Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aprovizionarea si distributia de produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pe anul scolar 2011-2012


Anunt de participare numarul 125844/13.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BACAU
Adresa postala:  Calea Marasesti nr.2, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600017, Romania, Punct(e) de contact:  Mariana Mitruti, Tel. 0234-537200, Email:  [email protected], Fax:  0234-535012, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Aprovizionarea si distributia de produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pe anul scolar 2011-2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform listei de distributie trasee (loturi)
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aprovizionarea si distributia de produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pe anul scolar 2011-2012 in conformitate cu prevederile OUG nr.96/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811300-9 - Cornuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 ? Traseul 1 (total cantitati) = 1.444.851 buc/anLOT 2 ? Traseul 2 (total cantitati) = 1.716.015 buc/anLOT 3 ? Traseul 3 (total cantitati) = 2.970.768 buc/anLOT 4 ? Traseul 4 (total cantitati) = 787.827 buc/anLOT 5 ? Traseul 5 (total cantitati) = 1.285.905 buc/anLOT 6 ? Traseul 6 (total cantitati) = 1.478.835 buc/anLOT 7 ? Traseul 7 (total cantitati) = 3.736.647 buc/an
Valoarea estimata fara TVA: 3, 757, 837.44RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 12.09.2011 pana la 22.06.2012
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: LOT1=8.050lei;LOT2=9.600lei;LOT3=16.500lei;LOT4=4.400lei;LOT5=7.200 lei;LOT6=8.200lei;LOT7=20.500 lei.Garantia de buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Guvernul Romaniei in baza prevederilor OUG 96/2002
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDeclaratia privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006Autorizatie de functionare in copieCertificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale;Certificat de atestare fiscala privind obligatiile exigibile la bugetul de stat;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006;Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;Certificatul de inregistrare, emis de Oficiul Registrului Comertului;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale;Bilanturile pe anii 2008, 2009, 2010 vizate si inregistrate la organele competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010)minim: LOT 1 =800.000 lei; LOT 2 =950.000 lei;LOT 3 =1.650.000 lei; LOT 4 =400.000 lei; LOT 5 =700.000 lei; LOT 6 =800.000 lei; LOT 7 =2.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani;
RecomandariDeclaratie privind mijloacele de transport
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere;
Declaratie privind dotarile specifice;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara: 1 sau mai multe contracte de furnizare de produse de panificatiea carui valoare/a caror valoare cumulata sa fie de minim: LOT 1 =400.000 lei;LOT 2 =480.000 lei; LOT 3 =830.000 lei;LOT 4 =220.000 lei; LOT 5 =360.000 lei; LOT 6 =400.000 lei; LOT 7 =1.000.000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va initia licitatia electronica intr-o singura runda, elementul de departajare este pretul, iar desfasurarea licitatiei va fi comunicata la o data ulterioara deschiderii ofertelor.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nu este cazul
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S55-089727 din 19.03.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.08.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.08.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.08.2011 14:00
Locul: La sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Nu este cazul
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Bacau - Serviciul Juridic, documentare, reglementari
Adresa postala:  Strada Calea Marasesti nr.2, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600017, Romania, Tel. 0234-537200, Email:  [email protected], Fax:  0234-535012, Adresa internet (URL):  www.csjbacau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.07.2011 17:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer