Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?APARATE DE ILUMINAT STRADAL CU LED-URI, IN ORASUL TARGU NEAMT, JUD.NEAMT?


Anunt de participare numarul 124138/21.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Targu Neamt
Adresa postala:  B-dul Stefan cel Mare; Nr.62;, Localitatea:  Targu Neamt, Cod postal:  615200, Romania, Punct(e) de contact:  Ecaterina Iosub, Tel. 0233790245, Email:  [email protected], Fax:  0233790508, Adresa internet (URL):  www.primariatgneamt.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?APARATE DE ILUMINAT STRADAL CU LED-URI, IN ORASUL TARGU NEAMT, JUD.NEAMT?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul Primariei orasului Tg. Neamt, jud. Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
? achizitionarea de aparate de iluminat stradal cu led-uri pt. modernizarea iluminatului public din ORASUL TIRGU NEAMT cu finantarea investitiei pe o perioada de 5 ani, care presupune urmatoarele:
? Achizitionarea a 1130 aparate de iluminat destinate iluminatului rutier echipate cu 30led-uri si achizitionarea a 300 aparate de iluminat destinate iluminatului rutier echipate cu 60 led-uri ;
? Asistenta tehnica din partea operatorului economic pentru montare si punere in functiune pentru 300 aparate de iluminat. Ofertantul va trimite o echipa de specialisti formata din doi electricieni (autorizati ANRE gradul II B sau AB) cu utilaj (tip PRB), in orasul Tg. Neamt pe durata a maxim 3 saptamani;
? Masuratori luminotehnice in zonele in care s-au montat aparatele de iluminat stradal cu LED (se vor verifica performantele luminoase ale aparatelor de iluminat declarate de ofertant in oferta de licitatie si de asemenea se va verifica daca aparatele de iluminat sunt adecvate din punct de vedere al performantelor luminotehnice pentru zonele desemnate initial de beneficiar). Ofertantul va trimite un specialist atestat CAPI Exterior si autorizat ANRE gradul II AB, in orasul Tg. Neamt pe durata a maxim 3 saptamani;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928530-2 - Lampi de iluminat stradal (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
? achizitionarea de aparate de iluminat stradal cu led-uri pt. modernizarea iluminatului public din ORASUL TIRGU NEAMT cu finantarea investitiei pe o perioada de 5 ani, care presupune urmatoarele:
? Achizitionarea a 1130 aparate de iluminat destinate iluminatului rutier echipate cu 30led-uri si achizitionarea a 300 aparate de iluminat destinate iluminatului rutier echipate cu 60 led-uri ;
? Asistenta tehnica din partea operatorului economic pentru montare si punere in functiune pentru 300 aparate de iluminat. Ofertantul va trimite o echipa de specialisti formata din doi electricieni (autorizati ANRE gradul II B sau AB) cu utilaj (tip PRB), in orasul Tg. Neamt pe durata a maxim 3 saptamani;
? Masuratori luminotehnice in zonele in care s-au montat aparatele de iluminat stradal cu LED (se vor verifica performantele luminoase ale aparatelor de iluminat declarate de ofertant in oferta de licitatie si de asemenea se va verifica daca aparatele de iluminat sunt adecvate din punct de vedere al performantelor luminotehnice pentru zonele desemnate initial de beneficiar). Ofertantul va trimite un specialist atestat CAPI Exterior si autorizat ANRE gradul II AB, in orasul Tg. Neamt pe durata a maxim 3 saptamani;
Valoarea estimata fara TVA: 2, 019, 053RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- garantia de participare 40000 lei- garantia de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea
- Declaratie privind neincadrarea la art. 181 si 69 din OG 34/2006
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata eliberat de Administratia finaciar teritoriala si de la bugetul local
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura
- Certificat constatator emis de ORC cu codul CAEN 4647
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent conform Ordinului ANRMAP 314/2010
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Situatiile economico ? financiara pe anii 2008, 2009, 2010
- Declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
? Ofertantul sa fii realizat in anii 2008, 2009, 2010 o cifra medie de afaceri egala sau mai mare de 4.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani
- Experienta similara cu prezentarea de contracte similare si recomandari
- Declaratie privind utilajele si echipamentele tehnice cu anexa aferenta
- Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul
- CV-uri pentru persoanele propuse, copii ale certificatelor de atestare profesionala, autorizatii si copii dupa contractele de munca
- Informatii privind subcontractantii
- Informatii privind asocierea
- Atestat ANRE, tip B sau echivalent
- Prezentarea de mostre functionale pentru aparatele de iluminat stradal
- Procese verbale de omologare/validare pentru aparatele de iluminat stradal
- Standard de management al calitatii SR EN ISO 9001 sau echivalent- Standard de managenet de mediu SR EN ISO 14001 sau echivalent- Standard de management al sanatatii si securitatii in munca OHSAS 18001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
? Maxim 3 contracte al caror obiect a fost furnizarea/montarea de aparate de iluminat stradal cu LED-uri similar a caror valoare cumulate sa fie cel putin sauminim de 2.000.000 lei? Dovada ca dispune in proprietate, inchiriere sau alte forme de: 1 autospeciala tip PRB, 1 aparat luxmetru, 1 aparat luminantmetru.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
oferta tehnica
20%
Descriere: Eficacitatea luminoasa a LED-urilor utilizate
3.
oferta tehnica
15%
Descriere: Eficacitatea optica a lentilelor folosite
4.
oferta tehnica
15%
Descriere: Puterea reala totala consumata deaparate
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.08.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.08.2011 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.08.2011 12:00
Locul: Primaria orasului Tg. Neamt, Sala de sedinte, parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori desemnati UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS, Nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.42, Email:  [email protected], Fax:  021.311.80.95
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA ORASULUI TG. NEAMT
Adresa postala:  B-dul Stefan cel Mare, Nr. 62, ,Localitatea:  Targu Neamt, Cod postal:  615200, Romania, Tel. 0233790245, Email:  [email protected], Fax:  0233790508
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.06.2011 15:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer