul unitareste elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv-licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta-ofertantii pot vedea cea mai buna oferta-licitatia nu se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului-ofertantii nu pot vedea numarul participantilor inscrisi la licitatie.Aceste informatii vor fi disponibile in momentul initierii licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6702/17.12.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.02.2014 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.02.2014 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
un reprezentant imputernicit din partea fiecarui ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o reofertare in plic inchis, in cazul in care egalitatea se mentine autoritatea contractanta va solicita cate o noua reofertare pana la departajarea ofertantilor.Conform art.60 alin.2 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a primi / transmite date de la/catre operatorii economici prin fax.Livrarea produselor se va face in termen de 3 zilede la lansarea comenzii.Conditii de transport: Produsele vor fi transportate la sediul spitalului ? farmacie , trasportul fiind asigurat de catre firma castigatoare. La livrare, produsele vor corespunde cantitativ, calitativ si valoric comenzii transmise iar la constatarea la receptie a unor vicii ascunse receptia nu se va face pana la rezolvarea acestor probleme.Modalitati de plata: Plata facturilor se face prin ordin de plata in conformitate cu prevederile legale , in termen de maxim 60 de zile de la primirea facturii.Cantitatile minime si maxime stabilite in prezenta documentatie , reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate de catre autoritatea contractanta.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona cantitatea in functie de necesitatile efective , nefiind obligata la cantitatea minima prevazuta.Acordul cadru are o durata de 12 luni de la data atribuirii contractului.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru inainte de termen in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012 acorduri cadru/contracte avand ca obiect produsele din prezenta procedura.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele se vor calcula conform art.256 indice 2 din OUG nr 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic ? Cons. Juridic Tunea Cristina
Adresa postala: Str. Gheorghe Adam nr.13, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300310, Romania, Tel. +40 0732680164, Fax: +40 0256207735
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 10:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer