Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aprovizionare si distributie fructe pentru elevii din invatamantul primari si gimnazial, de stat si privat autorizat/acreditat de pe teritoriul judetului Buzau pe parcursul anului scolar 2013-2014, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.


Anunt de participare numarul 146045/27.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120260, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel. +40 238414112, In atentia: Cristinela Grigore, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 238714198, Adresa internet (URL): http: //www.cjbuzau.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Aprovizionare si distributie fructe pentru elevii din invatamantul primari si gimnazial, de stat si privat autorizat/acreditat de pe teritoriul judetului Buzau pe parcursul anului scolar 2013-2014, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010, actualizata
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scoli de pe teritoriul judetului Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aprovizionare si distributie fructe pentru elevii din invatamantul primari si gimnazial, de stat si privat autorizat/acreditat de pe teritoriul judetului Buzau pe parcursul anului scolar 2013-2014, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010, actualizata
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Aprovizionare si distributie a 3.885.500 mere in cadrul programului national ?de incurajare a consumului de fructe in scoli? pentru cei 38.855 elevidin invatamantul primari si gimnazial din scolile de pe teritoriul judetului Buzau timp de 100 zile
Valoarea estimata fara TVA: 1, 165, 650RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
100 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 20.000 lei; Valabilitate: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor; Modalitate de constituire: OP sau Instrument de garantare cf art. 86 din HG nr. 925/2006. Cursul la care se va face echivalenta leu/alta valuta (pentru eventualitatea depunerii ofertelor de catre un operator economic strain) este cel stabilit de BNR cu trei zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. In cazul utilizarii OP, contul este RO70TREZ1665006XXX000351, Trezoreria Buzau. Dovada garantiei de participare se va depune in SEAP semnat cu semnatura electronica de emitent si se va depune la sediul autoritatii contractante, in orginal, pana la data limita de depunere a ofertelor. Cuantum: 10% din valoarea fara TVA a contractului de furnizare produse; Modalitate de constituire: unul din instrumentele prevazute la art. 90 alin. (1) din HG nr.925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Documente de confirmare: - Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.B1);Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt solicitate si vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) ? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Documente de confirmare: - Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.B12);
- Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile catre Bugetul general consolidat sau echivalent;
- Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local care sa ateste ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile catre bugetul local sau echivalent.Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG 34/2006 sunt solicitate si vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaDocumente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.B15).4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. B11).Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt solicitate si vor fi depuse si de catre subcontractant si de catre tertul sustinator, daca este cazul.Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Marian-Cristinel BIGIU ? Presedinte; Cristinela GRIGORE ? responsabil organizare procedura; Laurentiu Mihai GAVRILA - Secretarul judetului; Vicepresedinti: Cristinel ROMANESCU si Petre-Emanoil NEAGU, Consilieri judeteni: Gabriel Adrian Aleexandrescu, Gabriel Paul BACIU, Dorin Valeriu BADULESCU, Gheorghe BODEA, Stefan DAVID, Cornel DIACONITA, Dumitru DOBRICA, Emilian DRAGOI, Eduard Calin DUMITRASCU, Raul Ioan FLORESCU, Constantin GHINIOIU, Adrian Iulian GHIVECIU, Ion MANTOIU, Constantin Doru MUZGOCI, Grigore NEDELCU, Danut PALE, Adrian Robert PETRE, Ion D. POPESCU, Ionut Robert PITIGOI, Florina STOIAN, Valentin TANASE, Toni Viorel LARY, Mariana Carmen TUDOR, Marius TARCAVU, George Aurelian VLAD, Gheorghe VLASE, Claudiu CARPEN, Aurel Stanciuc, Viorel MOCANU, Mariana - Eliza PANAIT.5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular B5) prin care sa se declare calitatea in care participa la procedura/toti asociatii ce participa la respectiva oferta, daca este vorba de o oferta comuna.Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. Cerinta: Sa aibe in obiectul sau de activitate exercitarea de fapte de comert aferente activitatilor descrise in caietul de sarcini al procedurii.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate principal/ secundar relevant pentru obiectul prezentei achizitii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelorPentru persoanele juridice straineDocumente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic;
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in cursInainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate, Certificatul constatator emis de ONRC, original sau copie legalizata.Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta: Sa fi inregistrat in ultimii 3 ani o cifra medie de afaceri globala de cel putin 2.000.000 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat RON vor utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Documente doveditoare: - Completarea tabelului referitor la cifra medie de afaceri din Formularul B2 Informatii generale;
Cerinta: prezentarea bilanturilor contabile la 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012inregistrate la autoritatea fiscala/ORC competent teritorial. Documente doveditoare: - bilanturi contabile la 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012 inregistrate la autoritatea fiscala/ORC competent teritorial.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente doveditoare: - Completarea tabelului referitor la cifra medie de afaceri din Formularul B2 Informatii generale;Documente doveditoare: - bilanturi contabile la 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012 inregistrate la autoritatea fiscala/ORC competent teritorial.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta: In conformitate cu prevederile at. 188 alin (1) litera a) se va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Documente doveditoare: - Formular B3 - Lista produselor similare livrate in ultimii trei ani;
Cerinta: Sa fi realizat in ultimii 3 ani cel putin un contract de furnizare produse similare, care sa includa activitatile din caietul de sarcini al procedurii cu valoare cel putin egala cu 900.000 lei. Documente doveditoare: - copie de pe contractul de furnizare produse respective/ copii facturi/ recomandare /document constatator emis potrivit OUG34/2006/alte certificate/documente etc, care sa confirme livrarea produselor respective.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat RON vor utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Cerinta: In conformitate cu prevederile at. 188 alin (1) litera b) se va prezenta o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii. Documente doveditoare: - Formular B6 - Lista dotarilor tehnice/echipamentelor/utilajelor disponibile pentru realizarea contractului;
Cerinta: Sa asigure (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere etc.) existenta acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, alte mijloace fixe si dotari strict necesare pentru indeplinirea contractului de furnizare produse: - minim 15 masini transport produse lactate prevazute cu instalatie frigorifica in conformitate cu normele de igiena reglementate de OMS nr. 976/1998 precum si minim 1 spatiu de depozitare frigorific autorizat din punct de vedere sanitar-veterinar. Documente doveditoare: - Autorizatii sanitar veterinare pentru autovehicule, respectiv acte de proprietate (eventual inchiriere/comodat) precum si a autorizatiei sanitar veterinare pentru depozit.
Cerinta: In conformitate cu prevederile at. 188 alin (1) litera c) se vor prezenta informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant. Documente doveditoare: - Formular B7A (Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani) si Formularul B7B
Cerinta: Sa asigure pentru realizarea contractului cel putin cite 1 sofer si 1 distribuitor produse pentru fiecare autovehicul asigurat + 1 manager contract. Toate persoanele propuse vor face dovada absolvirii unui curs de igiena care sa includa minim: OMS 1225/2003 privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, OMS 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, OMS 975/1998 privind aprobarea Normelor Igienico-Sanitare pentru alimente si HG 924/2005 privind regulile generale pentru igiena produselor alimentare; Toate persoanele propuse pentru executarea contractului trebuie sa fie apte a manipula produsele respective motiv pentru care vor prezenta adeverinta medicala cu mentiunea "apt lucrator comercial". Documente doveditoare: - CV (Formular B7C), Declaratie de disponibilitate (Formular B7D), Angajamenentul ofertantului (Formular B7E)
Cerinta: sa identifice clar si fara echivoc eventualii subcontracanti avuti in vedere pentru realizarea contractului. Documente doveditoare: - Declaratie privind subcontractantii (Formular B4).
Cerinta: Sa fi implementat standarde de management al calitatii privind modul de conducere si control al activitatilor din domeniul corespunzator obiectului contractului (standard ISO 9001)
Cerinta: Sa fi implementat standarde de management pentru Siguranta Alimentului pentru domeniul corespunzator obiectului contractului (standard HACCP/ISO 22000)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente doveditoare: - Formular B3 - Lista produselor similare livrate in ultimii trei ani;Documente doveditoare: copie de pe contractul de furnizare produse respective/ copii facturi/ recomandare /document constatator emis potrivit OUG34/2006/alte certificate/documente etc, care sa confirme livrarea produselor respective.Documente doveditoare: - Formular B6 - Lista dotarilor tehnice/echipamentelor/utilajelor disponibile pentru realizarea contractului;Documente doveditoare: - Autorizatiile sanitar veterinare pentru autovehicule, respectiv acte de proprietate (eventual inchiriere/comodat) precum si a autorizatiilor sanitar veterinare pentru depozitul frigorific.Documente doveditoare: - Formular B7A (Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani) si Formularul B7B (Lista personalului direct responsabil de indeplinirea contractului de furnizare produse)Documente doveditoare: - CV-ul in formatul Formularului B7C pentru persoanele nominalizate ca fiind direct implicate in derularea contractului). In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajate ale ofertantului, pentru acestea se va completa si prezenta in original cite o Declaratie de disponibilitate (Formular B7D) precum si un Angajament al ofertantului privind resursele (Formular B7E) din care sa reiasa ca, in cazul indisponibilitatii vreuneia dintre persoanele nominalizate in Formularul B7B, acestea vor fi inlocuite numai cu persoane avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluarea ofertei.Documente doveditoare: - Declaratie privind subcontractantii (Formular B4).Documente doveditoare: Certificat care atesta implementarea sistemului de management al calitatii potrivit standardului ISO 9001 privind modul de conducere si control al activitatilor din domeniul corespunzator obiectului contractului .Documente doveditoare: Certificat care atesta implementarea sistemului de management pentru Siguranta Alimentului potrivit standardului ISO HACCP/ISO 22000 pentru domeniul corespunzator obiectului contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va organiza conform prevederilor OUG nr. 34/2006 si HG nr. 1660/2006. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total. Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda a 24 ore. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Invitatiile se transmit simultan pe cale electronica tuturor participantilor. Sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament. In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile despre echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, precum si modalitatea de inregistrare la: www.e-licitatie.ro
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.10.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare la 50% va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Formularului B10. Potrivit art. 11, alin. (9) din HG 925/2006 modificata si completata cu HG 834/2009, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma indeplinirea cerintelor de calificare solicitate prin prezenta documentatie. Declaratia va fi insotita de o anexa in care este mentionat modul concret de indeplinire a cerintelor solicitate. In situatia a doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua oferta de pret prin intermediul unor solicitari de clarificari formulate in SEAP. In cazul unei oferte comune, fiecare asociat va depune toate documentele solicitate cu titlul de documente de calificare, oferta tehnica urmind a fi prezentat numai de liderul asociatiei, in numele acesteia. Nedepunerea unei oferte care sa contina toate informatiile/documentele solicitate prin Documentatia de Atribuire pina la data si ora limita de depunere a ofertelor atrage respingerea respectivei oferte. Corespondenta intre operatorii economici si autoritatea contractanta se va realiza prin intermediul facilitatilor puse la dispozitie de SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Potrivit prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice si Investitii
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120620, Romania, Tel. +40 238414112, Email: [email protected], Fax: +40 238714198, Adresa internet (URL): www.cjbuzau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2013 14:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer