Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asigurare a sustenabilitatii energetice din surse alternative , a Colegiului Dorin Pavel , a Caminului pentru persoane varstnice, Centrul de zi si Directiei Programe din subordinea Consiliului local Alba Iulia


Anunt de participare numarul 93932/09.02.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
Adresa postala: Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510134, Romania, Punct(e) de contact: COSMIN BUZGURE, Tel.0258811993, Email: [email protected], Fax: 0258811993, Adresa internet (URL): www.apulum.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asigurare a sustenabilitatii energetice din surse alternative , a Colegiului Dorin Pavel , a Caminului pentru persoane varstnice, Centrul de zi si Directiei Programe din subordinea Consiliului local Alba Iulia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Alba Iulia
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurare a sustenabilitatii energetice din surse alternative , a Colegiului Dorin Pavel , a Caminului pentru persoane varstnice, Centrul de zi si Directiei Programe din subordinea Consiliului local Alba Iulia
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09332000-5 - Instalatie solara (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45332400-7-Lucrari de instalare de echipamente sanitare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Furnizare utilaje si echipamente tehnologice si functionale cumontaj (panourifotovoltaice, invertoare , suporti panourisi unitati incalzire solara)- Lucrari de constructii- Lucrari de instalatii electrice si termice
Valoarea estimata fara TVA: 6, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare la licitatiein cuantum de 60000 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
proiect finantat din fonduri comunitarePOS CCE 2007- 2013 i buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic - Se solicita prezentarea de catre operatorul economic a Anexei nr.10, completata din sectiune Formulare. Certificate de atestare fiscala - Se solicita prezentarea Certificatelor constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelorcatre stat, inclusiv cele locale, in original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertei.Certificatul constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului , in original, sau copie legalizata, la care se anexeaza copiacertificatului de inregistrare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii privindsituatia economico-financiara- Bilanturilecontabile la data de 31 decembrie 2006, 2007 si 2008vizate si inregistrate la organele competente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media cifrei de afaceri a ofertantuluipe ultimii trei ani (2006, 2007 si 2008)trebuie sa fie de minim 3.000.000 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind experienta similara- se va prezenta Lista principalelor livrari de produse similare (panouri fotovoltaice, invertoare) efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioada de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii; Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere;Informatii privind subcontractantii si asociatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va face dovada incheierii si finalizarii in ultimii 3 ani a unui contract de produse similare cu o valoare egala sau mai mare decatvaloarea minima impusa: 2.000.000, 0 lei (exclusiv TVA), respectiv 485.201, 35 Euro.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de livrare si montaj
10%
Descriere: termenul de livrare simontaj al echipamentelor
3.
Termen de garantie
10%
Descriere: termenul de garantie al sistemului
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7678/05.02.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2010 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.03.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.03.2010 11:00
Locul: Alba Iulia, strada calea Motilor , nr. 5A, Sala de Sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti legali sau imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Cresterea competititvitatii Economice, axa prioritara 4domeniul major de interventie 2
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: Piata I.I.C Bratianu, nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510110, Romania, Tel.0258-810289, Fax: 0258-810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta in conditiile OUGR nr.34/2006 despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal - articolul 256^2, alineatul 1, litera a
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic contencios si administratie publica locala
Adresa postala: Strada Calea Motilor, nr.5A, ,Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510134, Romania, Tel.0258-811993, Email: [email protected], Fax: 0258-811993
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.02.2010 10:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer