Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aprovizionarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in anul scolar 2013-2014


Anunt de participare numarul 144842/11.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala: Stefan cel Mare nr 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Chiosa Diana, Tel. +40 235361095, In atentia: Manolachi Petrica, Email: [email protected], Fax: +40 235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Aprovizionarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in anul scolar 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din localitatile judetului Vaslui, Romania.
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform caiet de sarcini. Aprovizionarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in anul scolar 2013-2014, in cantitatile estimate prezentate mai jos.
- Cantitatea totala de produse de panificatie, estimata, este de 9.398.571 unitati (portii).
- Numarul de zile estimat pentru care se achizitioneaza si distribuie produse de panificatie este de 173 zile.
- Numarul total estimat de elevi si prescolari care vor beneficia de produse de panificatie in anul scolar 2013-2014:54.327.- Cantitati zilnice: 54.327 unitati (portii)- Valoarea zilnica a produselor lactate este de 0, 807 lei/portie cu TVA, respectiv 0, 6508 lei/portie fara TVA, conform H.G. nr. 714/2008 coroborat cu HG nr. 882/2005.Livrarea efectiva a produselor se va face in functie de nr. de elevi si prescolari prezenti la cursuri.
Intervalul orar de livrare impus pentru distributia zilnica si/sau bisaptamanala si/sau saptamanala: intre orele 7:00 ? 13:00.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
15511100-4-Lapte pasteurizat (Rev.2)
15511210-8-Lapte UHT (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini. Aprovizionarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in anul scolar 2013-2014, in cantitatile estimate prezentate mai jos :
- Cantitatea totala de produse de panificatie, estimata, este de 9.398.571 unitati (portii).
- Cantitati zilnice: 54.327unitati (portii)
Valoarea estimata fara TVA: 6, 116, 590RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul: 60.000, 00 lei.Perioada de valabilitate: 120 zile de la data limita de depunere a ofertei. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Instrumentul de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in favoarea autoritatii contractante?JUDETUL VASLUI, trebuie sa indeplineasca cerintele pravazute la art. 86 din H.G. nr. 925/2006. Documentul de garantare va avea prevazut in mod explicit faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conformitate cu prevederile art. 87 din H.G. nr. 925/2006. De asemenea, documentul de garantare va avea prevazut in mod explicit faptul ca in cazul in care ofertantul depune contestatie la CNSC, se va plati autoritatii contractante, la solicitarea acesteia, suma calculata conform prevederilor art. 278 indice 1 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, daca ofertantul se va afla in oricare dintre situatiile de retinere prevazute de art. 278 indice 1. Garantia de participare se poate constitui si prin ordin de plata in contul Autoritatii Contractante-JUDETUL VASLUI, cod fiscal 3394171, cont RO90TREZ6565006XXX000252, deschis la Trezoreria Vaslui, confirmat (certificat) de catre banca emitenta. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat. Echivalenta in lei pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Atentie ! Documentele privind constituirea garantiei de participare se prezinta in original. Garantia de buna executie se constituie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului.Modalitatea de constituire: in oricare din formele prevazute la art. 90 din H.G. nr. 925/2006.Daca se opteaza pentru constituirea prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, atunci se vor respecta prevederile H.G. nr. 1045/2011.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor prin depunerea formularelor prevazute de lege) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi comunicata de catre Furnizor inainte de semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (completare Formularul 5 )Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(completare Formularul 6)Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz). Tertul sustinator prezinta declaratia numai pentru prevderile art. 181 lit. a), lit. c^1), lit. d, din OUG nr. 34/2006.Persoanele juridice romane vor prezenta: a. Cerificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiile pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata / autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ».b. Cerificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata / autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ».Persoanele juridice straine vor prezenta: a. Documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat, catre bugetul local si catre bugetul asigurarilor sociale, eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente), in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul », la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, nu se emit asemenea documente, ofertantul va prezenta in acest sens o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice care are competente in acest sens.Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ».In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormularul 7)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormularul 8)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Dumitru Buzatu, Vasile Mihalachi, Corneliu Bichinet, Stoica Gheorghe, Caragata Valeriu, Angheluta Eduard, Bentu Dumitru, Bobarnat Radu, Branici Gigi, Craescu Tiberiu Cezar, Croitoru Gheorghe, Dima Anca, Dorin Emil, Filip Liviu, Ghetau Ionut Cristian, Gavrilescu Florian, Istrate Viorel, Maftei Nelu Vasilica, Mariciuc Vasile, Nechifor Ioan, Oltenu Daniel, Plesu Constantin Corneliu, Podosu Nuta, Poiana Constantin, Rogozea Aurelian, Puf Vasile, Rebegea Ionel, Steimberg Eugenia, Stefanescu Constantin, Talmaciu Constantin, Tighici Adrian, Timofte Ana Gabriela, Tiron Cristina Mihaela, Trifan Ciprian Ionut, Tiru Ilie, Safir Ecaterina, Huides Manuela Adriana, Zurba Dorina, Nistor Marin, Anton Aurel, Vieriu Vasile, Aftimescu Cezar, Iacob Iulia, Chiosa Diana, Popica Nelu, Manolachi Petrica.Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz). Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romane1. Modalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informa?iile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine
2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
Informa?iile cuprinse in aceste documente vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.3. Prezentarea autorizatiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor emisa de directia judeteana/municipiului Bucuresti (conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala)
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerinta privind obiectul de activitate trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, are obligatia de a prezenta pentru conformitate, la cererea comisiei de evaluare a ofertelor, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, Certificatul constatator emis de ORC in original sau copie legalizata, daca nu a fost depus in aceasta forma initial in oferta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Media cifrei de afaceri globale a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii impreuna) care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), trebuie sa fie egala cu sau mai mare decat valoarea de 12.000.000, 00 lei. Informatii necesare: - Declaratie privind cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani - Formularul 9. -Doc. care sa faca dovada indeplinirii cerintei de calificare (Bilanturi
contabile sau extrase de bilant sau orice alte documente disponibile care probeaza indeplinirea cerintei), in copii lizibile cu
mentiunea « conform cu originalul ».-Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind incadrarea in
categoria IMM (daca este cazul). In cazul unei asocieri, fiecare asociat este
obligat sa prezinte aceste documente.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat
cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Conversia lei ? valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
Cerinta nr. 2: Tert sustinator (daca este cazul).
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul/candidatul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana/persoanele ce asigura sustinerea situatiei economic si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Informatii necesare pentru
pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: -Angajament ferm privind
sustinerea. -Decl. privind eligibilitatea ? Formularul 5 pentru persoana sustinatoare, privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. -Decl. privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ? Formularul 6 (numai pentru prevederile art. 181 lit. a), lit. c^1), lit. d, din OUG nr. 34/2006).-Decl. privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. 34/2006 ? Formularul 8 pentru persoana sustinatoare.
Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, dupa caz.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III ? Formulare a documentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_Furnizare produse lactate si Copii ale formularelor specifice.Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III ? Formulare a documentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_Furnizare produse lactate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Conditie de calificare :
-Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) a efectuat in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, in cadrul unuia sau maxim doua contracte, livrari de
produse similare, cu o valoare cumulata de cel putin 6.000.000, 00 lei fara TVA.Informatii necesare: - Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.?Prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru anul in care furnizarile au fost efectuate sau anul finalizarii contractului de furnizare.
Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, dupa caz.
Cerinta nr. 2: -Ofertantul trebuie sa dispuna de mijloace de transport si distributie a produselor lactate, proprii sau inchiriate sau asigurate de
terti, avand in vedere programul si volumul de distributie, precum si schema cadru de distributie pe care o propune. Informatii necesare pentru pentru
evaluarea respectarii cerintelor mentionate: -Declaratie privind mijloacele de transport de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului de furnizare ? Formularul 12. ?Documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate conform HG nr. 714/2008, autorizate conform Ordinuluinr. 57 din 24 iunie 2010, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. -Documente (contract/conventie/precontract/ angajament sustinere tert etc.) privind utilajele, mijloacele de transport etc. asigurate de la terti (daca este cazul).
Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, dupa caz.
Cerinta nr. 3: - Ofertantul trebuie sa dispuna de spatiu/spatii de depozitare frigorific(e) adecvat(e) pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse lactate, proprii sau inchiriate sau asigurate de terti, pentru pastrarea produselor lactate la temperatura indicata de producator, amplasat/amplasate in asa fel incat sa asigure incadrarea in intervalul orar de livrare impus pentru distributia zilnica si/sau bisaptamanala si/sau saptamanala, intre orele 7:00 ? 13:00. Informatii necesare pentru pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: -Documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de depozit(e) frigorific(e)autorizat(e) conform Ordinului nr. 57/2010, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. -Contracte/precontracte de inchiriere/angajament sustinere tert etc., dupa caz.
Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, dupa caz.
Cerinta nr. 4: Informatii privind subcontractarea. Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le
subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de subcontractanti si datele de recunoastere a subcontractantilor propusi.
Informatii necesare pentru pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: -Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora - Formularul 15.-Declaratii ale subcontractantilor privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006.Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, dupa caz.
Cerinta nr. 5: Informatii privind asocierea (daca este cazul) In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori, aceasta va cuprinde si acordul de asociere in care va fi nominalizat liderul asocierii, confirmat prin scrisori de imputernicire din partea tuturor asociatilor, proportia din contract care revine fiecarui asociat in parte precum si faptul ca liderul asociatiei este
resposabil cu executia contractului inclusive platile. Informatii necesare pentru pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: -Acordul de asociere, Formularul 16. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.
Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, dupa caz.
Cerinta nr. 6: Tert sustinator (daca este cazul).
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006.
Informatii necesare pentru pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: -Angajament ferm de sustinere. - Declaratie privind eligibilitatea ? Formularul 5 pentru persoana sustinatoare, privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. ? Decl. privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ? Formularul 6 (numai pentru prevederile art. 181 lit. a), lit. c^1), lit. d, din OUG nr. 34/2006) pentru persoana sustinatoare. ? Decl. privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. 34/2006 ? Formularul 8 pentru persoana sustinatoare.
Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, dupa caz.
Cerinta nr. 1:
Asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii ? Certificarea sistemului de management al calitatii - ISO 9001 sau echivalent in domeniul de activitate corespunzator obiectului contractului. Informatii necesare pentru pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: -Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii - ISO 9001 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor, in copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii.
Atentie ! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerintele privind asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Atentie ! In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 2: - Ofertantul trebuie faca dovada ca are impelmentat si mentine
procedura sau proceduri permanente bazate pe principiile HACCP conform H.G. nr. 924/2005. Informatii necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: -Certificate emise de organisme independente care atesta implementarea si mentinerea unui sistem HACCP conform H.G. nr. 924/2005 / ISO 22000:2005 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor, in copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Atentie ! In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III ? Formulare adocumentatiei de atribuire-doucmentul 003Formulare_Furnizareproduse lactate si Copii ale formularelor specifice.Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III ? Formulare adocumentatiei de atribuire-doucmentul 003Formulare_Furnizareproduse lactate si Copii ale formularelor specifice.Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III ? Formulare adocumentatiei de atribuire-doucmentul 003Formulare_Furnizareproduse lactate si Copii ale formularelor specifice.Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III ? Formulare adocumentatiei de atribuire-doucmentul 003Formulare_Furnizareproduse lactate.Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III ? Formulare adocumentatiei de atribuire-doucmentul 003Formulare_Furnizareproduse lactate.Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III ? Formulare adocumentatiei de atribuire-doucmentul 003Formulare_Furnizareproduse lactate.Copii ale formularelor specifice.Copii ale formularelor specifice.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va organiza conform prevederilor OUG nr. 34/2006 si HG nr. 1660/2006. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total. Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda a 24 ore. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Invitatiile se transmit simultan pe cale electronica tuturor participantilor. Sistemulinformatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament. In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile despre echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, precum si modalitatea de inregistrare la adresa: www.e-licitatie.roOperatorii economici care si-au imbunatatit oferta trebuie sa transmita autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea rundei de licitatie electronica, formularele: Formularul19 ? Formularul de oferta, Formularul 21 ? Centralizatorul de preturi, completate cu noile valori prezentate in procesul de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5442/18.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.08.2013 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.08.2013 11:00
Locul: Consiliul Judetean Vaslui, municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 79, judetul Vaslui, ROMANIA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http: //www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http: //www.e-licitatie.ro.In cazul in care se constata ca operatorii economici clasati pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora. Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare.Atentie ! Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii. Ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr. 681/ 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor sa beneficieze de facilitatile prevazute in aceasta, trebuie sa completeze si sa ataseze Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM prevazute in Legea nr. 346/2004.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Tel. +40 235361095, Email: [email protected], Fax: +40 235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2013 09:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer