Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - anvelope diverse dimensiuni


Anunt de participare numarul 146152/30.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
REGIA NATIONALA A PADURILOR -ROMSILVA DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
Adresa postala: BDUL 1 MAI NR.6, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720224, Romania, Punct(e) de contact: Birou mecanizare, Tel. +40 230217685, In atentia: Ing.Stasiuc Iulian, Fax: +40 230521783
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SEAP
Adresa postala: ., Localitatea: ., Cod postal: ., Romania
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
REGIA NATIONALA A PADURILOR -ROMSILVA DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
Adresa postala: BDUL 1 MAI NR.6, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720224, Romania, Punct(e) de contact: Birou mecanizare, Tel. +40 230217685, In atentia: Ing.Stasiuc Iulian, Fax: +40 230521783
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
anvelope diverse dimensiuni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Directia Silvica Suceava-magazia atelierului de reparatii Gura Humorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare de anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje forestiere, terasiere, agricole cu montaj si echlibrare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34352100-0 - Pneuri pentru camioane (Rev.2)
34351100-3-Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)
34352300-2-Pneuri pentru masini agricole (Rev.2)
50116500-6-Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1144 anvelope si camere de aer
Valoarea estimata fara TVA: 1, 163, 960RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie, conform art. 86 alin. (1) din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin viramentbancar sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Aceasta reprezinta 2%, dinvaloarea maxima alocata. Cuantumul total al garantiei de participare la licitatie este de: 23279 lei (cursul valutar din 05.06.2013). PentruIMM-uri garantia de paticipare poate fi constituita in cuantum de 50% din valoarea garantiei de participare. In acest caz dovada constituiriigarantiei de participare va fi insotita de Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (facand dovada in acest sensprin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004 ? Anexa 1 ? Declaratie privind incadrarea intreprinderilor in categoriaintreprinderilor mici simijlocii) prezentata in original, la vedere. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea DIRECTIEI SILVICESUCEAVA. (adresa Bulevardul 1 Mai Nr.6, Suceava, cod postal 720224 jud.Suceava, ROMANIA) Perioada de valabilitate a garantiei departicipare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (90 zile), de la data limita de depunere a ofertelor , cuposibilitatea prelungirii acesteia la cererea autoritatii contractante. Gar. de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire: a) instrum. de gar. (formular 11), care seprezinta in original, in cuantumul si pentru perioada convenita a contractului. Nota: Gar. trebuie sa fie irevocabila. Instrum. de gar. trebuie saprevada daca plata gar. se va executa conditionat sau neconditionat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie privind eligibilitatea - Cerinta obligatorie: Formularul 12A; 2)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Cerinta obligatorie: Formularul 12B; 3)Certificat de participare cu oferta independenta -
Cerinta obligatorie: Formularul F4; 4)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Cerinta obligatorie: Formularul F3; Nota: Persoane cu functii de decizie, in
ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul DS.Suceava Ing.Sorin Ciobanu-director, Ing.Valerian Solovastru
director tehnic, Ec.Vasile Rusu-director economic, jr.Tironeac Aftanasie-birou juridic, ing.Iulian Stasiuc- sef birou mecanizare, ing.Lazar
Constantin-responsabil achizitii.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe
raza careia isi are sediul social operatorul economic din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor
scadente la plata in luna anteriora lunii in care se depun ofertele;Cerinta nr. 5 Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Se va
completa si depune Formularul 12 C din Sectiunea Formulare;Informatii privind asocierea-Se va complete si depune Acord de asociere, -
potrivit Formular 10, Prezentarea acestor documente reprezinta o cerinta minima obligatorie, iar lipsa lor va duce la respingerea ofertei ca
fiind inacceptabila Prezentare certificat constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. PENTRU OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC in urma stabilirii clasamentului final: inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita prezentarea, pentru conformitate, a documentului in original/copie legalizata, DACA IN CADRUL OFERTEI ACESTA A FOST PREZENTAT IN COPIE CONFORM CU ORIGINALUL.Autorizare din partea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului pentru activitati de comert cu ridicata al deseurilor si recuperarea materialelor reciclabile sortate sau a unui contract de prestari servicii cu o societate autorizata de ANPM pentru astfel de activitati, conform HG 170/2004.
Persoane juridice/fizice straine: Cerinta obligatorie: prezentare documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional; Documentele sunt acceptate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cuoriginalul?.Prezentarea acestor documente reprezinta o cerinta minima obligatorie, iar lipsa lor va duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind cifra medie de afaceri globala Cerinta minima
obligatorie: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra de afaceri
globala medie, in ultimii 3 ani , cel putin egala cu 2327920 lei.Mentionam ca
pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta
comunicat de BNR
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va complete si depune formularul B din sectiuneaFORMULARE-in original Se va prezenta si depune: oricedocumente relevante ale operatorilor economici din care sarezulte cifra de afacere globala a anului2010, 2011 2012 (bilantulcontabil sau alte documente relevante).Prezentarea acestordocumente reprezinta o cerinta minima obligatorie iar lipsa lor vaduce la declararea ofertei ca inacceptabila.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Mostre din fiecare categorie de produs ofertat : Ofertantii trebuie prezinte in
cadrul procedurii mostre ale produselor ofertate, executate in confomitate cu
prevederile caietului de sarcini. Mostrele se vor prezenta , pina la data si
ora limita de depunere a ofertelor la atelierul de reparatii Gura Humorului
Mostrele prezentate vor fi etichetate, iar pe eticheta vor fi specificate :
denumirea produsului, numele firmei producatoare, numele firmei care le distribuie, adresa ofertantului, data fabricatiei. Etichetele vor fi semnate si
stampilateToate mostrele vor fi stampilate cu stampila ofertantului. Mostrele
depuse de ofertantul care va fi declarat castigator vor ramane in
proprietatea Directiei Silvice Suceva cu titlu gratuit. Pentru ofertantii
declarati necastigatori, mostrele se vor ridica de catre acestia dupa
ridicarea /restituirea garantiei de participare si semnarea contractului de
furnizare cu ofertantul declarat castigator.
Cerinta nr. 1Lista principalelor livrari de produse similare(marca anvelopa, caracteristici)
efectuate in ultimii trei ani, insotita de recomandari/acte constatatoare/alte
documente edificatoare din partea beneficiarilor inscrisi in lista principalelor
livrari de produse. cerinta minima : cel mult doua contracte a caror valoare
cumulata sa fie de cel putin 1163960 lei-Nota : pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicatde BNRpentru fiecare an in parte
.Cerinta nr.2 Declaratie pe propria raspundere referitoare la echipamentele tehnice decare poate dispune operatorul economic pentru indeplinireacorespunzatoare a contractului de furnizareCerinta minima obligatorie :1. detine sau poate dispune de autovehicule pentru transport2.detine sau poate dispune de un atelier autorizat pentru montarea siechilibrarea anvelopelor in municipiul Suceava3. detine sau poate dispune de o masina de dejantat anvelope de minim 38toli si anvelope Run on Flat4. detine sau poate dispune de service mobil pentru montare anvelope
Cerinta 3Certificare. omologare Anvelopele oferite, fiind produse de siguranta circulatiei vor fi obliqatoriucertificate si/sau omologate de autoritatile competente Intr-unul din statelemembre ale UE. (conform Ordinului MTCT 2135/200h si Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 art 1. alin 8, modificata si aprobataconform Legii nr. 288/2008), iar ofertantii vor prezenta documente deomologare si/sau certificare UE. privind respectarea Regulamentelor ECEONUnr 30, respectiv nr. 54 si seria standardelor ISO de la organismeinterne ?i internationale de atestare a calitatii.
Certificatele de omologare internationala vor atesta omologarea pneuluipentru categoria de utilizare. (pneu normal, pneu special, sau pneu pentruzapada). Produsele vor fi certificate RAR conform Ordinului Ml C'T 2135/2005, cap.2"Metodologia si condi?iile'_ privind certificarea sau omologarea produselorutilizate la vehicule rutiere. Produsele fabricate In tara sau importate, prevazute In lista cuprinsa la cap.V, pot fi introduse pe piata numai dacasunt certificate sau omologate de RAR.
Documentul de certificare sau omologare a produselor trebuie sa fie valabil
la data limita de depunere a ofertelorIn cazul retragerii, suspendarii certificatelor de omologare de catre organele
abilitate referitoare la producator sau produs, se va proceda conform
clauzelor contractuale.Adresa producatorului mentionata in certificatul de conformitate trebuie sa
comcida cu adresaproducatorului mentionata in certificatul de origine al produsului.
certificat privind implementarea sistemului calitatii - ISO 9001-2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Mostre din fiecare categorie de produs ofertat : Ofertantii trebuieprezinte in cadrul procedurii mostre ale produselor ofertate, executate in confomitate cu prevederile caietului de sarcini.Ofertantii nu au posibilitatea de a prezenta mostre doar pentru oparte din produsele descrise in caietul de sarcini, urmand acompleta acestea ulterior. Mostrele se vor preda pe baza deproces verbal la magazia atelierului de reparatii Gura Humorului, pina la data limita de depunere a ofertelor insotite de procesverbal de predare-primire.Prezentarea acestor mostre reprezinta o cerinta minima obligatorie iar lipsalor va duce la respingerea ofertei ca inacceptabila. Neprezentarea uneimostre pentru produsele solicitate prin caietul de sarcini duce la declarareaofertei ca inacceptabila. Prezentarea acestor mostre reprezinta o cerintaminima obligatorie iar lipsa lor va duce la respingerea ofertei cainacceptabila. Neprezentarea unei mostre pentru produsele solicitate princaietul de sarcini duce la respingerea ofertei ca inacceptabilaNota : Lista cu mostrele care trebuiesc depuse este postata la capitolulDOCUMENTATIEAutoritatea contractantamentioneazaca mostrele prezentate de catre ofertantul castigatorse pastreze ca etalon iar cele prezentate de catre ofertantii declarati necastigatorise vor restituii in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului.Completarea Formularului nr. 12 D din Anexa Formulare. -Recomandari/acte constatatoare/alte documente edificatoare dinpartea beneficiarilor inscrisi in lista principalelor livrari deproduse similare (marca anvelopa si caracteristici), din care sarezulte modul de indeplinire a livrarilor respective, pecantitati, marca anvelopelor, caracteristici solicitate , valori, perioade de livrare.Prezentarea acestor documente reprezinta ocerinta minima obligatorie iar lipsa lor va duce la declarareaofertei ca inacceptabila.Completarea Formularului nr. 12 H din Anexa Formulare. Se pot
anexa orice documente care pot demonstra indeplinirea
cerintelor minimale.Prezentarea acestor documente reprezinta o cerinta minima
obligatorie iar lipsa lor va duce la declararea ofertei ca
inacceptabila..Certificate de omologare.documente emise de organisme acreditate, care atesta ca esteimplementat sistemul de management al calitatii conform cucerintele din standardul seria SR-EN-ISO 9001:2008 (sauechivalent) ? la ofertant
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de livrare
20%
Descriere: Reprezinta intervalul orar cuprins intre data emiterii notei de comandasi data receptiei
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul proces de reofertare: pretul; b) eventualele limite ale valor pana la care pretul poate fi imbunatatit: nu este cazul (cu respectarea preved art 202 din OUG 32/2006);c) sistemul informatic va pune la dispozitia participant la procesul repetitiv de reofertare inform referitoare la preturi, valori noi prezentate sau nr particip la LE.Numarul de runde ale LE: 1 (una).LE va incepe la 2 zile lucrat de la transmit invit.Durata rundei: 1 zi.Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului.Avand in vedere obligatia AC prevazuta in art 202 alin 1 din OUG 34/2006 de a verif eventualele oferte cu pret aparent neobisnuit de scazut, ofertantii vor depune la sediul AC, in termen de 48 de ore de la finaliz ultimei runde a LE, docum justific referit la fundament economica a modului de formare a pretului, aferente valorii ofertate in ultima runda a LE.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2013 10:00
Locul: sediul Directiei Silvice Suceava
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
cate un reprezentat imputernicit al ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte au punctaje egale si sunt clasate pe primul loc, va fi declarata castigatoare oferta cu pretul ofertei cel mai mic; daca si preturile sunt egale, atunci se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile conform art 256^ din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al Directiei Silvice Suceava
Adresa postala: bdul 1 mai nr.6, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720244, Romania, Tel. +40 230217685, Fax: +40 230521783
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.08.2013 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer