Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aparatura si echipamente medicale - Microscop operator neurochirurgical cu accesorii


Anunt de participare numarul 146568/16.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare
Adresa postala: Sos. Berceni 10-12, Sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041914, Romania, Punct(e) de contact: Tudorache Irina, Tel. +40 213346463, Email: [email protected], Fax: +40 213346463, Adresa internet (URL): www.innbn-bucuresti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte organisme abilitate de legea publica
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Aparatura si echipamente medicale - Microscop operator neurochirurgical cu accesorii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare, Sos. Berceni 10-12, sector 4, Bucuresti, Sectia Clinica de Neurochirurgie
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aparatura si echipamente medicale - Microscop operator neurochirurgical cu accesorii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38510000-3 - Microscoape (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Aparatura si echipamente medicale - Microscop operator neurochirurgical cu accesorii 1 bucata
Valoarea estimata fara TVA: 967, 741.93RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Valoarea garantiei de participare este in cuantum de 2 % din valoarea fara TVA a contractului, respectiv 19.354, 83 lei.b) perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelorc) cuantumul garantiei de participare va fi virat in contul RO77TREZ7045005XXX004253 sau orice instrument de garantare ? art. 86, 90/HG925.Curs BNR la data de 27.08.2013 1 euro= 4, 4402 LEIEchivalenta unei garantii de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristica.Dovada intocmirii garantiei de participare se ve depune atat in SEAP cat si in original la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor Valoarea garantie de de buna executie este in cuantum de 5 % din valoarea fara TVA a contractului. Cuantumul garantiei de buna executie va fi virat in contul RO77TREZ7045005XXX004253 sau orice instrument de garantare ? art. 86, 90/HG925.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii accize titlul VI "Transferuri intre unitati ale administratiei publice"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - Completarea Formularului 1 - incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea acordului cadru de achizitie publica
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Completarea Formularului 2 - Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta - Completarea Formularului 3 - In situatia in care documentele prezentate confirma ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din O.U.G nr.34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 - Completarea unei declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - formularul 7 in original- semnat si stampilat;
Comisia de evaluare a INNBN este compusa din 4 membri si 1 presedinte cu drept de vot, si anume:
1. Director Financiar Contabil Ec. Ligia Zamfira ? presedinte
2. Medic Sef Sectie Dr. Florin Stefanescu ? membru
3. Sef Birou Administrativ Ref. Spec. I Vasile Humeniuc ? membru
4. Compart. Achizitii Publice ? Contractare Ref. Spec. II Irina Tudorache ? membru
5. Consilier Juridic Danut Ionescu? membru
Certificat privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile; Certificat eliberat de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Sucursala Teritoriala din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile Certificat constatator emis de catre ONRC, prezentat in original sau copie conform cu originalul semnat si stampilat de operatorul economic, informatiile cuprinse trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Se pot prezenta orice alte documente din care sa reiasa faptul ca obiectul de activitate al ofertatului corespunde cu obiectul procedurii in cazul in care nu reiese din documentele mai sus solicitate ? prezentare conform legii
Nota: in cazul in care furnizarea produselor solicitate, nu este activitatea principala, operatorul economic are obilgatia de a sublinia codul activitatii in baza caruia poate desfasura in mod legal activitatea (producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se completeaza Formularul 5 -Informatii generale ofertant
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similareefectuate in ultimii 3 ani
Certificatul sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001:2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completarea Formularului 6. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiarPrezentarea certificatului sistemului de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent pentru furnizor si producator.Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelorCerinta se demonstreaza prin prezentarea certificatului, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila reprezentantului legal al operatorului economic, in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.In cazul in care operatorul economic nu are implementat sistemul solicitat autoritatea contractanta accepta un document, emis de o firma de certificare in care se precizeaza ca auditulde certificare a fost finalizat, urmand ca operatorul economic sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5669/27.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.10.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o clarificare prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pretul va fi calculat la 2 zecimale
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in art. 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2013 11:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer