Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asfaltarea strazilor din interiorul satului Corund, comuna Corund, jud. Harghita, Alimentarea cu apa potabila a localitatii Corund, comuna Corund, jud. Harghita


Anunt de participare numarul 102490/22.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Corund
Adresa postala:  537060 CORUND, NR. 589, JUD. HARGHITA, Localitatea:  Corund, Cod postal:  537060, Romania, Punct(e) de contact:  Primaria Corund 537060 Corund, nr. 589, jud. Harghita, Tel. 0266-249101, Email:  [email protected], Fax:  0266-249344, Adresa internet (URL):  www.primariacorund.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asfaltarea strazilor din interiorul satului Corund, comuna Corund, jud. Harghita, Alimentarea cu apa potabila a localitatii Corund, comuna Corund, jud. Harghita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Corund, jud. Harghita, Regiunea 7 Centru
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asfaltarea strazilor din interiorul localitatii Corund, lungimea strazilor care urmeaza a fii moderniza-ta este de 9, 00 km si au o latime medie de 4 m, structura rutiera aplicata: 6 cm din beton asfaltic, 8 cm macadam ordinar, 10 cm balast, caseta drumului: 20 cm piatra sparta, 25 cm balast. Construire retea de alimentare cu apa potabila pentru deservirea nevoi de apa a localitatii Corund. Caracteristici ale retelei: Captare izvor: altitudine 811m, Rezervor: 2 buc 300mc, Aductiune: 1402 m, Distributie: 11536 m
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Asfaltarea strazilor din interiorul satului Corund, comuna Corund, jud. Harghita
2. Alimentarea cu apa potabila a localitatii Corund, comuna Corund, jud. Harghita
Valoarea estimata fara TVA: 8, 806, 998RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 176.000 lei. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
F.E.A.D.R., M322, Contract de Finantare nr. C322040872100010/24.06.2009
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform Art. 44 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, subcontractare conform ART.45 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform Fisei de date a achizitiei: - prezentarea declaratiei privind eligibilitatea;
- declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la Art.181 din OUG nr.34/2006 actualizata;
- certificate valabile privind datoriile fiscale in original sau copie legalizata, emise de catre ANAF si de catre autoritatile locale;
- declaratia privind calitatea de participant la procedura;
- certificat constatator emis de ORC in original sau copie legalizata emis cu maxim 30 de zile inaintea datei de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform Fisei de date a achizitiei: - bilanturile contabile, in copie legalizata, pe ani 2007, 2008 si 2009
- informatii privind cifra de afaceri, media anuala pe ultimii 3 ani calendaristici sa fie
minim 17.500.000 lei;
- Cerinta minima ( bilant pozitiv ? active circulante nete > 0) pe fiecare an.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform Fisei de date a achizitiei: - lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;
- limita impusa - ofertantul trebuie sa prezinte : un contract infiintare/extindere retele
de aimentare cu apa; si un contract construire/reabilitare/modernizare drumuri;.
Contractele prezentate vor fi de aceiasi natura si complexitate cu lucrarile ofertate.
Valoarea totala a celor doua contracte prezentate trebuie sa fie minim de 8.806.000 lei RON.- declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii;
- informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii;
- CV-urile personalului de conducere si a persoanelor cheie;
- certificatul ISO 9001 ( sau echivalent), ISO 14001 ( sau echivalent ), OHSAS
18001:2004 ( sau echivalent ), SA 8000 ( sau echivalent)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3640/31.05.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.07.2010 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.07.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.07.2010 09:00
Locul: la sediul Primariei Corund
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare; reprezentantii autorizati ai ofertantilor; observatorii desemnati de catre UCVAP; observatorii desemnati de APDRP ? CRPDRP 7 Centru;
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) MASURA 322 ? ?Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii Rurale
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos nr.6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Harghita
Adresa postala:  Str. Szasz Endre nr.6, 530132 Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita, Localitatea:  Miercurea-Ciuc, Cod postal:  530132, Romania, Tel. 0266-311275, Email:  [email protected], Fax:  0266-311275, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=96 /
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul de Achizitii publice a Primariei Corund
Adresa postala:  537060 Corund, nr. 589, jud. Harghita, Localitatea:  Corund, Cod postal:  537060, Romania, Tel. 0266-249-101, Email:  [email protected], Fax:  0266-249-344, Adresa internet (URL):  www.primariacorund.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2010 13:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer