Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aparatura IT


Anunt de participare numarul 145345/30.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"
Adresa postala: str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020021, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Intern Specializat in Achizitii Publice si Patrimoniu, Tel. +40 0213180736, In atentia: Sabou Cristian, Mihai Eugenia, Email: [email protected], Fax: +40 0213180736, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Aparatura IT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul central UMF ?Carol Davila? Blv. Eroii Sanitari nr. 8, sector 5, Bucuresti / disciplina beneficiara
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1.Laptop i3 sau echivalent - 26 buc; 2.Laptop i7 sau echivalent - 24 buc; 3.Sistem Desktop PC i7 sau echivalent - 9buc; 4.Computer - 1buc; 5.Sistem Desktop - 1buc; 6.Copiator - 1buc; 7.Server - 2buc; 8.Videoproiector - 1buc; 9.Videoproiector - 1buc; 10.Videoproiector - 1buc; 11.Statie de lucru - 1buc; 12.Videoproiector - 1buc; 13.Videoproiector cu ecran de proiectie - 1buc; 14.Camera de fotografiat cu accesorii - 1buc; 15.Copiator - 1buc; 16.Tableta grafica - 1buc; 17.Aparat foto - 1buc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30200000-1 - Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
30121100-4-Fotocopiatoare (Rev.2)
38651600-9-Camere digitale (Rev.2)
38652120-7-Videoproiectoare (Rev.2)
48822000-6-Servere pentru calculatoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1.Laptop i3 sau echivalent - 26 buc; 2.Laptop i7 sau echivalent - 24 buc; 3.Sistem Desktop PC i7 sau echivalent - 9buc; 4.Computer - 1buc; 5.Sistem Desktop - 1buc; 6.Copiator - 1buc; 7.Server - 2buc; 8.Videoproiector - 1buc; 9.Videoproiector - 1buc; 10.Videoproiector - 1buc; 11.Statie de lucru - 1buc; 12.Videoproiector - 1buc; 13.Videoproiector cu ecran de proiectie - 1buc; 14.Camera de fotografiat cu accesorii - 1buc; 15.Copiator - 1buc; 16.Tableta grafica - 1buc; 17.Aparat foto - 1buc.
Valoarea estimata fara TVA: 232, 244RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: Lot1-1040ron;Lot2-1350ron;Lot3-540ron;Lot4-60ron;Lot5-100ron;Lot6-80ron;Lot7-140ron;Lot8-70ron;Lot9-90ron;Lot10-40ron;Lot11-50ron;Lot12-50ron;Lot13-50ron;Lot14-500ron;Lot15-240ron;Lot16-130ron;Lot17-40ron. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertei Modul de constituire a garantiei de participare: -Garantia de participare se constituie conform prevederilor art. 86 alin.1 din HG 925/2006. In cazul in care garantia de participare se constituie sub forma unei scrisori de garantie bancara se va utiliza ca model formularul 5. -Sunt acceptate si alte documente legale de decontare - conf. art.86 din HG 925. -Intreprinderile mici si mijlocii pot achita jumatate din valoarea garantiei de participare, in conformitate cu Legea Nr. 346/2004. Pentru a beneficia de aceasta facilitate ofertantul trebuie sa depuna documente justificative care sa dovedeasca faptul ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. -Contul U.M.F.?Carol Davila? in care se depune garantia pentru participare: RO30TREZ7015005XXX000144, deschis la Trezoreria Sectorului 1 ? Cod Fiscal 4192910. Data de referinta pentru conversia leu/alta valuta se va face la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita pentru depunerea ofertelor. ? Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, vor fi respinse si declarate inacceptabile. Conditiile de retinere a garantiei de participare: Garantia de participare se retine conform prevederilor art. 87, alin.1 din HG 925/2006.Conditiile de restituire a garantiei de participare: Garantia de participare se restituie conform prevederilor art. 88 din HG 925/2006 Gar.de buna executie: 10% din val.contr.fara TVA. In cazul in care furniz.nu constit.gar.de buna exec. cf.legii, contr.este reziliat de drept. Modul de constituire: cf.preved.art.90 din HG 925/2006 - Sunt acceptate si alte documente legale de decont., care asigura incasarea gar., respectiv chitanta elib.de Casieria U.M.F. ?Carol Davila? IMM-urile pot achita 1/2 din val.gar., in cf.cu Legea Nr.346/2004.Pt.a beneficia de aceasta facilitate ofert.trebuie sa dep.doc.justific.care sa dovedeasca faptul ca se incadreaza in categ.IMM-urilor. Conditiile de retinere a garantiei de buna executie: - Garantia de buna executie se retine conform prevederilor art. 91 din HG 925/2006 Conditiile de restituire a garantiei de buna executie: - Garantia de buna executie se restituie conform prevederilor art. 92 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii. Plata in 30 de zile calendaristice de la data semnarii procesului verbal de receptie si emiterii facturii. Pretul ramane ferm in ron.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006. Modalitatea de indeplinire : - Se solicita completarea si prezentarea formularului A - Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului/asociatului/tertului sustinator din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. - Fiecare asociat/tert sustinator, daca este cazul, este obligat sa prezinte acest document. Cerinta nr 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006. - Conform art. 181 din OUG 34/2006 actualizata, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre situatiile prevazute in acest articol. - Tertul sustinator, daca este cazul, trebuie sa prezinte o declaratie privind neancadrarea in prevederile art. 181 lit.a, c1 si d din OUG 34/2006 Modalitatea de indeplinire : - Se solicita completarea si prezentarea formularului B Documente de confirmare: - Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) privind obligatiile de plata catre bugetul de stat eliberat de Administratia Financiara ? D.G.F.P.C.F.S. din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - in original sau copie ?conform cu originalul?. - Certificat fiscal privind achitarea impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasa ca societatea ofertanta nu are datori scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei ? in original sau copie ?conform cu originalul? - Fiecare asociat, daca este cazul, este obligat sa prezinte aceste documente. - Nu se accepta ofertanti cu datorii la bugetul de stat si bugetul local. - Se accepta ofertanti care se incadreaza in situatia prevazuta la art.9 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011; Cerinta nr. 3 Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Ofertanul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta la art.46 din OUG 34/2006. Modalitatea de indeplinire: - Se solicita completarea si prezentarea formularului 13. Cerinta nr. 4 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform art. 1 din Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Modalitatea de indeplinire: - Se solicita completarea si prezentarea formularului 11; Cerinta nr. 5 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69 1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006. Modalitatea de indeplinire: - Se solicita completarea si prezentarea formularului 12 - Fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul, este obligat sa prezinte acest document. - Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Rector - Acad.Ioanel Sinescu, Director General Administrativ - Dr.Ing.Dan Pahoni, Contabil Sef - Ec. Mihaela Calin, Jurist Raluca Gavrila, Jurist Adina Ion, Ing. Dodu Petrescu - Sef.Serv. Informational si Dezvoltare Informationala, Mischie Razvan Mihai - Adm.Fin Serv. Informational si Dezvoltare Informationala, Eugenia Mihai - Sef.Serv.Intern Specializat in Achizitii Pub. si Patrimoniu, Bogdan Vintilescu ? Adm.Fin.Serv. Intern Specializat in Achizitii Pub. si Patrimoniu , Ionut Ialomiteanu ? Adm.Fin.Serv. Intern Specializat in Achizitii Pub. si Patrimoniu, Cristian Sabou ? Ec. .Serv. Intern Specializat in Achizitii Pub. si Patrimoniu, Magdalena Dinu ? Adm.Fin.Serv. Intern Specializat in Achizitii Pub. si Patrimoniu, Veronica Poenaru ?Adm.Fin.Serv. Intern Specializat in Achizitii Pub. si Patrimoniu, Conf.Dr. Florin Filipoiu - Sef Departament Anatomie, Dr.Tudor Marinescu - Departament Anatomie, Prof. Dr. Dermengiu Dan - SefDisciplina Medicina Legala, Prof. Dr. Sajin Maria ? SefDisciplina Anatomie Patologica, Conf. Dr. Ifrim Chen Feng - Sef Disciplina Pedagogie Medicala, Dr. Popa Velea Ovidiu - Sef Disciplina Psihologie Medicala, Dr. Adrian Bancescu - Sef Disciplina Epidemiologie , Conf. Dr. Seranficeanu Cristian - Sef Disciplina Diabet, Nutritie ? Ins.Paulescu, Prof.Univ.Dr.Alexandru Ciocalteu - Sef Disciplina Nefrologie Sp. Sf. Ioan, Prof.Dr. Carmen Ginghina - Sef Disciplina Cardiologie Ins.C.C. Iliescu, Prof.Dr.Nanea Ioan Tiberiu - Sef Disciplina Boli Cardiovasculare si Medicina Interna Sp. Burghele, Prof.Dr.Miron Bogdan - Sef Disciplina Pneumoftiziologie , Prof.Dr.Ioan Cordos - Sef Disciplina Chirurgie Toracica 2 Sp. M.Nasta, Dr. Cornel Petreanu - Sef Disciplina Chirurgie Toracica 1 Sp. M.Nasta, Prof.Dr. Mircea Diculescu - Sef Departament 5 Clinic, Conf.Dr. Nicolaie Tudor - Sef Disciplina Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie Sp.Elias, Conf.Dr. Luiza Spiru - Sef Disciplina Geriatrie, gerontologie si gerontopsihiatrie Sp.Elias, Conf.Dr. Ioan Buraga - Sef Disciplina Neurologie Sp.Colentina, Prof. Dr.Dan Prelipceanu - Sef Disciplina Psihiatrie Sp. Obregia, Conf.Dr.Mihaela Belgradean - Sef Disciplina Pediatrie Sp.M.Curie, Conf.Dr.Plesca Doina - Sef Disciplina Pediatrie Genetica Sp.Gomoiu, Prof.Dr. Anca Roxana Lupu - Sef Disciplina Radiologie, Imagistica Sp.Coltea, Conf.Dr.Laurentiu Bohiltea ? Sef Disciplina Genetica Medicala, Conf.Dr. Lupescu Ioana - Sef Disciplina Radiologie, Imagistica Sp.Fundeni, Asist.Univ.Dr.Cosmin Medar - Disciplina Radiologie, Imagistica Sp.Fundeni, Prof.Dr. Iana Gheorghe - Sef Disciplina Radiologie, Imagistica Sp.SUUB, Conf. Dr. Adrian Miron - Sef Disciplina Chirurgie Sp. Elias, Prof.Dr. Ioan Lascar - Sef Departament 11 Clinic , Prof.Dr.Doina Dumitrescu - Sef Disciplina Chirurgie Plastica Sp. SUUB, Dr.Alexandru Adrian Nicolaie - Sef Disciplina Chirurgie Plastica Sp. SUUB, Prof.Dr.Ioan Petre Florescu - Sef Disciplina Chirurgie Plastica Sp. Bagdasar, Dr. Nicolae Antohi - Sef Disciplina Chirurgie Plastica Sp. Steaua, Prof.Dr.Radu Vladareanu - Sef Departament 13 Clinic Obstetrica Ginecologie, Dr.Ionescu Cringu - Sef Disciplina Obstetrica GinecologieSp.Pantelimon, Conf.Dr.Manuela Rusu - Sef Disciplina Obstetrica Ginecologie Sp.Cantacuzino, Conf.Dr.Cristina Neagu - Sef Disciplina Obstetrica Ginecologie Sp.Panait Sirbu, Conf.Dr.Stanescu Anca Daniela - Sef Disciplina Obstetrica Ginecologie Sp.Bucur, Conf.Dr.Ghe. Popescu - Sef Departament 14 Clinic, Conf.Dr. Copaciu Elena - Sef Disciplina ATI Sp. SUUB , Prof.Univ.Dr.Victoria Hirjau - Sef Disciplina Tehnologie Farmaceutica si Biofarmacie, Prof.Univ.Dr.Ioan Sirbu - Sef Disciplina Implantologie Orala, Dr.Silviu Pituru - Secretar Sef, Prof.Dr.Victor Stoica - Sef Disciplina Medicina Interna si Reumatologie, Dr.Mihai Bojinca - Sef Disciplina Medicina Interna si Reumatologie, Dr.Aurora Prunescu - Sef Departamentul de Pregatire Postuniversitara si Educatie Medicala Continua , Conf.Univ.Dr.Roxana Corina Sfetea - Sef Disciplina Limbi Moderne, Prof.Dr.Stefan Neagu - Sef Disciplina Chirurgie 2 ? SUUB, Prof.Dr.George Sorin Tiplica - Sef Disciplina Dermatologie Sp.Clinica Colentina, Dr.Carmen Maria Salavastru - Sef Disciplina Dermatologie Sp.Clinica Colentina, Conf.Univ.Dr.Ing. Victor Lorin Purcarea - Sef Disciplina Marketingul Ingrijirilor de Sanatate, Tehnologie si Aparatura medicala, informatica medicala si biostatistica, Prof.Univ.Dr.Traean Burcos - Sef Disciplina Chirurgie Sp.Coltea, Dr.N.Berevoescu - Sef Disciplina Chirurgie Sp.Coltea, Prof.Dr.Radul Vladareanu ? Sef Departament 13 Clinic Obstretica Ginecologie, Prof.Univ.Dr.Traian Patrascu - Sef Disciplina Chirurgie ? Sp.Clinic Dr.I.Cantacuzino, Asis.Univ.Dr. Eduard Catrina - Disciplina Chirurgie ? Sp.Clinic Dr.I.Cantacuzino, Dr.Dina Ion - Sef Disciplina Medicina Interna ? Sp.Sf.Ioan. Cerinta 1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se poate prezenta in original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea de contract pe care o realizeaza. Ofertantul clasat pe primul loc va trebui sa prezinte la solicitarea autoritatii contractante pentru conformitate, Certificatul Constator in original sau copie legalizata, inainte de comunicarea rezultatului procedurii de catre autoritatea contractanta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 - Fisa de informatii generale. Prezentarea cifrei medii de afaceri globale pentru o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3 ani. Completarea si prezentarea formularului 7 Persoana care asigura sustinerea financiara, daca este cazul, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit.a, c1 si d si art 69 1din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea si prezentarea formularului 7 Persoana care asigura sustinerea financiara, daca este cazul, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit.a, c1 si d si art 69 1din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea listei principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se solicita completarea si prezentarea formularului 9
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea listei principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se solicita completarea si prezentarea formularului 9
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1.Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv: Pretul; 2.Fara limite pentru inbunatatirea valorii; 3.Durata licitatiei electronice: 1 runda-o zi; 4.Licitatia electronica nu poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit; 5.Ofertantul poate vedea cea mai buna oferta; 6.Licitatia nu se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului; 7.Nu se poate vedea numarul de participanti; 8.Operatorul economic trebuie sa fie inregistrat in SEAP-conform art.6 din HG 1660/2006; 9.Informatii relevante: www.e-licitatie.ro; 10.In cazul in care sunt 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale se va solicita ofertantilor prezentarea in plic inchis a unor noi oferte financiare pana la departajare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
17575/12.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.08.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.08.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere in limba romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.08.2013 13:00
Locul: Rectoratul UMF Carol Davila - Str. Dionisie Lupu nr.37 sector 2 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de Evaluare, reprezentantii imputerniciti ai societatilor ofertante, membrii Serviciului Intern Specializati in Achizitii Publice si Patrimoniu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- In cazul in care ofertantul prezinta initial doar o Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (in conformitate cu art. 176 din OUG 34/2006 actualizata), declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte conform formularului 14. - In cazul in care uzeaza de dreptul de a prezenta initial o declaratie pe propria raspundere, ofertantul are obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. In cazul in care sunt 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale se va solicita ofertantilor prezentarea in plic inchis a unor noi oferte financiare pana la departajare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Rectoratul UMF Carol Davila - Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: Str.Dionisie Lupu, nr.37, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020021, Romania, Tel. +40 213180726, Fax: +40 213180726
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2013 15:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer