Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aprovizionarea si distribuirea de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pe anul scolar 2013-2014, in cadrul p


Anunt de participare numarul 144731/04.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Alba
Adresa postala: Piata Ion I.C.Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Elena Galac Vitan, Tel. +40 258813380/ +04 258811982, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 258813325, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Aprovizionarea si distribuirea de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pe anul scolar 2013-2014, in cadrul programului guvernamental ?Laptele si cornul?, din judetul Alba.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile primare si gimnaziale si gradinitele cu program normal de 4 ore din judetul Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aprovizionarea si distribuirea de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pe anul scolar 2013-2014, in cadrul programului guvernamental ?Laptele si cornul?, din judetul Alba.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
15511100-4-Lapte pasteurizat (Rev.2)
15511210-8-Lapte UHT (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Aprovizionarea si distribuirea de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pe anul scolar 2013-2014, in cadrul programului guvernamental ?Laptele si cornul?, din judetul Alba.Cantitatea estimata: 6.327.606 portiiCantitatea estimata pe loturi:
LOT 1:1.789.320 portiiLOT 2:1.035.001 portii
LOT 3:1.006.313 portii
LOT 4:1.597.267 portii
LOT 5:899.705 portii
Valoarea estimata fara TVA: 4, 049, 668RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1 =22.900 leiLot 2 =13.200 leiLot 3 =12.800 leiLot 4 =20.400 leiLot 5 =11.500 leiIn cazul in care un ofertant depune oferta pe mai multe loturi, valoarea garantiei de participare va fi depusa cumulat pe loturile respective. Ofertantul va preciza loturile pentru care depune garantia de participare.In masura in care CNSC respinge contestatia ca nefondata, potrivit art. 278 (1) din OUG 34/2006, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare pentru fiecare lot, suma de: Lot 1 =4.925, 16 leiLot 2 =4.442, 40 leiLot 3 =4.424, 04 leiLot 4 =4.802, 25 leiLot 5 =4.355, 81 leiTermenul de valabilitate al garantiei de participare va fi de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se va constitui conform tuturor optiunilor art. 86 din HG 925/2006.Contul RO03TREZ0025006XXX000171 deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, cod fiscal 4562583Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei de participare si a garantiei de buna executie la 50% va prezenta, anexat Formularului pentru garantie, o declaratie pe proprie raspundere - Formular 18, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.In cazul constituirii in alta moneda, se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de BNR (www.bnr.ro) cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.In orice situatie dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. - Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului de furnizare ce se va incheia si se constituie in conditiile prevazute de H.G.R. nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006, art. 89, 90, alin (1) si alin. (3) si art. 91, cu modificarile si completarile ulterioare.;
- Garantia de buna executie se va constitui prin scrisoare de garantie de buna executie, instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formularul 17) care devine anexa la contract. Garantia de buna executie se va constitui si se va depune (in original) de executant la sediul achizitorului, in perioada de valabilitate a ofertei imediat dupa semnarea contractului .Dovada se face cu Scrisoarea de garantie bancara de buna executie in original/Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari.In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, Contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Autoritatii Contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii:
Se va completa Formular 1 ? Declaratie privind eligibilitatea
Completare Formular 1 si cazier judiciar/certificat echivalent
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Cerinta nr. 2
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.
Modalitate de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii:
1) Se va completa Formular2 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.
2) Persoanele juridice romane vor atasa certificate/documente, eliberate de autoritatile legale competente, care trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Inregistrarea de datorii restante va atrage eliminarea ofertantului in cauza.
- Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
3) Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente eliberate de autoritatile legale competente din tara in care sunt stabilite, care trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit.
Inregistrarea de datorii restante va atrage eliminarea ofertantului in cauza.
- Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Toate documentele se vor prezenta in traducere autorizata ? limba romana.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Cerinta nr. 3
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa Formular3 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Cerinta nr. 4
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa Formular 4 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Cerinta nr. 5
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006.
Se va completa Formular 5 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Ion Dumitrel ? Presedintele Consiliului Judetean Alba
Cucui Alin Florin ? Vicepresedinte Consiliul Judetean Alba,
Roman Florin Claudiu ? Vicepresedinte Consiliul Judetean AlbaHurbean Mariana - Secretar al Judetului Alba;Aitai Marian Florin ? Director executiv ? Directia de Dezvoltare si Bugete
Popescu Dan Mihai - Director executiv ? Diretia Tehnica
Opruta Elena ? Director executiv adjunct.
Bodea Ioan ? Director executiv ? Directia Relatii Publice si Informatica
Negrut Liliana - Director executiv - Directia Juridica si Administratie Publica
Consilieri judeteni: Bibolar Horatiu Mugur; Cenusa Marin; Chiriac Raul Dumitru; Cira Grigorescu Gabriel; Cojocaru Igor; Cretu Simion; Daramus Eugenia Marcela; Petru Cristea; Dragosin Petru Romi; Filipescu Cornel; Fulea Dumitru; Fulea Ioan; Florea Ioan; Hategan Marius Nicolae; Marincas Ion; Mihai Nicusor Mircea; Mocan Angelica Elisabeta; Morar Lucian Mihai; Narita Virgil Nicolae; Pasca Cristian Dan; Popa Romul; Pusca Nicolae; Racuci Claudiu Vasile; Sandea Dorin Gheorghe; Simion Marcel; Stan Marcel Ioan; Tatar Virgil; Truta Nicolae; Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa aiba domeniul de activitate corespunzator obiectului procedurii.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Persoane juridice/fizice romane:
1) Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? , emis de Oficiul Registrul Comertului sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Persoane juridice/fizice straine:
1) Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere certificata in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
2) Se vor atasa documente relevante, in original sau copie legalizata si traducere certificata in limba romana, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, din care sa rezulte:
a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b) codul unic de inregistrare;
c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati(adresa);
d) structura actionariatului;
e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
f) domeniul de activitate principal;
g) domenii de activitate secundare;
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata.Cerinta nr. 2
Autorizatii, documente, valabile, specifice domeniului de activitate prezentei proceduri.1. AUTORIZATIE SANITARA VETERINARA PENTRU SCHIMBURI INTRACOMUNITARE CU PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALA eliberata de catre Directia de Igiena Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) conform Ordinului nr. 111/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, emis de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.2. LICENTA DE FABRICATIE pentru produsul respectiv eliberata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei (doar pentru producatori).
Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte informatiile generale precum si declararea cifrei medii de afaceri, pentru ultimii 3 ani ( 2010, 2011, 2012).
Se va completa Formular 6 ? Informatii generale
Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv.
Cerinta minima de calificare
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie pentru fiecare lot ofertat, dupa cum urmeaza: LOT 1: min2.290.328 RONLOT 2: min1.324.802 RON
LOT 3: min1.288.082 RON
LOT 4: min2.044.502 RON
LOT 5: min1.151.622 RONAtunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute de lege.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireCompletare Formular 6Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referintapublicat de BNR pentru anul respectiv.ANUL CURS EURO20104, 209920114, 237920124, 4560
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr.1Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca a livrat produse similare, care sa contina cel putin un contract care prezinta livrari de produse similare in valoare.LOT 1 = min1.145.164 RONLOT 2 = min662.401 RON
LOT 3 =min644.041 RON
LOT 4 = min 1.022.251 RON
LOT 5 = min575.811 RON
Lista contine valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Ultimii 3 ani se calculeaza raportat la termenul limita de depunere a ofertei.
Pentru conversia in RON, daca sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv.
Pentru anul 2013 ? cursul BNR valabil la data publicarii invitatiei de participare.
Se va completa Formular 7 ? Declaratie privind principalele produse similare livrate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 2
Prezentare de mostre de produs.Cerinta minima de calificare
Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la sediul autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor, mostre ale produselor ofertate in ambalajul in care urmeaza a fi livrate, marcat si sigilat.
Cerinta nr. 3
Informatii privind dotarile
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice si mijloacele de transport/autovehicule de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare;Cerinte minime:
1 Ofertantul trebuie sa detina (in dotare proprie /inchiriere sau alte forme) cel putin un mijloc de transport termoizolat, dotat cu instalatii frigorifice, autorizat sanitar-veterinar.
Completare ? Formular 8
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de cel putin un mijloc de transport adecvat, autorizat conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).
Conditie de calificare:
Ofertantul dispune de cel putin 1 depozit(e) frigorific(e) adecvat(e) pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse lactate.
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul dispune de depozit(e) frigorific(e) autorizat(e) conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
- Completare ? Formular 8
Cerinta nr. 4
Informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Informatii cu privire la numarul de personal calificat pentru serviciul pentru care se prezinta oferta: profesii utilizate in industria laptelui.Ofertantul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 714 din 2 iulie 2008.Cerinte minime:
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta)
Prezentare Formular 9
Cerinta nr. 5
Informatii privind subcontractantii
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora .
Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare.
Prezentare Formular 10
Cerinta nr. 6
Informatii privind asociatii
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.
Ofertantii vor prezenta un acord preliminar de asociere, in care se va stabili liderul de asociatie. De asemenea acordul de asociere trebuie sa mentioneze faptul ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociatie pe intreaga durata a contractului, respectiv faptul ca acestia raspund in solidar in fata autoritatii contractante.
Prezentare Formular 11
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1)Se completeaza Formular7Prezentare mostre- Completare ? Formular 8Completare: Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere Formular 9Completare Formular 10Ofertantii vor prezenta un acord preliminar de asociere, -Formular 11, in care se va stabili liderul de asociatie.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica ofertantii care au depus oferte admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan tuturor ofertantilor respectivi si va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?. Licitatia electronica se va desfasura in: una runda. Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare.- Elementul care va face obiectul procesului repetitiv (de ofertare) la licitatia electronica va fi pretul pe unitate de produs (fara TVA).
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.08.2013 14:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor.Invitatiile vor fi transmise numai prin SEAPOfertantii pot vedea cea mai buna oferta: da [x] nu [].Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: da [x ] nu [ ].In cazul ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc, dupa organizarea etapei finale de licitatie electronica, departajarea acestora se va face prin reofertare in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor minime de calificare precum si a caietului de sarcini.Conform art. 11, alin. (4) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ? Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia (Formular 19) va fi insotita de o anexa, in care trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau asemenea. Conform art. 11, alin. (5) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ?In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. (4), ofertantul are obligatia de aprezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare?.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.Nu se accepta folosirea de prescurtari.Toate documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau "copie conform cu originalul".
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios al Consiliului Judetean Alba
Adresa postala: P-ta I.I.C. Bratianu, nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel. +40 258813380, Email: [email protected], Fax: +40 0258813325, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.07.2013 12:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer