Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aparatura laborator


Anunt de participare (utilitati) numarul 36046/15.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Ion Iordache, Tel.0251/422117, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0251/422263
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Aparatura laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Compania de Apa Oltenia SA - str. Brestei, nr.133, Craiova, jud. Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie aparatura de laborator pentru dotarea laboratoarelor de apa potabila si apa reziduala din cadrul Companiei de Apa Oltenia - conform caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33000000-0 - Aparate medicale si de laborator, aparate optice si de precizie, ceasuri si ceasornice, produse farmaceutice si consumabile medicale conexe (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Microscop - 1 buc, Multiparametru portabil - 1 buc, Multiparametru laborator - 1 buc, Balanta analitica - 3 buc, Spectofotometru UV VIS - 2 buc, Spectofotometru VIS - 2 buc, Biureta digitala - 4 buc, Bidistilator - 1 buc, Etuva - 3 buc, Incubator - 1 buc, Baie de apa - 1 buc, Autoclav sterilizare medii cultura - 1 buc, Agitator - 1 buc, Centrifuga - 1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 57, 750EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de buna executie a contractului - 3% din valoarea contractului fara TVA, se constituie prin scrisoare de garantie bancara care devine anexa la contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Achizitie se face din fonduri proprii (buget propriu)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Certificat de inregistrare la registrul comertului
- Informatii generale
- Declaratie privind eligibilitatea- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor eligibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul stat si bugetul local
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OG 34
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilant contabil la 31.12.2006
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani (cerinta minima impusa 100.000 euro)
- Certificate sau declaratii de conformitate care sa ateste ca produsele sunt conforme cu standardele UE
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.11.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.11.2007 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.11.2007 11:30
Locul: Compania de Apa Oltenia SA, Craiova, str. Brestei, nr.133, Serv. Tehnic
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
delegati ai ofertantilor be baza de imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Domentatia de participare este prezentata integral in SEAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. N. Titulescu, nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251/418568, Email: [email protected], Fax: 0251/415600
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic la Companiei de Apa Oltenia
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel.0251/422117, Email: [email protected], Fax: 0251/422263
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2007 08:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer