Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aparat control Rx cu TIP instalat cu tunel de mici dimensiuni si sistem LEDS incorporat si Echipament de securitate tip LEDS


Anunt de participare (utilitati) numarul 148553/16.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA AEROPORT TRANSILVANIA TARGU MURES
Adresa postala: Vidrasau DN 15, km 14, 5 soseaua Targu Mures -Ludus, jud Mures, Localitatea: Vidrasau, Cod postal: 547612, Romania, Punct(e) de contact: Simona Camelia Biris, Tel. +40 265328259, Email: [email protected], Fax: +40 265328257, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Aparat control Rx cu TIP instalat cu tunel de mici dimensiuni si sistem LEDS incorporat si Echipament de securitate tip LEDS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TG MURES, VIDRASAU 547612, JUD. MURES
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aparat control Rx cu TIP instalat cu tunel de mici dimensiuni si sistem LEDS incorporat si Echipament de securitate tip LEDS
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38582000-8 - Echipament de control cu raze X (Rev.2)
42122420-0-Elevatoare de lichide (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Aparat control Rx cu TIP instalat cu tunel de mici dimensiuni si sistem LEDS incorporat si Echipament de securitate tip LEDS
Valoarea estimata fara TVA: 887, 096RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 17.000 lei.Garantia de participare se poate constitui prin scrisoare de garantie bancara, instrument de garantare emis de o societate de asigurari, sau prin depunerea in contul autoritatii contractante a contravalorii garantiei de participare. In cazul in care se opteaza pentru ultima varianta, banii se vireaza in contul RO91 BTRL 0270 1202 1188 81XX deschis la Banca Transilvania Targu Mures. Echivalenta garantiei de participare se va face la cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data depunerii ofertelor. Pentru IMM garantia se va constitui in cuantum de 50% din valoarea estimate Valabilitatea garantiei de participare: 90 zile de la data limita de depunere a ofertei. Autoritatea Contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 5 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de participare se returneaza in conformitate cu prevederile art 88 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care un operator economic depune contestatie iar aceasta este respinsa de CNSC ca fiind nefondata autoritatea contractanta va retine contestatorului o suma conform prevederilor Art. 278ยน din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile uleterioare. Autoritatea contractanta va retine garantia de participare si in cazul in care contestatarul renunta la contestatie, in conformitate cu art. 278 ind. 1(2, OUG 34/2006. Se va constitui garantia de buna executie, in procent de 10%/5% pt. IMM, din valoarea contractului, exclusiv T.V.A. Modul de constituire: ? in conformitate cu art.90 alin.(1)-(3), din HG 925/2006. Totodata se vor avea in vedere prevederile HG 1045/19.10.2011, privind modificara art.90 alin.(3) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Tarif de securitate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG 34/2006, - Formular nr. 2Nota: Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, - Formular nr.3Nota 1: Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69?1 din OUG nr. 34/2006 , - Formular nr. 12 (persoanele cu functii de decizie sunt urmatoarele: Presedintele Consiliului Judetean Mures Ciprian Dobre, Dancu Ovidiu, Lokodi Edita Emoke, , Cosma Aurel aul, Antonie Stefan Mihail, Baciu Marius Tiberiu, Ban Moise, Bandea Eugen, Bolos Vasile Grigore, Boros Raul Alin, Borsan Doru Aurelian, Coman Melus Florian, Csep Eva Andrea, Eros Csaba, Filimon Vasile, Gasparik Attila-Csaba, Gliga Ioan Florin, , Iacob Letitia, Kadei Pal Elod, Kelemen Attila-Marton, Mo;zes Levente-Sandor , Popa Dragos Codrin, Pop Teodor Mircea, Pokorny Vasile Stefan, Radu Mircea, Socotar Gheorghe Dinu, Somesan Stefan, Stoica Ion, Szabo; Arpad, Szasz Izolda, Szabo Albert, Sopterean Ioan, Tatar Bela, Todoran Liviu Radu, Tusnea Ion, Rus Dan Doru, Presedintele Consiliului de Administratie al Aeroportului Vladimir Mihai Vasilescu, Membrii ai Consiliului de Administratie al Aeroportului Spinei Maria si Dobroiu Viorica, Directorul operational interimar Baceanu Toni, Directorul Economic al Aeroportului Gherendi Luminita, Directorul Tehnic interimar Pop Ioan Petru, membrii in comisia de intocmire a caietului de sarcini Moldovan Ovidiu de licitatie: Biris Simona Camelia, Teuca Ioana, Dima Adrian , Lorinczi Reka si Bratulescu Mariana.- Declaratie privind calitatea de participant la procedura, - Formular nr.1Nota: Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri: a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza; b)sa depuna oferta individuala /comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat; c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii oferteiindividuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, , - Formular nr. 13- Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale referitoare la plata datoriilor la bugetul local. Nota1: Toatecertificatele/documentele trebuie sa fie prezentate in original sau copie "conform cu originalul?.Certificatele solicitate trebuie sa prezintesituatia obligatiilor scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor.Nota2: Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat, la o data corelata cu termenul legal al scadentei de plata si nu la termenul de valabilitate al documentului la data depunerii sau deschiderii ofertelor. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCertificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, care sa cuprinda informatiivalabile/reale la data limita de depunere a ofertelor din care sa reiasa urmatoarele date: a)denumirea operatorului economic si toate datele de identificare; b)codul unic de inregistrare; c)sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa); d)structura actionariatului; e)numele reprezentantilor legali ai operatorului economic; f)domeniul de activitate principal; g)domeniile de activitate secundare;
- Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si dupa caz de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit;
- Autorizatie CNCAN in termen de valabilitate pentru activitatea de livrare si manipulare surse de radiatii si instalatii radiologice in conformitate prevederile Legeii 111/1996. Nota: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra medie de afaceri globala, intr-o perioada anterioara care vizeaza activitatea din ultimii trei ani avand impusa valore minimala de 1.700.000 lei
Modalitatea de indeplinire
Informatii privind cifra medie de afaceri, avand impusa o valore minimala de 1.700.000 lei. Completarea Formularului 4.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu annual lei/ alta valuta, comunicat de BNR pentru fiecare an in parte: 2010:1 Euro - 4.2099 lei 2011:1 Euro - 4.2379 lei 2012:1 Euro - 4.4560 lei
Bilantul contabil la data de 31.12.2012
Modalitatea de indeplinire
Raportari contabile
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor furnizari de echipamente similare livrate in ultimii 3 ani (calculati pana la termenul limita pentru depunerea ofertelor) din care sa rezulte livrarea de echipamente similare din maxim 2 contracte cumulate de cel putin 887.096 lei.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea declaratiei privind principalele furnizari de produse in ultimii 3 ani Completarea Formularului 5, din care sa rezulte livrarea de echipamente similare din maxim 2 contracte cumulate de cel putin 887.096 lei. Pentru calculul echivalentei valorii contractelor similare exprimata in alta moneda decat lei, se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR
Informatii privind subcontractantii. Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul de achizitie publica. In acest sens ofertantul are obligatia de a preciza in documentele ofertei: - partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze; - datele de recunoastere ale subcontractantilor. In cazul in care unul sau mai multi subcontractanti urmeaza sa indeplineasca parti din contract autoritatea contractanta solicita ca la incheierea contractului, sa se prezinte contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati de acesta in oferta, care se constituie in anexa la contract.
Modalitatea de indeplinire
In conditiile in care candidatul include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul de achizitie publica atunci are obligatia de a prezenta urmatoarele Documente probante: - Declaratie privind partea/partile din contract pe care urmeaza sa le indeplineasca contractantul si cele pe care urmeaza sa le indeplineasca subcontractantii (exprimate cantitativ si valoric) completata in conformitate cu Formularul nr. 6 ?Declaratie privind subcontractantii si specializarea acestora? si tabel anexa
Informatii privind asocierea
Modalitatea de indeplinire
In cazul asocierii documentele solicitate a fi prezentate prin fisa de date a achizitiei, vor fi prezentate de fiecare operator economic din cadrul asociatiei. Operatorul economic trebuie sa completeze un Acord de asociere. Acordul de asociere in forma legalizata va fi solicitat la semnarea contractului. Se va prezenta Imputernicire pentru liderul asocierii. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere legalizata in limba romana dupa acestea. Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului;
Prezentarea in conformitate cu Regulamentul CE nr. 300/2008, a Regulamentului UE 185/2010 di Decizia 774/2010, a Certificarii ANSI Z136.1 si ANZI Z136.3
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea in conformitate cu Regulamentul CE nr. 300/2008, a Regulamentului UE 185/2010 di Decizia 774/2010, a Certificarii ANSI Z136.1 si ANZI Z136.3
Prezentarea Certificat ISO 9001 ?Sistem de management al calitatii? sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta certificatul ISO 9001. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele de asigurare a calitatii nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare. Nota: orice document in care se mentioneaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa, poate constitui dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Operatorii economici inregistrati in SEAP, potrivit preved.art.6 alin.2 din HG nr. 1660/2006, carora li s-au transmis simultan invitatii de participare electronice in SEAP, potrivit preved. art.165 alin.2 din OUG 34/2006, vor prezenta preturi noi in SEAP. Invitatia electronica va preciza data si ora de start a licitatiei electronice, care nu poate fi mai devreme de 2 zile lucratoare de la data la care se transmit invitatiile electronice. Numar de runde si calendarul de desfasurare: 1 runda Durata unei runde: 1 zi Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: valoarea ofertei fara TVA Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit : DA Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: DA Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului : NU Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie : DA Pas minim de licitatie :0, 01% din valoarea estimata.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.01.2014 12:00
Locul: R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TARGU MURES, VIDRASAU, jud. Mures, 547612, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de licitatie, comisia de intocmire a caietului de sarcini, maxim 2 reprezentanti din partea fiecarui operator economic participant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TARGU MURES
Adresa postala: VIDRASAU, jud. Mures, Localitatea: VIDRASAU, Cod postal: 547612, Romania, Tel. +40 265328259
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2013 17:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer