Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asfaltare drumuri de interes local in comuna Cocorastii Colt, judetul Prahova


Anunt de participare numarul 22167/04.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA COCORASTII COLT
Adresa postala: COMUNA COCORASTII COLT NR.221, Localitatea: Cocorastii Colt, Cod postal: 107379, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA PASCALE, Tel.0244/484100;0244/484101, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0244/484100, Adresa internet (URL): www.primariacocorastiicolt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: ADMINISTRATIE PUBLICA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asfaltare drumuri de interes local in comuna Cocorastii Colt, judetul Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Cocorastii Colt, judetul Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asfaltare drumuri comunale pe o lungime de 13, 6 km.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caiet de sarcini, Proiect Tehnic si Detalii de Executie
Valoarea estimata fara TVA: 2, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 20000 lei;garantia de buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.declaratii privind eligibilitatea;2.declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181;3.Certif. constatatoare privind indeplinirea oblig. de plata a impozitelor, taxelor si contrib. de asig. soc. catre bugetele componente ale bugetului general consolidat 30.06.2007 si obligatiile de plata la bugetele locale, la sediul social si punctul de lucru implicit, anului 2006;4.Certificat de inregistrare fiscala;5.Certif. constatator emis de ORC de pe langa camera de comert si industrie nationala sau teritoriala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Rezultatul exercitiului financiar pe ultimul an, respectiv Bilantul contabil din anul precedent 31.12.2006 si la 30.06.2007 vizate si inregistrate de DGFP din care sa reiasa ca nu are contul de profit si pierdere pe minus(copie);2)Cifra medie de afaceri pe ultimi 3 ani - de 3 ori valoarea lucrarii;3)Fisa de informatii generale, conform formular B2.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Lista lucr. executate in ultimii 5 ani;2)Exp. similara+contr.nominalizat+recomandare vizata de Inspectia in Constr. si PV la terminarea lucrarilor;3)Lista privind utilajele-conform DA;4)Efectivele medii anuale ale pers. angajat.Existenta RT-istului cu autorizatia valabila;5)Sis.propriu de calit.ptr.lucrarea licitata;6)Certificat ISO 9001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.08.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 1000 RON
Conditii si modalitate de plata: La casieria Primariei Cocorastii Colt din comuna Cocorastii Colt nr.221.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.08.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.08.2007 11:00
Locul: Sediul Primariei Cocorastii Colt, comuna Cocorastii Colt nr.221, judetul Prahova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentatii Ministerului Finantelor Publice, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PLOIESTI
Adresa postala: STR. EMIL ZOLA NR.4, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100046, Romania, Tel.0244/522445, Fax: 0244/522452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COCORASTII COLT - SECRETAR
Adresa postala: COMUNA COCORASTII COLT NR.221, Localitatea: COCORASTII COLT, Cod postal: 107379, Romania, Tel.0244/484101, Email: www.primariacocorastiicolt.ro, Fax: 0244/484100
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2007 11:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer