Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aprovizionarea si distributia de mere in scoli in anul scolar 2012- 2013


Anunt de participare numarul 141328/29.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala: Stefan cel Mare nr 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Nistor Marin, Tel. +40 235361095, In atentia: Iacob Iulia, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Aprovizionarea si distributiade mere in scoli in anulscolar 2012- 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile cu clasele I ? VIII si clasa pregatitoare din invatamantul de stat si privat autorizat/acreditatdin localitatile judetului Vaslui, Romania.
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform caietului de sarcini. Aprovizionarea si distributiade merein anul scolar 2012-2013, in cantitatile estimate prezentate mai jos.
-Cantitatea totala de mere, estimata, este de 2.695.533 buc;
-Numarul de zile estimat pentru care se achizitioneaza si distribuie merele este de61zile.
-Numarul total estimat de elevi din clasele I ? VIII si clasa pregatitoare, care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat si vor beneficia de mere in anul scolar 2012-2013:44.538;
-Cantitati zilnice estimate: 44.538 buc (In ultimele 5 zile ale anului scolar se vor livra aproximativ 40.281buc - la stabilirea acestui numar s-a avut in vedere ca aproximativ 4.257 elevi din clasele a VIII-a vor incheia anul scolar cu 5 zile mai devreme);
-Valoarea zilnica a mereloreste de 0, 37 lei, cu TVA, conform H.G. nr. 1154/2012;
- Distributiase efectueaza de luni pana vineri inclusiv, intre orele 8, 00 -11, 00.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietuluide sarcini. Contractul are ca scop furnizarea si distributia fructelor proaspete (MERE) pentru elevii din clasele I ? VIII si din clasa pregatitoare , care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Vaslui, pentru anul scolar 2012?2013?, in cantitatile estimate prezentate mai jos :
-Cantitatea totala de mere, estimata, este de2.695.533 buc;
-Cantitati zilnice estimate: 44.538 buc;
-In ultimele 5 zile ale anului scolar se vor livra zilnic aproximativ 40.281 buc (la stabilirea acestui numar s-a avut in vedere ca aproximativ 4.257 elevi din clasele a VIII-a vor incheia anul scolar cu 5 zile mai devreme).
Valoarea estimata fara TVA: 804, 312RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
61 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul: 16.000 lei.Perioada de valabilitate: 120 zile (trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006.Instrumentul de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in favoarea autoritatii contractante ? JUDETUL VASLUI trebuie sa indeplineasca cerintele pravazute la art. 86 din H.G. nr. 925/2006.Documentul de garantare va avea prevazut in mod explicit faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conformitate cu prevederile art. 87 din H.G. nr. 925/2006.De asemenea, documentul de garantare va avea prevazut in mod explicit faptul ca in cazul in care ofertantul depune contestatie la CNSC, se va plati autoritatii contractante, la solicitarea acesteia, suma calculata conform prevederilor art. 278 indice 1 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, daca ofertantul se va afla in oricare dintre situatiile de retinere din garantia de participare, prevazute de art. 278 indice 1.Garantia de participare se poate constitui si prin ordin de plata in contul Autoritatii Contractante-JUDETUL VASLUI, cod fiscal 3394171, cont RO90TREZ6565006XXX000252, deschis la Trezoreria Vaslui, confirmat (certificat) de catre banca emitenta pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Echivalenta in lei pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Atentie ! Documentele privind constituirea garantiei de participare se prezinta in original. Garantia de buna executie se constituie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului.Modalitatea de constituire: in oricare din formele prevazute la art. 90 din H.G. nr. 925/2006.Daca se opteaza pentru constituirea prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, atunci se vor respecta prevederile H.G. nr. 1045/2011.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi comunicata de catre Prestator inainte de semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: -Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: -Operatorul economic trebuie sa completeze si sa prezinte Declaratie privind eligibilitatea?Formularul5.-In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. De asemenea acest formular se prezinta si de tertul sustinator.
Cerinta nr. 2: -Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: -Operatorul economic trebuie sa completeze si sa prezinte Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ?Formularul 6.-In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. De asemenea acest formular se prezinta si de tertul sustinator numai pentru prevderile art. 181 lit. a), lit. c^1), lit. d, din OUG nr. 34/2006.Persoanele juridice romane vor prezenta: a. Cerificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiile pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata / autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ».b. Cerificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata / autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ».Persoanele juridice straine vor prezenta: a. Documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat, catre bugetul local si catre bugetul asigurarilor sociale, eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente), in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul », la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, nu se emit asemenea documente, ofertantul va prezenta in acest sens o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice care are competente in acest sens.Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ».In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Cerinta nr. 3: Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul acestei proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractor in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiOperatorul economic trebuie sa completeze si sa prezinte Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formularul 7.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.De asemenea fiecare subcontractant declarat in oferta este obligat sa prezinte aceasta declaratie.Cerinta nr. 4: - neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiOfertantul va prezenta Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ? Formularul 8.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie.De asemenea, aceasta declaratie se va prezenta atat de catre fiecare subcontractant declarat in oferta, cat si de tertul sustinator.Nota: Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Dumitru Buzatu, Vasile Mihalachi, Corneliu Bichinet, Stoica Gheorghe, Huides Manuela Adriana, Zurba Dorina, Vieriu Vasile, Nistor Marin, Anton Aurel, Safir Ecaterina, Iacob Iulia, Manolachi Petrica, Bentu Dumitru, Branici Gigi, Bobarnat Radu, Craescu Tiberiu Cezar, Croitoru Gheorghe, Dima Anca, Dima Toader, Dorin Emil, Filip Liviu, Gavrilescu Florian, Ghetau Ionut Cristian, Istrate Viorel, Maftei Nelu Vasilica, Mariciuc Vasile, Nechifor Ioan, Olteanu Daniel, Plesu Constantin Corneliu, Podosu Nuta, Poiana Constantin, Polak Mihaela Simona, Puf Vasile, Rebegea Ionel, Steimberg Eugenia, Stefanescu Constantin, Talmaciu Constantin, Tighici Adrian, Timofte Ana Gabriela, Tiron Cristina Mihaela, Tiru Ilie, Trifan Ciprian Ionut.Cerinta nr. 5: - respectarea regulilor de concurentaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiOfertantul va prezenta Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? Formularul 9, prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie. Cerinta nr. 1: - ofertantul trebuie sa aiba obiect de activitate corespunzator exercitarii activitatii profesionale pentru indeplinirea contractului respectiv.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriia) Persoane juridice/fizice romane- Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa prezinte Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte obiectul de activitate, nume complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul »;b) Persoane juridice /fizice straineOperatorul economic (lider, asociat) trebuie sa prezinte documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ».Documentele depuse de ofertanti vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor si trebuie sa ateste faptul ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, are obligatia de a prezenta pentru conformitate, la cererea comisiei de evaluare a ofertelor, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, Certificatul constatator emis de ORC in original sau copie legalizata, daca nu a fost depus in aceasta forma initial in oferta.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii impreuna) pe ultimii trei ani fiscali incheiati, trebuie sa fie egala cu sau mai mare decat valoarea de 800.000, 00 lei.
Informatii necesare: Informatii generale - Formularul 10. -Doc. care sa faca dovada indeplinirii cerintei de calificare (Bilanturi contabile sau orice alte documente disponibile care probeaza indeplinirea cerintei). - Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (daca este cazul). In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Conversia leu ? valuta se face prin raportare la cursul mediu
BNR aferent fiecarui an in parte. 2009:1 euro=4, 2373 lei; 2010:1 euro=4, 2099 lei; 2011:1 euro = 4, 2379
Cerinta nr. 2:
Tert sustinator (daca este cazul).- Ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. Sustinerea din partea unui tert se poate asigura cu respectarea art. 186 din OUG nr. 34/2006,
precum si a art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006. Informatii necesare pentru pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: -Angajament ferm privind sustinerea incheiat in forma autentica. -Decl. privind eligibilitatea ?
Formularul 5 pentru persoana sustinatoare, privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. -Decl. privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ? Formularul 6 (numai pentru prevederile art. 181 lit. a), lit. c^1), lit. d, din OUG nr. 34/2006) pentru persoana sustinatoare. -Decl. privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. 34/2006 ? Formularul 8 pentru persoana sustinatoare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
- Ofertantul trebuie sa dispuna de mijloace de transport si distributie a merelor, proprii sau inchiriate sau asigurate de terti, avand in vedere programul si volumul de distributie, precum si schema-cadru de distributie pe care o propune.Informatii necesare : - Declaratie privind mijloacele de transport de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare ? Formularul 11.
- Documente (contract/conventie/precontract/ angajament sustinere tert etc.) privind utilajele, mijloacele de transport etc. asigurate de la terti (daca este cazul).
Cerinta nr. 2:
Informatii privind subcontractarea. Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de subcontractanti si datele de recunoastere a subcontractantilor propusi.
Informatii necesare: -Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora - Formularul 12. - Declaratii ale subcontractantilor privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006. -Declaratia subcontractantului privind calitatea de participant la procedura.
Cerinta nr. 3:
Informatii privind asocierea (daca este cazul). In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori, aceasta va cuprinde si acordul de asociere in care va fi nominalizat liderul asocierii, confirmat prin scrisori
de imputernicire din partea tuturor asociatilor, proportia din contract care revine fiecarui asociat in parte precum si faptul ca liderul asociatiei este
resposabil cu executia contractului inclusive platile. Informatii necesare: - Acordul de asociere, Formularul 13. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere
Cerinta nr. 4:
Tert sustinator (daca este cazul).-Ofertantul isi poate demonstra capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. Sustinerea din partea unui tert se poate asigura cu respectarea art. 190 din OUG nr. 34/2006, precum si a art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006. Informatii necesare: - Angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica. ? Declaratie privind eligibilitatea ? Formularul 5 pentru persoana sustinatoare, privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. ? Decl. privind
neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ? Formularul 6 (numai pentru prevederile art. 181 lit.
a), lit. c^1), lit. d, din OUG nr. 34/2006) pentru persoana sustinatoare. ? Decl. privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. 34/2006? Formularul 8 pentru persoana sustinatoare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va organiza conform prevederilor OUG nr. 34/2006 si HG nr. 1660/2006. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total. Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda a 24 ore. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Invitatiile se transmit simultan pe cale electronica tuturor participantilor. Sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament. In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile despre echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, precum si modalitatea de inregistrare la: www.e-licitatie.ro
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10003/13.12.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.02.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.02.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.02.2013 11:00
Locul: Consiliul Judetean Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr.79, municipiul Vaslui, judetul Vaslui, Romania.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca operatorii economici clasati pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in plic inchis, in vederea departajarii acestora. Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Tel. +40 235361095, Email: [email protected], Fax: +40 235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.12.2012 08:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer