Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asfaltarea drumului comunal DC 72 Bahnea ( DC 71)- Daia Idiciu km 1+290-8+500, comuna Bahnea, Jud. Mures


Anunt de participare numarul 84244/11.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)
Adresa postala: str. Garii, nr. 50, Localitatea: Bahnea, Cod postal: 547055, Romania, Punct(e) de contact: EMILIAN BADEA, Tel.0265-455112, In atentia: DUDILA AUGUSTIN, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0265-455028, Adresa internet (URL): http: /www.e-primarii.ro/~bahnea/index.php, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asfaltarea drumului comunal DC 72Bahnea ( DC 71)- Daia Idiciukm 1+290-8+500, comunaBahnea, Jud. Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: drumul comunal DC 72Bahnea ( DC 71)- Daia Idiciukm 1+290-8+500, comunaBahnea, Jud. Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asfaltarea drumului comunal DC 72Bahnea ( DC 71)- Daia Idiciukm 1+290-8+500, comunaBahnea, Jud. Mures
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- terasamente
- strat de uzura ( beton asfaltic BA8 )- 4 cm grosime- strat de legatura ( beton asfaltic deschis BAD25) 5 cm grosime
- strat de baza ( macadam )-8 cm grosime
- strat de fundatie ( balast )- 15 cm grosime
- podet dalatL=4 m( 1 buc ) , podet dalatL=2 m( 1 buc),
- podet tubularDN = 1000 m( 2 buc ), podet tubular DN=800( 15 buc ), - podet tubular DN=600( 20 buc)
- reparatia podetelor
- drumuri laterale ( 22 buc )
- sant pavat (250 mp )
Valoarea estimata fara TVA: 4, 850, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 85.000 lei, si garantia de buna executie de 10 % din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat conformOG. 577/1997- finantare in transe
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in prevderile art.181 din OUG nr.34/2006, declaratie privind calitatea de participant la procedura, atestat pentru executia de lucrari de drumuri, certificate constatatoare privind plata taxelor si impozitelor la bugetul local si de stat, certificat constatator si de inregistrare emis de O.R.C., autorizatie de functionare, pentru pers. juridice/fizice romane, documente emise de institutii, organisme din tara in care ofertantii sunt rezidenti, pentru pers. juridice/fizice straine
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008) vizate si inregistrate de organele competente, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra medie anuala pe ultimii 3 ani(2006, 2007, 2008) sa fie de minim 9.500.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani, fise privind experienta similara, certificari de buna executie, copii dupa contracte, procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si finala (dupa caz-prezentate in copie), declaratie priind asigurarea tehnica propusa pentru executie, declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, declaratie privind conducerea propusa pentru executia lucrarii, responsabil tehnic cu executia in domeniul constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, tuneluri, responsabil cu asiguarea calitatii, (se vor prezenta cv-uri, atestate, etc.), proiectul de contract semnat, stampilat, certificate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 , Certificat QMark ( marca de calitate in constructii ), acord de asociere sau de subcontractare, dupa caz.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cel putin 3 contracte similare realizate in ultimii 5 ani cu o valoare totala cel putin egala cu 2.500.000 lei. -se solicita asigurarea cu utilaje, instalatie de producere asfalt cu capacitate de minim 80 to /h, , matura mecanica, utilaj pet. amorsare, repartizor-finisor de asfalt, cilindrii compactori, autogreder (scarificator), freza mecanica, buldoexcavator( excavator pe pneuri ) autobasculante, laborator pt. analize gr.2(sau contract cu un laborator grad.2).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4224/05.08.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.09.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.09.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.09.2009 10:00
Locul: sediul unitatii contractante , sala de sedinte.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ofertantii si imputernicitii acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Caietul de sarcini (piese scrise si desenate) se vor procura de la sediul autoritatii contractante, fara plata, in zilele lucratoare, orele 9-15, pers. de contact. DUDILA AUGUSTIN , incepand cu data de 14.08.2009.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures
Adresa postala: str.Bolyai Farkas nr.30, Localitatea: Targu Mures , ,Cod postal: 540067, Romania, Tel.026526032, Email: [email protected], Fax: 0265267856, Adresa internet (URL): www.just.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliu National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104661, Email: [email protected], Fax: 0213104662, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform legislatiei in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA BAHNEA
Adresa postala: str. Garii, nr.50, jud. Mures., Localitatea: Bahnea, Cod postal: 547055, Romania, Tel.0265/455112, Email: [email protected], Fax: 0265/455028, Adresa internet (URL): www.e-primarii.ro/~bahnea/index.php
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.08.2009 13:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer