Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aparate de masurare si control 2


Anunt de participare (utilitati) numarul 148006/18.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Punct(e) de contact: IOANA MIHAIELA OLTEAN, Tel. +40 0264205435, Email: [email protected], Fax: +40 0264205425, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE PE ACTIUNI
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Aparate de masurare si control 2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursalele FDEE Electrica Distributie TN
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de aparate de masurare si control 2
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38341300-0 - Instrumente de masurare a marimilor electrice (Rev.2)
38540000-2-Masini si aparate de testare si masurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Anexei 1
Valoarea estimata fara TVA: 649, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Pentru Lot 1-2456 lei(1288 lei pt. IMM-uri), Lot 2-2426 lei (1213 lei pt. IMM-uri) Lot 3-4000 lei (2000 lei pt. IMM-uri) Lot 4- 4100 lei (2050 lei pt. IMM-uri) Mod de constituire: - prin virament bancar in contul autoritatii contractante, RO07 BTRL 0130 1202 8915 30XX deschis la Banca Transilvania Cluj, sau - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Echivalenta leu/valuta se face tinand cont de cursul BNR din ziua publicarii invitatiei de participare. Pentru IMM, cuantumul garantiei de participare se reduce cu 50 % cu conditia prezentarii formularului DECLARATIE privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Documentul care atesta constituirea Garantiei de participare se va prezenta, la deschidere, in original. Nota: restituirea garantiei de participare se face in baza cererii depuse de ofertant. Ofertantul pierde garantia de participare daca: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si nu mai tarziu de 10 zile de la semnarea contractului; - oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei; - ?Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia depusa de ofertant, in conformitate cu art.278^1 din OUG 34/2006 actualizata sau contestatorul a renuntat la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare?.NOTA - art.278 indice 1 se aplica doar pentru lot 3si 4 a caror valoare estimata este peste pragul de la art.19 Da 5% (respectiv 2, 5% pentru IMM-uri) din valoarea contractului de furnizare fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau in conformitate cu art. 90 alin. 3) daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Valabilitatea instrumentului de garantare va acoperi intreaga perioada de garantie de buna executie; Scrisoarea de garantie bancara va fi intocmita in conformitate cu formularul 18. Ofertantul va specifica in oferta, modul in care se va constitui garantia de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea- Completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare ? in original;2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 - Completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare ? in original;3.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea: ?conform cu originalul?;4.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale- eliberat de Primaria locala- in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea: ?conform cu originalul?;Nota*: certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale de stat sau catre bugetul local vor fi exclusi de la procedura conf. art. 181, lit. c) din OUG 34/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate a fi indeplinite daca operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, conf. art. 9, alin.(1) din Ordinul 509/2011.5.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 - completata in conformitate cu Formularul A1 din Sectiunea Formulare ? in original;6.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului 314/2010 - completat in conformitate cu Formularul A2 din Sectiunea Formulare;Observatii: - Ofertantii/Candidatii/Ofertantii asociati vor depune declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art.180, art.181 din OUG nr. 34/2006.-Tertii sustinatori vor depune declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art.180, art.181 lit.a), lit.c indice 1 si lit. d) din OUG nr. 34/2006.Nota: -Persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire sunt: Director General ing. Vasile Filip, Director Economic ec. Stanca Olivia Viorica, Director tehnic 110KV- ing. Buda Constantin, Director Dezvoltare ing.Muresan Cristian Marius, Sef SEM UCC 110KV- ing. Bogdan Nicolae, Sef Serv. Expl. MT-JT Bogariu Hadrian, Serv. SGM-ing. Vermesan Claudiu, Sef sectie PRAM ?ing. Chis Sorin, Sef Serv.juridic Torje Mihaela, Sef Serv.Achizitii ing.Oltean Ioana Mihaiela, Sef Disc. Contractuala ec. Mandrean Maria, Serv. Achizitii ing. Popa Lucian Ilie, Serv Achizitii ing.Calugar Crina Certificat constatator. Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", emis de OficiulRegistrului Comertului din care sa rezulte faptul ca obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatulconstatator emis de ONRC;informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Pentru persoane juridice straine - documente edificatoare care sa dovedesca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punctde vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe anul 2012, vizat si vizat/insotit de dovada depunerii la organele competente (cu formularele 10; 20; 30; si 40)sau a altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta bilantul contabil
Modalitatea de indeplinire
Bilantul contabil(cu formularele 10; 20; 30; si 40)la 31.12.2012 sau alte documente edificatoare
Informatii generale ale ofertantului si cifra medie anuala de afaceri globala pe ultimii 3 ani.Se va completa si depune in original Formularul B2 din Sectiunea Formulare. Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual leu ? alta valuta se va folosi un curs mediu BNR pentru ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Formularul B2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: fisa/fise de informatii privind experienta similara.Se va completa si depune Formularul B4 din Sectiunea Formulare - Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre beneficiar In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demostrarea livrarilor de produse similare se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
Modalitatea de indeplinire
Formularul B4
Declaratie privind capacitatea profesionala care contine informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
- Se va completa si depune Formularul F din sectiunea Formulare
Modalitatea de indeplinire
Formularul F
se va prezenta certificat sau documente care sa ateste implementarea sistemului de calitate ISO 9001 la ofertant
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 9001 la ofertant
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
EDTN-17/UI
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.12.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.12.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.12.2013 11:00
Locul: Sediul FDEE Electrica Distributie SA, str. Ilie Macelaru, nr.28A, Cluj Napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti al ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doi sau mai multi operatori economici au acelasi pret, si se afla pe primul loc, pentru departajare, se va solicita depunerea unei noi oferte intr-un plic inchis, la o data care va fi anuntata. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale. Insusirea clauzelor obligatorii a contractului este conditie de acceptare a ofertei.Pentru clauzele specifice ale modelului de contract se pot depune amendamente odata cu depunerea ofertei.Insusirea modelului de contract, se poate face printr-o Declaratie pe proprie raspundere in care se mentioneaza acest lucru sau prin depunerea unei copii a modelului de contract semnat si parafat pe fiecare pagina de catre ofertant. Dovada insusirii modelului de contract prin una dintre cele doua modalitati descrise mai sus, se va atasa in plicul ce contine Documentele de Calificare ale ofertantului.Modelul de contract se completeaza cu datele de identificare ale firmei ofertante si cu numele si functia persoanelor care vor semna contractul daca ofertantul va fi declarat castigator. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/si documentele care insotesc oferta, dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei de participare, cu exceptia cazurilor in care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform prevederilor legale
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
FDEE Electrica Distributie TN Serv. Juridic
Adresa postala: Str. Ilie Macelaru nr.28A, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Tel. +40 264205047, Fax: +40 264205047
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.11.2013 11:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer