Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Apa plata necarbonatata in sistem watercooler


Anunt de participare (utilitati) numarul 32006/12.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: B-dul Decebal nr. 5-7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Steluta Iuliana Mitrache, Tel.0251/419414, Email: [email protected], Fax: 0251/419414, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNCF "CFR" SA, Sucursala Regionala CFR Craiova
Adresa postala: B-dul Decebal nr. 5-7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Marin Ianos, Manuela Croitoru, Steluta Mitrache, Tel.0251/419414, 0251/416520, Email: steluta.mitr[email protected], Fax: 0251/419414, 0251/416520
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNCF "CFR" SA, Sucursala Regionala CFR Craiova
Adresa postala: B-dul Decebal nr. 5-7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Manuela Croitoru, Steluta Mitrache, Tel.0251/419414, Email: [email protected], Fax: 0251/419414
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNCF "CFR" SA, Sucursala Regionala CFR Craiova
Adresa postala: B-dul Decebal nr. 5-7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Manuela Croitoru, Steluta Mitrache, Tel.0251/419414, Email: [email protected], Fax: 0251/419414
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Apa plata necarbonatata in sistem watercooler
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Raza Regionalei CFR Craiova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Apa plata necarbonatata distribuita in sistem watercooler
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15981100-9 - Apa minerala plata (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
356.000 litri apa necarbonatata
Valoarea estimata fara TVA: 231, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 2.300 lei iar cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul fara TVA al contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea2. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor3. Fisa de informatii generale privind ofertantul
1. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului2. Certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile inaintea deschiderii ofertelor, de ORC3. Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilant contabil : bilantul contabil incheiat la 31.12.20062. Informatii privind cifra de afaceri : cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani, de minim 690.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani2.Lista de experienta similara3.Declaratie privind echipamentele tehnice
4.Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii.5.Autorizare pentru livrarea produselor
6.Declaratie de conformitate7.Acte autentice privind licentele de fabricatie pentru apa de masa necarbonatata
8.Autorizatii si avize sanitare valabile
9.Copii dupa ultimele buletine de analiza fizico-chimice si bacteriologice
10.Certificate de conformitate pentru ultimele esantioane analizate, valabile ca termen
11.Declaratie pe proprie raspundere ca utilizarea produsului nu pune in pericol viata sau sanatatea consumatorului.
12.Informatii privind subcontractanti13.Informatii privind asociatii
14.ISO 9001, OH SAS 18001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.10.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Contravaloarea documentatiei de atribuire se achita cu numerar la casieria Regionalei CFR Craiova
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2007 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2007 11:00
Locul: Sucursala Regionala CFR Craiova, B-dul Decebal nr. 5-7, parter, Sala de Consiliu, Craiova, jud Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: iunie 2008
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: B-dul Nicolae Titulescu nr. 14, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200134, Romania, Tel.0251/415601, Fax: 0251/415601
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile dupa luarea la cunostiinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Regionalei CFR Craiova
Adresa postala: B-dul Decebal nr. 5-7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Tel.0251/419.414, Fax: 0251/419.414
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.09.2007 08:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer