Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aquapark in statiunile Baile Felix-Baile 1 Mai


Anunt de participare numarul 49795/17.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Sinmartin
Adresa postala: str.Principala nr.105 Sinmartin, Localitatea: Sanmartin, Cod postal: 417495, Romania, Punct(e) de contact: Ciprian Caprar, Tel.0259-318.003, Email: [email protected], Fax: 0259-318.003, Adresa internet (URL): www.sanmartin.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Aquapark in statiunile Baile Felix-Baile 1 Mai
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: comuna Sinmartin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea unei documentatii thnice pentru construirea unui aquaparc in comuna Sinmartin, judetul Bihor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74222000-1 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.1)
74232220-2-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intocmirea unei documentatii thnice pentru construirea unui aquaparc in comuna Sinmartin, judetul Bihor - Lucrari de proiectare fazele SF + PT + DE + CS + PAC, inclusiv documentatii pentru obtinerea avizelor
Valoarea estimata fara TVA: 1, 775, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare va fi de 20000 lei.garantia de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare ale achizitiei sunt asigurate din bugetul de stat si din bugetul local al comunei Sinmartin
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare Autoritatea Contractanta va solicita legalizarea asocierii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Existenta certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa ca agentul economic are prevazut in obiectul de activitate tipul de lucrari supus ofertarii si nu are inscrise urmatoarele mentiuni: falimente, condamnari, amenzi, abuz de incredere, fals, uz de fals, concurenta neloiala, abateri . Indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si bugetul local la data de 31.03.2008. Declaratie de eligibilitate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabil sau extras de bilant contabil pe ultimii 3 ani sau pe perioada 2004 - 2006, pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa demonstreze ca a avut profit in perioada prezentata
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii privitoare la personalul tehnic de specialitate, instalatiile, utilajele si echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.06.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: Contravaloarea documentatiei de atribuire se achita la casieria Primariei comunei Sinmartin
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.06.2008 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.06.2008 11:00
Locul: la sediul Primariei comunei Sinmartin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
toti ofertantii au dreptul de a participa la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.csnc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Oradea
Adresa postala: str. Parcul Traian, nr. 10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259-426880, Email: [email protected], Fax: 0259-415903
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Sinmartin
Adresa postala: Adresa postala: str. Principala, nr.105, Localitatea: Sinmartin, Cod postal: 417495, Romania, Tel.0259318003, Email: [email protected], Fax: 0259318003, Adresa internet (URL): www.sanmartin.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.04.2008 11:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer