Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aparat Doppler vascular periferic


Anunt de participare numarul 86161/09.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"
Adresa postala: str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020021, Romania, Punct(e) de contact: Departamentul de Granturi si Cercetare Stiintifica, Tel.021/3114013, In atentia: David Florentina, Email: [email protected], Fax: 021/3103065, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de Invatamant Superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Aparat Doppler vascular periferic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Central UMF Carol Davila B-dul Eroii Sanitari nr. 8 sect. 5 Bucuresti
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aparat Doppler vascular periferic - 2 buc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33112320-7 - Aparate Doppler (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Aparat Doppler vascular periferic - 2 buc
Valoarea estimata fara TVA: 11, 092.43RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare lot 1 - 221.84
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri de cercetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea ofertantilor castigatori in scopul indeplinirii contr. va fi legalizata cu desemnarea unui lider de asociatie fara obligatia ca prin aceasta asociere sa se formeze o noua persoana juridica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006;Certificat fiscal privind achitarea impozitelor si taxelor locale ;Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre Bugetul de Stat eliberat de Administratia Financiara-DGFPCFS in copie legalizata sau original;Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu toate mentiunile in copie legalizata sau original;Autorizatie livrare produse- tradusa in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale;Copie dupa ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind principalele livrari de produse in ultimii 3 ani; Documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului ISO sau echivalent pentru producator; Marca CE sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. inregistrare 22811
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2009 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2009 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii societatilor ofertante, reprezentantii Departamentului de Granturi si Cercetare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr. 6, sector3 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un atac al autoritatii contractante pe care il considera ilegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul de Asistenta Juridica
Adresa postala: str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020021 , Romania , Tel.0213180720 , Fax: 0213180726, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020021, Romania, Tel.0213180720, Fax: 0213180726
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2009 09:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer