Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aparate de analiza


Anunt de participare numarul 146087/27.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea din Oradea
Adresa postala: str. Universitatii nr.1, Oradea, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410087, Romania, Punct(e) de contact: Sorin Rotoiu, Tel. +40 259408480, Email: [email protected], Fax: +40 359816399, Adresa internet (URL): www.uoradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Aparate de analiza
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Oradea, str. Universitatii nr.1
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1 Stimulator electric transcutanat (Transelectrical Nerve Stimulation- TENS)si accesorii
LOT 2 Analizor sensorial prin stimulare termica (Thermal sensory analyzer) si accesoriiLOT 3 Achizitia unui sistem de stimulare transcraniana prin curent electric (transcranial direct current stimulation, tDCS) si accessorii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38434500-1 - Analizoare biochimice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 Stimulator electric transcutanat (Transelectrical Nerve Stimulation- TENS)si accesorii- set 1
LOT 2 Analizor sensorial prin stimulare termica (Thermal sensory analyzer) si accesorii - set 1
LOT 3 Achizitia unui sistem de stimulare transcraniana prin curent electric (transcranial direct current stimulation, tDCS) si accessorii - set 1
Valoarea estimata fara TVA: 246, 408.27RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare va fi in cuantum de: Lot1-17 lei, Lot2-2176 lei, Lot3- 2733 lei, Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.In cazul in care persoanele juridice opteaza pentru constituirea garantiei de participare: prin virament bancar suma se va vira in contul: RO92 TREZ 0765 005X XX00 0142 deschis la Trezoreria Oradea, prinscrisoare de garantie bancara pentru part.la licitatie/Instrument de garantare emis in cond.legii de o soc.de asigurari(Formulare si modele);Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Pentru operatorii economici incadrati conform legii in categoria IMM, garantia de participare va fi admisa in cuantum de 50% din nivelul minim impus.Data de referinta pentru care se calculeaza echivalenta valorii garantiei de participare este cursul BNR din data limita dedepunere a ofertelor. Dovada garantiei de participare se poate face pana cel tarziu la data dedeschidere a ofertelor. Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre prestator/furnizor in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si care se va constitui ca anexa la contract in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data incheierii contractului, sau prin retineri succesive conform art.90 alin. 3/HG925/2006 si HG1045/2011 Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5 % din pretul contractului , fara TVA. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul/furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract fara notificare prealabila si/sau punere in intarziere. Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
proiect HURO/1101/130/2.2.1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratii privind eligibilitatea. Prezentare formular anexat Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica.2. Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 181.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - Declaratie pe proprie raspundere Formular anexatPentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata. Referitor la certificatele fiscale ? acestea trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentele se depun in original/copie legalizata/conform cu originalul3. Declaratia "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta". Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Declaratie pe proprie raspundere Formular anexatIn conformitate cu Ordinul ANRMAP 314/12.10.2010 publicat in MO 701/20.10.20104. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art art.69 ind.1 din OUG 34/2006 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante este exclus din procedura de atribuire. Tabel nominal cu persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea/care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, evaluarea si de finalizare a procedeului de atribuire a contractului de furnizare: 1. Membri comisiei de evaluare oferte: Cezar PONTOS- presedinte in comisia de evaluare, - Radu BOGDAN - membru in comisia de evaluare, -Ferenc VIKTOR- membru in comisia de evaluare, -Petru UNGUR - membru in comisia de evaluare, - Adina MINCIC - membru in comisia de evaluare, 2. Membri de rezerva a comisiei de evaluare oferte: - Svetozar GARAI - membru de rezerva in comisia de evaluare, - Sorin ROTOIU- membru de rezerva in comisia de evaluare, 3. Persoane imputernicite din partea Universitatii din Oradea pentru semnarea contractului de furnizare: -RECTOR - Prof.univ.dr.ing. Constantin BUNGAU, -DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV - Prof.univ.dr.ing. Mircea Gordan, -DIRECTOR ECONOMIC - Ec. Crina Maria Gherlea, -Aviz Juridic Jr.Rodica Deac Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Inainte de transmiterea comunicari privind rezultatul procedurii, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea Certificatului constatator in original/copie legalizata.Persoane juridice/fizice, straine: Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii, Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul ?Informatii generale? anexat (In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza sit ec invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de catre o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective si completarea
formularului ?Informatii generale? anexat ofertantul?liderul Asociatiei va completa/depune: Lista cuprinzand asociatii/subcontractantii (Formularul standard) Terta persoana va prezenta declaratie ca nu se incadreaza in prevederile art. 180, art. 181 literele a, c1 si d si in art. 69^1 din OUG34/2006 potrivit prevederilor Legii nr. 279/2011din OUG nr. 34/2006
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale? a se complecta formularul atasat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima: Se va prezenta Fisa de informatii privind experienta similara (Formularul anexat) pentru contracte de furnizare de produse similare
derulate in decursul ultimilor 3 ani. Se solicita livrari efectuate in ultimii 3 ani a cel putin un contract de valoare minim: 812.14 lei pentru LOT1; 108840.73 lei pentru LOT2, 136675.40 lei pentru LOT3 lei fara TVA ? cel mult trei contracte de furnizare de produse similare a caror valoare cumulata sa fie minim 812.14 lei pentru LOT1; 108840.73 lei pentru LOT2, 136675.40 lei pentru LOT3 lei fara TVA. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise si/sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, sau copii dupa informatii relevante din contractele prezentate ca experienta similara. Contractele vor fi de natura similara cu produsele definite in caietul de sarcini.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Exprienta similara a se complecta formularul atasat Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.10.2013 16:00
Locul: Universitatea din Oradea, str.Uiversitatii, nr.1, DGA, biroul licitatii sala DS 05
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputerniciti sau delegati din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): HURO/1101/130/2.2.1.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare pt. situatia in care se depun doua sau mai multe oferte cu acelasi pret (pretulcel mai scazut). Departajarea se va efectua prin solicitari de clarificari in acest sens de catre Autoritatea Contractanta si se va cere trasmiterea la Registratura Universitatiia unor noi propuneri financiare, ca raspuns la aceste clarificari. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimaleNeprezentarea vreunui document din cele solicitate atrage dupa sine descalificarea ofertei. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006 , persoana vatamata poate sesiza CNSC-ul in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNIVERSITATEA DIN ORADEA, Biroul Juridic
Adresa postala: str. Universitatii nr.1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410087, Romania, Tel. +40 259408151, Email: [email protected], Fax: +40 259408751, Adresa internet (URL): www.uoradea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2013 13:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer