Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - aparat rontgen digital de radiologie


Anunt de participare numarul 148993/25.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
Adresa postala: STR. REPUBLICII NR. 37, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410159, Romania, Punct(e) de contact: BOGDANNICOLAE IURCOV, Tel. +40 259434406, Email: [email protected], Fax: +40 259417169, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate sanitara
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
aparat rontgen digital de radiologie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str.Gheorghe Doja nr.65-67 Oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aparat rontgen digital de radiologie - APARAT RX GRAFIE DIGITALA CU DETECTORI DIGITALIWIRELESS- furnizare, instalare, punere in functiune si service in perioada de garantie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33111000-1 - Aparate de radiologie (Rev.2)
45259000-7-Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)
51410000-9-Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
80320000-3-Servicii de formare profesionala in domeniul medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Aparat rontgen digital de radiologie - APARAT RX GRAFIE DIGITALA CU DETECTORI DIGITALIWIRELESS - 1 bucata
Valoarea estimata fara TVA: 1, 170, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
DaCuantumul garantiei de participare-23400 lei.Garantia de participare este valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei de participare: Curs de referinta BNR din data publicarii in SEAP a invitatiei de participare.Garantia de participare la procedura de achizitie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in lei, in conformitate cu prevederile art.86 din HG 925/2006, in cuantumul mentionat si cu o perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de primire a ofertei.- Pentru plata prin numerar, aceasta se poate achita la casieria autoritatii contractante, intre orele 7.00-11.00.sau 12.00-15.00.In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, contul deschis de autoritatea contractanta este urmatorul: RO72TREZ0765006XXX009861 deschis la Trezoreria Oradea, cod fiscal 4208498, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor in favoarea autoritatii contractante.In cazul in care ofertantul declarat castigator se face vinovat de nesemnarea contractului de furnizare produse in conditiile de baza impuse prin documentatia de atribuire, in termenul prevazut, la pretul de atribuire, de neconstituirea garantiei de buna executie in conditiile din contract, acesta va pierde garantia de participare depusa si va decade din drepturile castigate in urma atribuirii contractului de achizitie, si conform art.87 din HG 925/2006. Valoarea garantiei de participare care se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondata de catre CNSC , suma calculata fiind calculata, conf. art. 278^1 din OUG 34/2006 si alin 2 art.278"1 din OUG 34/2006. DaCuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA Garantia de buna executie se constitiuie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asiguraricare devine anexa la contract.Prevederile art.86 alin.(2)-(4) se aplica in mod corespunzator , in conformitate cu prevederile art.90 alin (1) din H.G.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
lista de investitii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.2. declaratia de eligibilitate - prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art 180Nota: se solicita atat ofertantului asociat cat si tertului sustinator cf. art.19 si 20 din L 279/2011.
3. declaratia privindneancadrarea la prev. art.181 din OUG 34/2006.
Nota: se solicita si ofertantului asociat iar tertului sustinator i se solicita neancadrarea in prev. lit. a, c ind.1 si d ale art.181 din OUG 34/2006, cf. L 279/2011;4.Declaratia privind neincadrarea in art. 69^1OUG34/2006
Nota: se solicita atat ofertantului asociat cat si tertului sustinator si subcontractantului
- Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Manager, Conf.Univ.dr.Daina Lucia, Director Financiar-Contabil, Ec. Maghiar Marcel, Comisia de evaluare: Ing.Rosca Cornel, Ec.Iurcov Bogdan, Ec.Bibart Cosmin, Ing.Marzac Marian, Ing.Paul Emilia, Ing.Domocos Monica, Dr.Toc Liana
Forma de prezentare: original
5.declaratie privind calitatea de participant la procedura
6. se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la Bugetul general consolidat si la bugetul local. ? Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general si bugetul local) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata (informatiile cuprinse in ORC vor fi valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor), din care sa rezulte :
-obiectul de activitate al ofertantuluiautorizeaza desfasurarea de activitati in domeniul ce face obiectul achizitiei. Dovada autorizarii va trebui sa reiasa din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. ?Sedii si/sau activitati autorizate?, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat pentru domeniul ce face obiectul achizitiei.
- ca la datele la zi ale firmei, nu figureaza mentiuni referitoare la faptul ca ofertantul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de un judecator sindicNOTA:
In situatia in care din documentele solicitate, reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.180 art.181 sau de art. 69?1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractractului de achizitie publica. Sunt asimilati situatiei expuse mai sus ofertantii care au emise pe numele lor documente constatatoare inregistrate la ANRMAP, care atesta neindeplinirea obligatiilor contractuale in sensul prevederilor art 181 din OUG 34/2006 respectiv ale art.97^1 din HG nr.925/2006.
-avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor Legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare-avizul de functionare emis de MS ( al ofertantului sau operatorului economic ce va indeplini activitatile ) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipamentele medicale ofertate conform prevederilor art.3 si art.4 din Legea nr.176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declararea mediei cifrei de afaceri globale pe ultimi 3 ani . Nivelul minim impus pentru Cifra medie de afaceri globale pentru anii 2013, 2012, 2011 este ca aceasta sa fie mai mare sau cel putin egala cu 2340000 lei. Pentrucalculul echivalentei este utilizat cursul mediu anual lei/alata valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
Declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca in cazul in care va fi declarat castigator , va prezenta la incheierea contractului asigurarea de raspundere civila conform Legii 95/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
bilant 2011, 2012, 2013-copie semnata si stampilata pt conformitate cu originalul de reprezentatul legal.in situatia in care operatorul economic nu si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2013, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus pentru cifra de afaceri si prin prezentarea altor documente in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare -copiesemnata si stampilata pt conformitate cu originalul de catre reprezentantul legalDeclaratie pe propria raspundere a ofertantului ca in cazul in care va fi declarat castigator , va prezenta la incheierea contractului asigurarea de raspundere civila conform Legii 95/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani - din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a fost furnizat cel putin un aparat similar cu cel a obiectului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit de valoare minima 1100000 lei ( pentru care se va prezenta: orice certificate/documente care sa confirme livrarea instalarea si punerea in functiune produsului respectiv).Pentrucalculul echivalentei este utilizat cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
certificate de calificare, diplome de training ale personalului (pentru service in garantie) cel putin o persoana
certificat de marcaj CE emis de un organism notificat sau Declaratie de conformitate CE emisa de producator care atesta ca produsul ofertat este conform cu Directiva CE pentru produsele in care se incadreaza produsul. Echipamentul trebuie sa fie nou, toate componentele trebuie sa fie noi.
autorizatie CNCAN pentru furnizare valabila la data limita a depunerii ofertelor conform Legii 111/1996
autorizatie CNCAN pentru instalare si manipulare valabila la data limita a depunerii ofertelor conform Legii 111/1996
autorizatie de securitate radiologica pentru produsul ofertat valabila la data limita a depunerii ofertelor conform Legii 111/1996
documente prin care se confirma/probeaza calificarea personalului propus pentru instalarea, punere in functiune, instruire si service aparat ce face obiectul achizitiei.
declaratie referitoare la echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile de care dispune ofertantul pentru indeplinirea contractului
Lista cu personalul tehnic de specialitate care va asigura instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului beneficiarului precum si sercice-ul in perioada de garantie a echipamentului.
certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea sistemului de management de calitate in conformitate cu ISO 9001:2008, sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Certificarea ISO 9001:2008 sau echivalent pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Nu se accepta ofertantii in curs de calificare dar se accepta ofertanti care sa probeze ca auditul de certificare a fost finalizat urmand ca acestia sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.Certificatul in cauza va fi prezentat de catre ofertant
certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea sistemului de management de mediu in conformitate cu ISO 14001 :2005, sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
orice certificate/documente care sa confirme livrarea instalarea si punerea in functiune produsului respectiv).certificate de calificare, diplome de training ale personalului (pentru service in garantie) cel putin o persoana-copie semnata si stampilata pt conformitate cu originalul de catre reprezentantul legalcertificat de marcaj CE emis de un organism notificat sau Declaratie de conformitate CE emisa de producator care atesta ca produsul ofertat este conform cu Directiva CE pentru produsele in care se incadreaza produsul. Echipamentul trebuie sa fie nou, toate componentele trebuie sa fie noi.autorizatie CNCAN pentru furnizare valabila la data limita a depunerii ofertelor -copie semnata si stampilata pt conformitate cu originalul de catre reprezentantul legalautorizatie CNCAN pentru instalare si manipulare valabila la data limita a depunerii a ofertelor-copie semnata si stampilata pt conformitate cu originalul de catre reprezentantul legalautorizatie de securitate radiologica pentru produsul ofertatcopie semnata si stampilata pt conformitate cu originalul de catre reprezentantul legaldocumente prin care se confirma/probeaza calificarea personalului propus pentru instalarea, punere in functiune, instruire si service aparat ce face obiectul achizitiei.declaratie referitoare la echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile de care dispune ofertantul pentru indeplinirea contractuluiLista cu personalul tehnic de specialitate care va asigura instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului beneficiarului precum si sercice-ul in perioada de garantie a echipamentului.certificat ISO 9001:2008 sau echivalentcertificat ISO 14001 :2005, sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.03.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.03.2014 10:00
Locul: Sediul autoritatii contractante str.Republicii nr.37 camera 33 Oradea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, si dupa caz membrii de rezerva, membrii experti cooptati. -Operatorii economici participanti la procedura, in baza unei imputerniciri.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista oferte clasate pe primul loc ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare printr-o clarificare inaintata ofertantului , iar ofertantii vor depune un nou document (in plic inchis) ca urmare a solicitarii de clarificari formulate de autoritatea contractanta la sediul unitatii Oradea , str. Republicii nr.37, etajul 4 .camera 46 secretariat.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Adresa postala: str.Republicii nr.37, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410159, Romania, Tel. +40 259437750, Fax: +40 259417169
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 10:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer