Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asfaltare strazi in Comuna Balan, judetul Salaj


Anunt de participare numarul 139377/04.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria comunei Balan, com.Balan, jud.Salaj.
Adresa postala: Loc. Balan, nr. 76, com.Balan, judetul Salaj, Localitatea: Zalau, Cod postal: 457025, Romania, Punct(e) de contact: Ion Mnere, Tel. +40 664403, Email: [email protected], Fax: +40 260664404, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asfaltare strazi in Comuna Balan, judetul Salaj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Balan, judetul Salaj
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asfaltarea urmatoarelor strazi in comuna Balan1.Sat Balan -strada Craiacu lungime de 814 m
- latime carosabil 5.00 mSistem rutier carosabil: -4 cm BAPC16
- 5 cm BADPC 25
- Reprofilare cu 5 cm piatra sparta
Acostamente: 10 cm piatra sparta
2. Sat Chendrea- strada Babii cu lungimea de 93 m-strada Branzei cu lungimea de 560 m- latime carosabil 4.00 m
Sistem rutier carosabil: -4 cm BAPC16
- 5 cm BADPC 25
- Reprofilare cu 5 cm piatra sparta
Acostamente: 10 cm piatra sparta
3. Sat Galpaia- strada Pe Deal cu lungimea de 160 m-strada Bisericii cu lungimea de 102 m-strada Indrei cu lungimea de 120 m-strada Ghetar cu lungimea de 442 m-strada Popii cu lungimea de 173 m- latime carosabil 4.00 m
Sistem rutier carosabil: -4 cm BAPC16
- 5 cm BADPC 25
- Reprofilare cu 5 cm piatra sparta
Acostamente: 10 cm piatra sparta4. Sat Galgaul Almasului- strada pe Deal cu lungimea de 1173 m- latime carosabil 4.00 m
Sistem rutier carosabil: -4 cm BAPC16
- 5 cm BADPC 25
- Reprofilare cu 5 cm piatra sparta
Acostamente: 10 cm piatra sparta
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asfaltarea urmatoarelor strazi in comuna Balan1.Sat Balan -strada Craiacu lungime de 814 m
- latime carosabil 5.00 mSistem rutier carosabil: -4 cm BAPC16
- 5 cm BADPC 25
- Reprofilare cu 5 cm piatra sparta
Acostamente: 10 cm piatra sparta
2. Sat Chendrea- strada Babii cu lungimea de 93 m-strada Branzei cu lungimea de 560 m- latime carosabil 4.00 m
Sistem rutier carosabil: -4 cm BAPC16
- 5 cm BADPC 25
- Reprofilare cu 5 cm piatra sparta
Acostamente: 10 cm piatra sparta
3. Sat Galpaia- strada Pe Deal cu lungimea de 160 m-strada Bisericii cu lungimea de 102 m-strada Indrei cu lungimea de 120 m-strada Ghetar cu lungimea de 442 m-strada Popii cu lungimea de 173 m- latime carosabil 4.00 m
Sistem rutier carosabil: -4 cm BAPC16
- 5 cm BADPC 25
- Reprofilare cu 5 cm piatra sparta
Acostamente: 10 cm piatra sparta4. Sat Galgaul Almasului- strada pe Deal cu lungimea de 1173 m- latime carosabil 4.00 m
Sistem rutier carosabil: -4 cm BAPC16
- 5 cm BADPC 25
- Reprofilare cu 5 cm piatra sparta
Acostamente: 10 cm piatra sparta
Valoarea estimata fara TVA: 1, 131, 057RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 22.621lei. - Perioada de valabilitate a garantiei pentruparticipare este de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Modul de constituire agarantiei de participare: 1. Scrisoare de garantie de participare la licitatie, eliberata de catre o banca sau agentie de asiguraricare se va prezenta in original? conform Formular nr. 3, din Sectiunea Formulare 2. Dovada cu Ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta ca a fost viratagarantia de participare la licitatie in contul Autoritatii contractante RO13TREZ 5645 006 XXX 0000 67, deschis la Trezoreria Jibou, cod fiscal 4291689. Ofertantul pierde suma constituita ca si garantie, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: (a) isi retrage oferta in perioadade valabilitate a acesteia; (b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 10 zile de la semnarea contractului de catreambele parti; (c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publicain perioada de valabilitate a ofertei. (d) in cazul in care ofertantul depune contestatie la CNSC, iarcontestatia este respinsa, societatea bancara sau cea de asigurari va plati neconditionat autoritatii contractante, la solicitarea acesteia, suma calculata conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) din OUGnr. 34/2006. Garantia de buna executie a contractului se va constitui in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori deo societate de asigurari., sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale . In acestcaz Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Comunei Balansi alte surse legal constituite. Plata se va face in doua transe : prima transa incursul anului 2012 , iar a doua transain cursul anului 2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatia prevazuta de art.180 din OUG 34/2006, pentru a fi exclus de la procedura, conform Formulardin Sectiunea Formulare - Declaratie privind eligibilitatea.2. Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 - conform Formulardin Sectiunea Formulare3. Certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata scadente in lunaanterioara celei in care se depun ofertele in original sau copie conform cu originalul: a impozitelor sitaxelor catre bugetul de stat si a impozitelor si taxelor locale(certificate- tip emise de organismele competente din tara in care ofertantul este rezident);4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura, conform Formulardin Sectiunea Formulare ;
5. Acord de asociere , conform Formulardin Sectiunea Formulare;
6. Acord de subcontractare, conform Formulardin Sectiunea Formulare;
7. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, conform Formulardin Sectiunea Formulare;
8. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta , conform Formulardin Sectiunea Formulare.9.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 , conformFormulardin Sectiunea Formulare (Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa aiba membri in cadrul consiliului de administratie/ organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autroritatii contractante, respectiv cu domnul Maghiar Isaiaavand functia de Primar al Comunei Balan, domnul Tripon Gavrilavand functia de Viceprimar al Comunei Balan , Costin Ioanavand functia de Secretar al Comunei Balan, Mnere Ionavand functia de Responsabil achizitii publice in cadrul Primariei Comunei Balan , Damsa VioricaMihaelaavand functia de Contabil in cadrul Primariei Comunei Balan ), precum si membrii Consiliului local Balan: Damsa Gheorghe, Damsa Nicolae, Groza Grigore, Ianchis Ludovica, Lupoian Ioan, Macea Maria, Maghiar Claudiu Ioan, Marcean Ioan, Morar Melania Maria, Pop Daniel, Racasan Alexandru , VaidaDorin Nicolae.Note: 1.In cazul prezentarii unor oferte comune prin asociere fiecare asociat indiferent de ponderea dincontract ce va fi indeplinita de acesta, va prezenta documentele solicitate mai sus cu privire la Situatia personala a ofertantului.2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 va fi prezentatain mod obligatoriu si de catre fiecare subcontractant si/sau tert sustinator declarat, precum si de catrefiecare asociat in cazul in care oferta este prezentata in asosciare.3. In situatia in care ofertantul are declarat Tert sustinator acesta va prezenta Declaratia pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatia prevazuta de art.180 din OUG 34/2006 si Declaratia privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 , lit. a, c^1 si d din OUG nr. 34/2006modificata prinLegii nr. 279/2011. Certificat constatator- original sau copie conforma cu originalul- emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor pentru ofertantii din tara, sau document similar emis de organisme similare din tara in care ofertantul estestabilit, pentru ofertantii straini, din care sa rezulte: - obiectul de activitate al ofertantului include activitatea si este autorizat pentru prestarea lucrarii ce face obiectul achizitiei pentru ofertantii din tara sau echivalent pentru ofertantii straini;
- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata, mentiuni referitoare la hotarari de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, fals, concurenta neloiala, coruptie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca la momentul semnarii, contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii in valoare de 1.131.057lei, pentru perioada solicitata de 2 luni
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa aiba experienta generala in executia lucrarilor de
constructii de drumuri
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a realizat in ultimii 5 ani:
lucrari executate si duse la bun sfarsit de constructii de drumuri ale caror valoare cumulata este de minim 1.131.057lei fara TVA dintr-un singur contract sau din maxim 3 contracte
Prin formulele lucrari executate si duse la bun sfarsit si contract de lucrari
finalizat se intelege: lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor sau lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala
Se va prezenta Formularul nr 7 Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
Ofertantul va trebui sa dispuna de resursele umane considerateca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului1 specialistsef punct de lucru avand calificarea desubing sau inginer cu specialitatea constructii de drumuri1 specialist responsabil tehnic cu executia pentru domeniul de atestare: constructii de drumuri: 1 specialist responsabil cu controlul tehnic de calitate; 1 specialist topograf autorizat ANCPI
Ofertantul trebuie sa respecte standardele de protectie a mediuluiconformSR EN ISO 14001 sau echivalent
ofertantul trebuie sa respecte standardul de asigurare a calitatii inconformitate cu standardul SR EN ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
51%
Descriere: Componenta financiara:
2.
Punctaj tehnic
25%
Descriere: Perioada de executie
3.
Punctaj calitativ
24%
Descriere: Termenul de garantie acordat
Punctaj maxim componenta tehnica: 49
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2012 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2012 09:00
Locul: Sediul Primariei comunei Balan, loc. Balan, nr. 76, comuna Balan, judetul Salaj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. Fiecare persoana care participa la deschiderea ofertelor va prezenta delegatia societa?ii ofertante, precum si o copie a actului de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, clarificari cu privire lanoi preturi si termene, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care are punctajul cel mai mare in urma aplicarii factorilor de evaluare.Daca si aceste preturi sunt egale se va face reofertare in plic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prezentate la rt. 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou achizitii
Adresa postala: Balan, nr. 76, Localitatea: Balan, Cod postal: 457025, Romania, Tel. +40 260664403, Email: [email protected], Fax: +40 260664404, Adresa internet (URL): www.primariabalan.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2012 11:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer