Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aplicatie de gestiune a personalului navigant si arhivare electronica a documentelor aferente (SEAFARERS)


Anunt de participare numarul 59258/22.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Adresa postala: incinta port Constanta nr. 1, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Olimpia Cojocea, Tel.0241616104, Email: [email protected], Fax: 0241616229, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: siguranta navigatiei
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Aplicatie de gestiune a personalului navigant si arhivare electronica a documentelor aferente (SEAFARERS)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Autoritatii Navale Romane, incinta port Constanta nr. 1, cladire ANR, etaj IX
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin implementarea SEAFARERS, Autoritatea Navala Romana urmareste:
1 Administrarea si gestionarea unei game largi de informatii despre personalul navigant;
2 Generarea de rapoarte specifice;
3 Crearea unei imagini istorice a evolutiei personalului navigant;
4 Pastrarea evolutiilor datelor prin inregistrarea istoricului;
5 Elaborarea de statistici;
6 Facilitati multiple de cautare si sortare;
7 Criterii de verificare a corectitudinii datelor;
8 Conformitatea cu legislatia in vigoare (ca documentatie si proceduri);
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30241100-1 - Software pentru baze de date (Rev.1)
30241200-2-Software pentru aplicatii (Rev.1)
30248200-1-Licente de software (Rev.1)
30250000-6-Sisteme informatice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr. crt. Denumire etapa
1 Analiza
2 Proiectare
3 Instalare
4Configurare sistem
5 Migrarea datelor din vechiul sistem omolog
6 Scolarizarea si certificarea utilizatorilor (30 pers)
7 Testare functionala si licentiere - TESTE conf. Caietului de sarcini- LICENTE Sistem de gestiune a personalului navigant si arhivare electronica a documentelor aferente (SEAFARERS)- Alte licente necesare functionarii aplicatiei ( daca vor fi folosite alte softuri in afara de cele puse la dispozitie de ANR)
8 Activitati de garantie si mentenanta
Valoarea estimata fara TVA: intre 500, 000 si 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 10.000 lei/2800 euro va fi depusa pana pe data de 08.09.2008.Garantia de buna executie 10%(5%)din valoarea contractului excl. TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat dupa castigarea ofertei si stabilirea liderului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratia pe propria raspundere privind eligibilitatea
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (formulare tip eliberate de autoritatile competente) la data31.07.2008.
Copie certificat de inmatriculare, Certificat emis de O.R.C.din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului include cod CAEN 6201 (Activitati de realizare a softului la comanda - software orientat catre client)(fost cod CAEN 7220, 7221, 7240)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. Fisa de informatii generale (Formularul 6) si pentru subcontractantii care vor indeplini mai mult de 10% din contract;b. Bilantul contabil din anul 2007, vizat si inregistrat de organele competente la 31.12.2007
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Criteriu minim de calificare : Ofertantii trebuie sa faca dovada realizarii unei cifre medii anuale de afaceri de minim - echivalent in lei a 300.000 euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. Autorizare pentru produsele livrate sau dovedirea dreptului asupra lor. (Formularul 7)b. Declaratieprivind listaprincipalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand cantitati, perioade de livrare, beneficiari (Formularul 8)c. Recomandari din partea beneficiarilor nominalizati la la art IV.4.b.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Criteriu minim de calificare: Ofertantii trebuie sa fi finalizat (in ultimii 3 ani) cel putin 1 contract similar de furnizare produse aplicatie de tip web cu functionalitati de gestiune a documentelor si arhivare electronica, in valoare de min echivalentul in lei a 50.000 euro. Vor trebui incluse descrierea acelei aplicatii si recomandarile beneficiarului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.09.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.09.2008 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.09.2008 18:00
Locul: SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. Traian, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900153, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestatiile se pot depune in termen de 10 zile de la data luarii le cunostinta a obiectului supus contestatiei
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Autoritatea Navala Romana, incinta port Constanta nr. 1, etaj IX, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel.0241616124 int 115, Fax: 0241616229
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.07.2008 13:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer