Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Armaturi inalta presiune pentru completare furnitura et. II-a (robineti de inchidere sertar pana cu placi, robineti de inchidere cu ventil, ventil reglare cu ac)


Anunt de participare (utilitati) numarul 134270/28.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTROCENTRALE GALATI S.A.
Adresa postala: Soseaua Smardan nr. 3, Localitatea: Galati, Cod postal: 800700, Romania, Punct(e) de contact: Sebastian-Cosmin Sava, Tel. +40 236448305, In atentia: Serv. Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 236448275, Adresa internet (URL): www.cetgalati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala sub autoritatea M.E.C.M.A. ? producere energie electrica si termica
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Armaturi inalta presiune pentru completare furnitura et. II-a (robineti de inchidere sertar pana cu placi, robineti de inchidere cu ventil, ventil reglare cu ac)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul SC ELECTROCENTRALE GALATI SA
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Armaturi inalta presiune pentru completare furnitura et. II-a (robineti de inchidere sertar pana cu placi, robineti de inchidere cu ventil, ventil reglare cu ac), conform caiet de sarcini nr. 130/2011, cu anexa.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42131270-9 - Vane de trecere (Rev.2)
42131000-6-Robinete si vane (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini nr. 130 / 2011 cu anexa.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 581, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
150 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se constituie garantie de participare in valoare de 50.000 lei cu perioada de valabilitate minim 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Se constituie conform art. 86 al. (1) din HG nr. 925/2006.In cazul platii prin virament plata se poate face in conturile: RO32 RNCB 0141 0328 6541 0001 BCR Galati sauRO93 BRDE 180S V104 9458 1800 BRD Galati.Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu o data cu deschiderea ofertei.In masura in care C.N.S.C. respinge contestatia ca nefondata, a.c. va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu val. estimata a contractului suma de 6360, 99 lei, conform art. 278^1 litera b) din OUG 34 / 2006.Ofertele intarziate si cele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, vor fi respinse in sedinta de deschidere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului, fara TVA.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: conform art. 90 al. (1) si (3) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Operatorul economic va preciza clar in oferta optiunea aleasa dintre cele doua modalitatati de constituire a garantiei de buna executie. In cazul alegerii optiunii ?prin retineri suucesive?, se vor avea in vedere prevederile HG 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.prezentare formular 12A ?declaratie privind eligibilitatea?. Va fi exclus din procedura aplicata pentru atribuirea contractului, operatorul economic (sau tertul sustinator, dupa caz) care se incadrareaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/ 2006;2.prezentare formular 12B ?declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006?. Va fi exclus din procedura aplicata pentru atribuirea contractului operatorul economic (sau tertul sustinator, dupa caz) care se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 181 lit. a, c^1 si d din OUG 34/2006;3.prezentarea Certificatului de participare cu oferta independenta care demonstreaza ca procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta (in conformitate cu Ordinul 314/2010 emis de ANRMAP);4.prezentare Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 (conform formular anexat). Va fi exclus din procedura aplicata pentru atribuirea contractului operatorul economic care se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/ 2006.Declaratia va fi completata de catre ofertant si dupa caz, de catre asociat/subcontractant/tert sustinator. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Eduard Urbanschi ? Director GeneralTatiana Pisu ? Director EconomicMihaela Nestianu ? Director ComercialDorin Ciobotaru ? Director ReparatiiLaura Pacenschi ? Sef Serviciu Achizitii.5.Prezentare Declaratie privind calitatea de participant la procedura (conform formular anexat). Declaratia va fi completata de catre ofertant si dupa caz, de catre asociat/subcontractant;
6.Prezentare Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale precum si a contributiei pentru asigurari sociale de stat (original sau copie certificata ?conform cu originalul? - formulare tip emise de autoritatile competente din tara de origine). Certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. - pentru persoane juridice/fizice romane: prezentare Certificat constatator (original/copie legalizata sau copie certificata ?conform cu originalul) emis de Oficiul Registrului Comertului, emis cu cel mult 30 de zile inaintea deschiderii ofertelor, din care sa rezulte: a) obiectul de activitate al ofertantului; b) eventualele mentiuni cu privire la procedura de insolventa. Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat initial in copie certificata conform cu originalul;
-pentru persoane juridice/fizice straine - Documente similare emise in tara de origine care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, insotite de traducerea legalizata, in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Bilantul contabil la 31.12.2010 vizat si inregistrat de organele competente cu anexele: Contul de profit si pierderi si Date informative (copie certificata ?conf. cu originalul?).
2.Declaratie privind cifra medie de afaceri globala, pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010), conform formular anexat: ?informatii generale?.
Cerinta minima de calificare: Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu 5.000.000 lei.
Pentru persoane juridice/fizice straine echivalenta lei/alta moneda se va face folosind cursul mediu anual comunicat de BNR. Acesta va fi : - pentru anul 2010:4, 2099 lei/euro;
- pentru anul 2009:4, 2373 lei/euro;
- pentru anul 2008:3, 6827 lei/euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, care va contine valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, insotita de documente / contracte / procese verbale de receptie prin care se confirma livrari de produse similare de cel putin 2.000.000 lei. Prin produse similare se inteleg armaturi industriale cu Pn cel putin 64 bar. Pentru echivalenta lei/alta moneda se va folosi cursul mediu anual comunicat de BNR.
Documentele de confirmare a livrarilor similare sunt:
a.fotocopii ale partilor relevante ale contractelor ? prima si ultima pagina cu semnaturile, paginile cu obiectul contractului, durata, valoare, anexe;
b.certificate / documente constatatoare / procese verbale de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar; aceste documente trebuie sa fie semnate de un reprezentant legal sau de imputernicitul acestuia din partea beneficiarului.
2.Informatii privind partea din contractul de furnizare pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontracteze (conform formular 12G) si acordul de subcontractare, in original (daca e cazul), semnat de contractant si subcontractant.
3.Acord de asociere in original, semnat de catre membrii asocierii, daca e cazul. Daca acordul de asociere este incheiat in alta limba decat limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci
capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatii aditionale despre licitatia electronica: Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la numarul participantilor la licitatia electronica si moneda in care se transmite oferta de pret.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una).Durata unei runde: 1 (una) zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.05.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.05.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.05.2012 11:00
Locul: sediul SC ELECTROCENTRALE GALATI SA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta (daca e cazul) fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.- Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia de participare si garantia de buna executie. Dovada indeplinirii acestei calitati se va face prin completarea formularului Anexa nr. 1 din Legea 346/2004 cu completarile si modificarile ulterioare.- SC ELECTROCENTRALE GALATI SA are sediul pe platforma ARCELOR MITTAL, accesul delegatilor cu autoturismul facandu-se in urma unei solicitari scrise cu minim 24 de ore inainte. Prin urmare va rugam sa ne comunicati, in scris, numele delegatului si numarul de inmatriculare al autoturismului, cu cel putin 3 zile inainte de prezentarea la sediul nostru, pentru a comunica aceste date catre ARCELOR MITTAL, in vederea aprobarii accesului pe poarta.- In cazul in care in urma etapei finale de licitatie electronica, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile ordonantei de urgenta nr. 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Electrocentrale Galati - Compartiment Juridic
Adresa postala: Soseaua Smardan nr. 3, Localitatea: Galati, Cod postal: 800700, Romania, Tel. +40 236448305, Email: [email protected], Fax: +40 236448275, Adresa internet (URL): www.cetgalati.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2012 11:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer