Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ANVELOPE SI CAMERE DE AER PENTRU PARCUL DE UTILAJE D.R.D.P. IASI


Anunt de participare numarul 90285/05.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi, str. Gh. Asachi, nr.19, Localitatea: IASI, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: ing. Manuela Popa, Tel.0232-214.430, Email: [email protected], Fax: 0232-214.432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Birou Mecanizare, Tel.0232-214430, In atentia: ing. Ion Botezatu, Email: [email protected], Fax: 0232-214432
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0232-214430, Email: [email protected], Fax: 0232-214432
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Secretariat DRDP Iasi, Tel.021-214430, Email: [email protected], Fax: 0232-214432
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritorialeAltele: e-licitatie.ro
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ANVELOPE SI CAMERE DE AER PENTRU PARCUL DE UTILAJE D.R.D.P. IASI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Iasi, District Iasi, localitatea Valea Lupului
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de anvelope si camere de aer avand caracteristicile tehnice conform caiet de sarcini anexat
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34351100-3 - Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
anvelope si camere de aer total 242 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 370, 760RON
II.2.2) Optiuni
Da
DRDP Iasi isi rezerva dreptul de a achizitiona suplimentar produse similare
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare - 4.000 lei total, conf. sect.loturi - achitata numerar sau prin OP in contul DRDP Iasi-RO33RNCB0175008094080037-BCR Iasi sau instrument de garantare conf legii -original
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si surse legal constituite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie de eligibilitate; 2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura; 3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;4.Certificate constatatoare de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat si bugetele locale, valabile la data deschiderii ofertelor;5. Certificat de inregistrare emis de ORC-copie; 6. Certificat de inregistrare in scop de TVA-copie; 7.Certificat constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor-original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant la data 30.06.2009; 2. Fisa de informatii generale; 3. Declaratie privind cifra medie de afaceri;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri detalii la sectiunea "LOTURI"
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani;
2. Declaratie privind resursele umane;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara valoare totala 110.000 lei defalcat conform sectiunii "loturi"
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conf. art. 73, alin(2) din OUG 34/2006(A) autoritatea contractanta decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica ca etapa finala a licitatiei deschise. Detalii FDA
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.11.2009 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.11.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.11.2009 10:00
Locul: Sediul DRDP Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, persoane autorizate, min. 2 reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt de participare si este publicata si pe site-ul www.drdpiasi.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr. 25, Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232-217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sectorul 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232-214430, Email: [email protected], Fax: 0232-214432
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2009 11:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer