Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Aprovizionarea si distributia de mere in scoli in anul scolar 2013 ? 2014?


Anunt de participare numarul 147859/12.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala: Stefan cel Mare nr 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Iacob Iulia, Tel. +40 235361095, Email: [email protected], Fax: +40 235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Aprovizionarea si distributia de mere in scoli in anul scolar 2013 ? 2014?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile cu clasele I ? VIII si clasa pregatitoare din invatamantul de stat si privat autorizat/acreditatdin localitatile judetului Vaslui, Romania.
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop furnizarea si distributia merelor pentru elevii din clasele I ? VIII, inclusiv clasele pregatitoare, care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Vaslui, pentru anul scolar 2013?2014. Acestea se vor livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are ca scop furnizarea si distributia merelor pentru elevii din clasele I ? VIII si din clasa pregatitoare , care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Vaslui, pentru anul scolar 2013?2014?, in cantitatile estimate prezentate mai jos :
Lot / zona/ Numar elevi/Nr. zile/Cantitati totale (buc)
Lot 1 zona Vaslui/17.671 /85/1.502.035
Lot 2 zona Barlad/17.021 /85/1.446.785
Lot 3 zona Husi/9.037 /85/768.145
-Numarul de zile estimat pentru care se achizitioneaza/distribuie mere: 85 zile.
-Cantitatea totala de mere, estimata, este de3.716.965 buc
-Cantitati zilnice totale estimate: 43.729 buc-Valoarea zilnica: 0, 37 lei/zi/elev, inclusiv TVA, respectiv 0, 2984 lei fara TVA, conform H.G. nr. 800/2013.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 109, 095RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de: LOT 1 zona Vaslui: 8.963, 00 lei; LOT 2 zona Birlad: 8.634, 00 lei; LOT 3 zona Husi: 4.584, 00 leiGarantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006.Garantia de participare poate fi constituitasi in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii invitatiei/anuntului de participare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Formularul 2 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006.Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul Autoritatii Contractante-JUDETUL VASLUI, cod fiscal 3394171, cont RO90TREZ6565006XXX000252, deschis la Trezoreria Vaslui.Mod de prezentare: dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Formularul 3) Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului/din valoarea fara TVA a contractului subsecvent si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formularul 5 )Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Formularul 6 )Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormularul 7)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormularul 8)
Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Nota: Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Dumitru Buzatu, Vasile Mihalachi, Corneliu Bichinet, Ursulescu Diana-Elena, Caragata Valeriu, Safir Ecaterina, Huides Manuela Adriana, Zurba Dorina, Nistor Marin, Anton Aurel, Besliu Marian, Popica Nelu, Iacob Iulia, Manolachi Petrica, Angheluta Eduard, Baragan Marius Andrei, Bentu Dumitru, Bobarnat Radu, Branici Gigi, Craescu Tiberiu Cezar, Croitoru Gheorghe, Curelaru Alexandru Lucian, Dima Anca, Dorin Emil, Filip Liviu, Ghetau Ionut Cristian, Gavrilescu Florian, Istrate Viorel, Maftei Nelu Vasilica, Mariciuc Vasile, Plesu Constantin Corneliu, Podosu Nuta, Poiana Constantin, Puf Vasile, Rebegea Ionel, Rogozea Aurelian, Sbirlea Catalin, Steimberg Eugenia, Stefanescu Constantin, Talmaciu Constantin, Timofte Ana Gabriela, Tiron Cristina Mihaela, Trifan Ciprian Ionut, Tiru Ilie. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
a) Pentru persoanele juridice romaneModalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.b)Pentru persoanele juridice straine
Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do); - prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind personalul de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.Conditie de calificare
Operatorul economic va face dovada ca dispune de personal pentru distributia merelor la loca?iile prevazute in caietul de sarcini, in conformitate cu schema-cadru de distributie pe care o propune, pentru fiecare lot pentru care depune oferta.Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Ordinului nr.243/05.11.2012.
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerin?e se vor prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor agro-alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverin?a).
Personalul de specialitate responsabil cu indeplinirea contractului poate fi atat angajati cu contract de munca ai operatorului economic care i-a propus cat si persoane fizice angajate de acesta prin contract/ precontract de munca sau de colaborare sau de prestari servicii pentru acest contract.
Cerinta nr. 2Lista mijloacelor de transport de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;Conditie de calificare:
Ofertantul trebuie sa dispuna de mijloace de transport a merelor, proprii sau inchiriate sau asigurate de terti, avand in vedere programul si volumul de distributie, precum si schema-cadru de distributie pe care o propune, pentru fiecare lot pentru care depune oferta.
Tert sustinator (daca este cazul). -Ofertantul isi poate
demonstra capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. Sustinerea din partea unui tert se poate asigura cu respectarea art. 190 din OUG nr. 34/2006,
precum si a art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006. Informatii necesare: - Angajament ferm de sustinere. ? Declaratie privind eligibilitatea ? Formularul 5 pentru persoana sustinatoare, privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. ? Decl. privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ? Formularul 6 (numai pentru prevederile art. 181 lit. a), lit. c^1), lit. d, din OUG nr. 34/2006) pentru persoana sustinatoare. ? Decl. privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. 34/2006 ? Formularul 8 pentru persoana sustinatoare.
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
Informatii privind asocierea (daca este cazul).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CompletareFormularul 12Pentru persoanele propuse se vor prezenta documente care confirma: - instruirea personalului in domeniul igienei produselor agro-alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/adeverinta).CompletareFormularul 13Prezentare documente care confirma modul de dispunere a mijloacelor de transport - proprietate/contract de inchiriere/ angajament de punere la dispozitie.Prezentare Angajament ferm privindsustinerea.Completare Formularul 5 de catre persoana sustinatoare.Completare Formularul 6 (numai pentru prevederile art. 181 lit. a), lit. c^1), lit. d, din OUG nr. 34/2006) de catre persoana sustinatoare.Completare Formularul 8 de catre persoana sustinatoare.Dupa caz, completare Formularul 14.Dupa caz, completare Formularul 15.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va organiza conform prevederilor OUG nr. 34/2006 si HG nr. 1660/2006. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total. Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda a 24 ore. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Invitatiile se transmit simultan pe cale electronica tuturor participantilor. Sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament. In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile despre echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, precum si modalitatea de inregistrare la: www.e-licitatie.roOperatorii economici care si-au imbunatatit oferta trebuie sa transmita autoritatii contractante in termen de 2 zile lucratoare de la finalizarea rundei de licitatie electronica, formularele: Formularul 21 ? Formularul de oferta, Formularul 23 ? Centralizatorul de preturi, completate cu noile valori prezentate in procesul de reofertare electronica.Documentele se vor depune la adresa mentionata la punctul IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei din prezenta Fisa de date.Numar runde1Durata rundei24 orePoate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta: nu XOfertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret: nu XOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: nu XLicitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: nu XSe va utiliza pasul de licitare: nu X
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10282/05.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.12.2013 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.12.2013 11:00
Locul: Consiliul Judetean Vaslui, municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 79, judetul Vaslui, ROMANIA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http: //www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http: //www.e-licitatie.ro.In cazul in care se constata ca operatorii economici clasati pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora. Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare.Valoarea ofertei, care se va inscrie in Formularul de oferta, va cuprinde valoarea total a cantitatii aferente lotului respectiv. Formularul de oferta se prezinta pentru fiecare lot in parte.Atentie ! Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii. Ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr. 681/ 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor sa beneficieze de facilitatile prevazute in aceasta, trebuie sa completeze si sa ataseze Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM prevazute in Legea nr. 346/2004.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Tel. +40 235361095, Email: [email protected], Fax: +40 235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2013 15:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer