Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Armaturi inalta presiune pt completare furnitura et II (robineti de inchidere cu sertar pana cu placi,robineti de inchidere cu ventil ,ventil de reglare cu ac)


Anunt de participare (utilitati) numarul 129975/09.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTROCENTRALE GALATI S.A.
Adresa postala:  Soseaua Smardan nr. 3, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800700, Romania, Punct(e) de contact:  Sebastian-Cosmin Sava, Tel. 0236/448305, In atentia:  Serv. Achizitii, Email:  [email protected], Fax:  0236/448275, Adresa internet (URL):  www.cetgalati.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala sub autoritatea M.E.C.M.A. ? producere energie electrica si termica
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Armaturi inalta presiune pt completare furnitura et II (robineti de inchidere cu sertar pana cu placi, robineti de inchidere cu ventil , ventil de reglare cu ac)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC Electrocentrale Galati SA
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Armaturi inalta presiune pt completare furnitura et II (robineti de inchidere cu sertar pana cu placi, robineti de inchidere cu ventil, ventil de reglare cu ac), conform caietului de sarcini anexat la prezentul anunt
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42131270-9 - Vane de trecere (Rev.2)
42131000-6-Robinete si vane (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Armaturi inalta presiune pt completare furnitura et II (robineti de inchidere cu sertar pana cu placi, robineti de inchidere cu ventil, ventil de reglare cu ac), conform caietului de sarcini anexat la prezentul anunt
Valoarea estimata fara TVA: 3, 568, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
150 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare in valoare de 70000 lei; garantie de buna executie de 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006;
- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale precum si a contributiei pentru asigurari sociale de stat (original sau copie certificata ?conform cu originalul?- formulare tip emise de autoritatile competente din tara de origine, in termen de valabilitate).
- Persoane juridice/fizice romane: certificat constatator (original sau copie cf cu originalul) emis de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile inaintea deschiderii ofertelor si Certificat de inregistrare (copie certificata ?conform cu originalul?);
- Persoane juridice/fizice straine: Documente similare emise in tara de origine care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, insotite de traducerea in limba romana (copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilantul contabil la 31.12.2010, vizat si inregistrat de organele competente cu anexele: Contul de profit si pierderi si Date informative (copie certificata ?conf. cu originalul?);
- Declaratie privind cifra de afaceri, pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) ? Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu 6000000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: efectuarea in ultimii 3 ani, a cel putin unui contract care a avut ca obiect livrari de produse similare. Ofertantul trebuie sa prezinte contracte care sa indeplineasca cumulat urmatoarele conditii:
-efectuate in ultimii 3 ani; -au ca obiect livrari de produse similare celor ce fac obiectul prezentei documentatii; -suma valorilor produselor similare furnizate incluse in ctr prezentate va fi egala sau mai mare decat 3000000 lei; Fiecare fisa privind experienta similara va avea anexate urmatoarele documente: -copie dupa contract (prima si ultima pagina cu semnaturile, pagina cu obiectul contractului); paginile cu liste cantitati de produse furnizate; -recomandarea emisa sau contrasemnata de beneficiarul produselor; prin produse similare se inteleg armaturi de inalta presiune (prin inalta presiune se intelege Pn mai mare sau egal cu 64); Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, care va contine valori, perioada si beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; Declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta (in conformitate cu Ordinul 314/2010 emis de ANRMAP).Continuarea doc solicitate se gaseste la sectiunea VI.3-Alte informatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata unei runde: 1 zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.10.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.10.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.10.2011 11:00
Locul: Sediul SC Electrocentrale Galati SA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Continuarea documentelor solicitate la punctul III.2.3: Copia certificatului sistemului calitatii, certificat emis de organisme independente, prin care se atesta faptul ca furnizorul respecta standardul de asigurare a calitatii ISO 9001:2008, valabil, sau document echivalent (copie certificata ?conf.cu originalul?).Conform art. 11 al.(4) din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratiepe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos nr 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Electrocentrale Galati - Compartiment Juridic
Adresa postala:  Sos. Smardan nr. 3, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800700, Romania, Tel. 0236/448305, Email:  [email protected], Fax:  0236/448275, Adresa internet (URL):  www.cetgalati.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2011 12:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer