Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aparat MALDI TOF


Anunt de participare numarul 36589/19.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 296, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Punct(e) de contact: Maria Elena Ursei, Tel.021-2207780, In atentia: Maria Elena Ursei, Email: [email protected], Fax: 021-2207695
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Stiinte Biologice
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 296, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel Lucian RADU, Tel.021-2207780, In atentia: Gabriel Lucian RADU, Fax: 021-2207695
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institut National
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare-Dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Aparat MALDI TOF
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul autoritatii contractante: Splaiul Indepnedentei nr. 296, sector 6, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea unui aparat Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI)Time of flight (TOF) cu caracterisiticile specificate in caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33253000-8 - Aparate de detectare si de analiza (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate: 1 aparat
Valoarea estimata fara TVA: 1, 260, 505RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare: 25200RON, garantia de buna executie: 7% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Modalitati de plata: prin ordin de plata, in 15 zile de la primirea facturii de la furnizorSurse de finantare: fonduri de investitii 2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere: Se solicita legalizarea asocierii pentru grupul de operatori doar daca oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu se incadreaza in prevederile art. 180 si art. 181 din OUG34/2006 si anume: declaratia de eligibilitate si/sau cazierul judiciar/certificat echivalent, declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Certificat eliberat de Administratia finantelor publice, Certificat eliberat de Serviciul Taxe si impozite locale, certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, autorizatie de la producator pentru punerea pe piata a produsului. Certificatele se vor prezenta in original saucopie legalizata si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilantul contabil, vizat si inregistrat de organele competente la 31.12.2006
2. Cifra medie anuala de afaceri globala, pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri globala trebuie sa fie mai mare decat: 3.781.000lei (se completeaza formularul nr10)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari/prestatii/lucrari in ultimii 3ani , continand produse, valori, perioade de livrare, beneficiari.2. Se vor prezenta minim 3 recomandari din partea beneficiarului/ clientului, semnate si stampilate
3. Experienta similara: ofertantul va dovedi ca a indeplinit si realizat, in ultimii 3 ani, un contractcare a avut ca obiect vanzarea unor produse similare cu cel supuse prezentei achizitii4. Descrieri si / sau fotografii ale produsuluia caror autenticitate trebuie sa poate fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru, sibrosuri originale de la producator
5. Documete emise de organismele acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii.Certificat ISO 9001/2001 al ofertantului sau echivalent.
6. Certificat ISO 9001/2001 alfirmei producatoare sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea contractului prezentat pentru demonstrarea experientei similare trebuie sa fi fost mai mare sau egala cu :378.150lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
valoarea totala a ofertei
60%
Descriere:
2.
termen de livrare
5%
Descriere:
3.
caracteristici tehnice superioare celor prezentate in caietul de sarcini
30%
Descriere:
4.
service si garantie
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.11.2007 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.12.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.12.2007 14:30
Locul: la sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere a ofertelor pot participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoles nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.021-3195180, Email: [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comaprtimentul juridic al Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Stiinte Biologice
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 296, Sector 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Tel.021-2207780, Fax: 021-2207695
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2007 17:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer