Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aparatura de laborator


Anunt de participare numarul 49009/07.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"
Adresa postala: str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020021, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Achizitii - Patrimoniu, Tel.021/3180736, In atentia: Ialomiteanu Ionut, Email: [email protected], Fax: 021/3180736
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Aparatura de laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Central UMF Carol Davila B-dul Eroii Sanitari, nr.8, sector 5, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1)Bidistilator cu dedurizator ; 2) Masina de gheata - aparat fulgi de gheata; 3) Termobloc incalzire / racire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29241233-2 - Aparate de purificare a apei (Rev.1)
29231310-3-Echipamente de congelare (Rev.1)
33252400-5-Echipament de masurare si de control (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1)Bidistilator cu dedurizator- 1 buc ; 2) Masina de gheata - aparat fulgi de gheata- 1 buc ; 3) Termobloc incalzire/ racire - 1 buc
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 109 si 16, 343RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare totala 310 RON. Partial lot 1 - 170ron, lot 2 - 80 ron , lot 3- 60 ron. Garantia de buna executie 10% din val ctr. fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii - cercetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea ofertantilor castigatori in scopul indeplinirii contr.va fi legalizata cu desemnarea unui lider de asociatie fara obligatia ca prin aceasta asociere sa se formeze o noua persoana juridica.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006;Certificat fiscal privind achitarea impozitelor si taxelor locale in copie legalizata sau original;Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat eliberat de Administratia Financiara D.G.F.P.C.F.S in copie legalizata sau original;Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului;Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu toate mentiunile in copie legalizata sau original;Autorizare livrare produse - tradusa in limba romana, in copie legalizata;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale;Copie dupa ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind principalele livrari de produse in ultimii 3 ani;Documente care sa ateste posibilitatea efectuarii service-ului in perioada de garantie si post-garantie;Documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii - ISO sau echivalent pentru producator si distribuitor.Declaratie ca aparatele oferite sunt noi si nefolosite.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9736/07.04.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.05.2008 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.05.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.05.2008 10:00
Locul: Rectoratul UMF Carol Davila Bucuresti, str.Dionisie Lupu, nr.37, sector 2, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii Serviciului Achizitii-Patrimoniu, CIS, reprezentantii societatilor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este accesibila in SEAP, sectiunea "Documentatie si clarificari".
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravropoleos nr 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta de catre constetator despre un atac al autoritatii contractante pe care il considera ilegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic UMF Carol Davila
Adresa postala: Rectoratul UMF Carol Davila Str.dionisie Lupu, nr.37, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020021, Romania, Tel.0213180726, Fax: 0213180726
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2008 15:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer