Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asigurare echipamente de radioprotectie si servicii asociate


Anunt de participare (utilitati) numarul 142769/29.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +4 0212038235, In atentia: Rodica BOBOC - [email protected], Email: [email protected], Fax: +4 0212031315, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Societatea Nationala ?Nuclearelectrica? S.A. - Sucursala CNE Cernavoda
Adresa postala: Str. Medgidiei nr. 2, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 905200, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Pavilion 0, Tel. +40 241801841, In atentia: Elena ONTELUS, Email: [email protected], Fax: +40 241236006
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Societatea Nationala ?Nuclearelectrica? S.A. - Sucursala CNE Cernavoda
Adresa postala: Str. Medgidiei nr. 2, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 905200, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Pavilion 0, Tel. +40 241801841, In atentia: Elena ONTELUS, Email: [email protected], Fax: +40 241236006
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala ce desfasoara activitati relevante in sectorul de utilitati ?Energie?, in conformitate cu cap. VIII, sect.1 din OUG 34/2006
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Asigurare echipamente de radioprotectie si servicii asociate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sucursala CNE Cernavoda
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestatorul va efectua urmatoarele activitati, necesare Sucursalei CNE Cernavoda pentru asigurarea protectiei personalului care isi desfasoara activitatea in zona controlata radiologic, si mijloacele de protectie colectiva la radiatii ionizante in situatii normale cat si neprevazute :
A. Furnizare echipamente de radioprotectie necesare pentru asigurarea protectiei individuale/ colective ale personalului care efectueaza activitati in zona radiologica a Unitatii 1&2, atat in perioada de operare normala, cat si in perioada opririlor planificate/ neplanificate pentru 2 Unitati, conform solicitarii CNE Cernavoda.
B. Prestare servicii de decontaminarea/ spalarea, igienizarea si intretinerea echipamentelor de radioprotectie reutilizabile utilizate in operarea normala/ oprire a centralei.C. Prestare servicii de preluarea echipamentelor uzate/ ireparabile identificate in cadrul activitatii de decontaminare/ intretinere si tratarea lor ca deseuri radioactive sau neradioactive.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90520000-8 - Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)
35113200-1-Echipament de protectie impotriva agentilor nucleari, biologici, chimici si radiologici (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In conformitate cu pct. 3 din caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 26, 584, 603.83RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 266.000 lei.Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006, actualizata.In cazul constituirii garantiei de participare prin scrisoare de garantie bancara, se va utiliza Formularul III.1.1.a.Garantia se poate constitui in lei sau echivalent EURO, la cursul de schimb comunicat de BNR pentru Lei/Euro valabil pentru data publicarii in SEAP a anuntului de participare (cursul BNR se gaseste pe site-ul www.bnr.ro ).Contul bancar al S.N. Nuclearelectrica S.A. este: - pentru LEI, contul RO94RNCB0072049718520001, BCR sect. 1- pentru EURO, contul RO45RNCB0072049718520010, BCR sect.1Perioada de valabilitate garantie: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Contul SN Nuclearelectrica SA este: IBAN RO94RNCB0072049718520001 - BCR Bucureti, Sector 1. Ofertantii ce se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare au dreptul de a constitui garantie bancara in cuantum redus cu 50%. Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularul III.1.1.a.Suma retinuta unui ofertant, stabilita in conformitate cu prevederile art 278¹ din OUG nr 34 / 2006 este de 10.218, 46 lei.Conditii de retinere / restituire a garantiei de participare: in conformitate cu prevederile art. 87 / art. 88 din HG nr. 925/2006.Documentul care dovedeste constituirea garantiei de participare se va anexa la scrisoarea de inaintare, separat de coletul cu oferta. Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului si se constituie in conformitate cu art. 90 din HG 925/2006, actualizata.In cazul constituirii garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara, se va utiliza Formularul III.1.1.b .SAUDaca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz Prestatorulare obligatia de a deschide un cont la dispozitia Achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. - conform HG 1045/2011.Suma initiala care se depune de catre Prestator in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0.5% din pretul contractului, fara TVA.Prestatorul va face dovada catre Achizitor a varsamantului efectuat in acest cont intr-un termen de maxim 10 zile de la intrarea in vigoare a contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea Prestatorului.Pe perioada indeplinirii contractului, acest cont se va alimenta de catre Achizitor prin retineri succesive din fiecare factura in cuantum de 9, 5.% din sumele datorate si cuvenite Prestatorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executieOfertantul care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 si este declarat castigator beneficiaza de o reducere cu 50% a valorii garantiei de buna executie.Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularele III.1.1.a_1- III.1.1.a_5, dupa caz.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii S.N. Nuclearelectrica S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul III.1.3.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34 / 2006, cu modificari si completari
Se completeaza Formularul III.2.1.a_1 si se depune in original.
Nota: a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, completand declaratia de neincadrare la art.180.
II. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34 / 2006, cu modificari si completari
Se completeaza Formularul III.2.1.a_2 si se depune in original.La Formular se vor anexa:
a)Pentru Persoane juridice romane:
¦ certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, certificatul va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.¦ certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, certificatul va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.b)Pentru Persoane juridice straine:
documente care sa ateste ca ofertantul si-a achitat obligatiile fata de bugetul de stat si local din tara sa.
Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea «conform cu originalul»
Nota: a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, completand declaratia de neincadrare la art.181, lit.a), c1) si d).c) Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.
III. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, conform Ordin ANRMAP nr. 314/12.10.2011
Se completeaza Formularul III.2.1.a_3 si se depune in original.
Nota: a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
IV. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69, indice 1, din OUG nr. 34/2006, cu modificari si completari.
Se completeaza Formularul III.2.1.a_4 si se depune in original.Precizam ca persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:
- Dumitru Dina? Director General- Mircea Metes ? Inlocuitor de drept Director General
- Elena Negulici ? Director Directie Economica
- Mihai-Dan Gheorghievici - Inlocuitor de drept Director DirectieEconomica- Cristina Nazarevscky ? Sef Departament Achizitii
- Dana Banea - Inlocuitor de drept Sef Departament Achizitii
Comisia de evaluare: Rodica Boboc/ Mircea Guguianu/Paul Rusu/ Dorina Gherlan/ Valentin Minca/ Georgeta Ionescu/ Elena Ontelus/ Ana Manuela Pasca/ Adina Stoian.
Nota:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
c)Acest Formularse va completa si de catre eventualiisubcontractanti.
V. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Se completeaza Formularul III.2.1.a_5 si se depune in original Demonstrarea inregistrarii ca persoana juridica , pentru serviciile solicitate.Persoane juridice romane
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, insotit de o Declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca informatiile cuprinse in Certificatul constatator sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Certificatul constatator se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Persoane juridice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Se vor prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??, insotite de o traducere autorizata in limba romana.Note:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) pe numele ofertantului asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
b) Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofetantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.
Nota: Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte certificatul constatator in original/copie legalizata, daca initial nu a fost prezentat in aceasta forma.Autorizatii emise de organisme abilitate privind acreditarea ofertantului pentru prestarea serviciilor, respectiv: - Autorizatie CNCAN conform Ordin 228/2002 - pentru serviciile prestate la Sucursala CNE Cernavodasau declaratie pe propria raspundere ca o va obtine in max 30 de zile de la semnarea contractului in cazul in care va fi declarat castigator.- Autorizatie CNCAN ?pentru manipulare surse de radiatii si echipamente care contin surse de radiatii incorporate? conform Ordinului CNCAN 366/22.09.2001 (NSR-03)
sau declaratie pe propria raspundere ca o va obtine in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii privind rezultatul procedurii prin care este declarat castigator.- Autorizatie de Securitate Radiologica (pentru toate echipamentele de radioprotectie, cu exceptia celor de la punctele 4.1, 4.2, 4.3, 4.9, 4.12., 4.13., 4.14, 4.15, 4.20, 4.23, 4.28. din caietul de sarcini) inainte de sau la prima livrare catre CNE Cernavoda, sau declaratie pe proprie raspundere ca le va obtine in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii privind rezultatul procedurii prin care este declarat castigator.- Autorizatie de punere pe piata/ de comercializare emisa pe numele operatorului economic, atunci cand acesta nu este fabricantul produsului ? conform art 18 m) al Legii nr. 111/1996, republicate.
- Declaratie pe proprie raspundere ca va obtine Autorizatii conform Ordin CNCAN nr.357/2005 privind aprobarea Normelor privind transportul materialelor radioactiveinainte de efectuarea fiecarui transport.
- Declaratie pe proprie raspundere ca va obtine Autorizatii conform Ordin CNCAN nr.443/2008 privind aprobarea Normelor privind supravegherea si controlul expedierilor internationale de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat implicand teritoriul Romaniei inainte de efectuarea fiecarui transfer.Nota: In cazul unei oferte comune, cerinta va fi indeplinita, daca este cazul, individual de catre fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Autorizatiile/cerificatele se va prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea «conform cu originalul» sau declaratia pe propria raspundere, in original, dupa cum este cazul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Bilant contabil la 31.12.2011, vizat si inregistrat de organele competente.
Nota:
Cerinta va fi indeplinita de catre ofertant, sau in cazul unei oferte comune, ?individual?, de catre fiecare membru al asociatiei pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta bilantul contabil in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea «conform cu originalul»
2.Fisa de informatii generale
Declaratie pe proprie raspundere privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii trei ani.
Se accepta ofertantii care au cifra medie de afaceri in ultimii trei ani, in domeniu de activitate de minim:
16.000.000 Lei.Nota: Cerinta va fi indeplinita astfel de catre:
- Ofertant in cazul unei oferte individuale cu sau fara subcontractare;
- Ofertant ori de catre Tertul sustinator financiar ? in cazul unei oferte individuale cu sustinere;
- Asociatia formata (prin cumulul valorilor cifrelor de afaceri prezentate de membrii asociatiei) in cazul unei oferte comune cu sau fara subcontractare;
- Asociatia formata (prin cumulul valorilor cifrelor de afaceri prezentate de membrii asociatiei), ori de Tertul sustinator financiar (cerinta va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator) in cazul unei oferte comune cu sustinere.
Ofertantul/ Asociatia formata (daca fiecare membru asociat indeplineste conditiile de IMM) ce se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-urilor), conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 beneficiaza de o reducere cu 50% a valorii cifrei de afaceri, conform precizarilor de la punctul III.1.1.a). Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularele III.1.1.a).1÷III.1.1.a).5, dupa caz.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul III.2.2_1. de catre ofertant ori, dupa caz, de catre Tertul sustinator financiar.
Formularul se depune in original.
Pentru calcularea echivalentului in Euro se va utiliza cursul de schimb mediu anual publicat pe site-ul BNR (www.bnr.ro), astfel:
-anul 2010 ? 4, 2099 lei/euro
-anul 2011 -4, 2379 lei/euro
-anul 2012 -4, 4560 lei/euro
3. Sustinerea financiara, dupa caz.
Modalitatea de indeplinire
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Se completeaza Formularul III.2.2_2. Acest angajament trebuie sa fie in concordanta cu art. 11¹ din HGR nr. 925 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei oferte in asociere care beneficiaza de sustinerea financiara a unei/ unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la art 186 alin.2 din OUG 34/2006 si de Ordinul ANRMAP nr. 509/14.09.2011. In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 509/14.09.2011, in cazul unei oferte comune cu sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, cerinta privind Cifra de afaceri solicitata va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator. In cazul in care ofertantulprezinta acest angajament, atunci persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit. a), c1) si d) si ale art. 69¹, din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Sustinatorul financiar va completa si Formularele III.2.1.a_1, III.2.1.a_2 si III.2.1.a_4. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator va face parte integranta din contractul de achizitie publica.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor contracte din ultimii 3 ani privind prestarea de servicii similareOfertantul trebuie sa faca dovada faptului ca, in ultimii 3 ani, a derulat si/ sau finalizat contracte privind prestarea de servicii similare, a caror valoare
insumata, fara TVA, sa fie cel putin egala cu:
- 8.000.000 lei, fara TVAPentru contractele din lista, se vor prezenta documente justificative care sa prezinte modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar
Nota:
Demonstrarea experientei similare se poate face si prin luarea in considerare a serviciilor prestate in baza unor contracte cu caracter multianual, care inceteaza dupa data limita de depunere a ofertei
Pentru acestea ofertantiivor prezenta documente care sa ateste prestarea corespunzatoare a serviciilor, in baza carora sa se poata verifica modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pana la o anumita data, corelat cu valorile aferente serviciilor prestate. In documentele prezentate trebuie sa fie mentionata valoarea totala a contractului multianual si valoarea serviciilor prestate pentru care se emite documentul.Cerinta va fi indeplinita, dupa cum urmeaza: -de catre Ofertant ori de catre Tert sustinator tehnic -in cazul unei oferte individuale cu sustinere Tert ;
-de catre Ofertant -in cazul unei oferte individuale cu sau fara fara subcontractare ;
-de catre un singur Tert sustinator tehnic -in cazul unei oferte conune cu sustinere Tert, dar fara subcontractare ;
- in totalitate de catre unul din membrii asociati-in cazul unei oferte commune cu sau fara subcontractant;
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul III.2.3_1S si se vor anexa documentele solicitate-anul 2010 ? 4, 2099 lei/euro
-anul 2011 -4, 2379 lei/euro
-anul 2012 -4, 4560 lei/euro
2. Lista cu echipamentele propuse pentru prestarea serviciilor
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.3_2
3. Informatii privind personalul propus pentru prestarea serviciilor.Prestatorul va avea un expert acreditat de nivel 3 CNCAN pe domeniul deseurilor radioactive care va valida rezultatele caracterizarii si incadrarea in limitele impuse in NDR-02 in vederea eliberarii de sub regimul de autorizare
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.3_3 si se vor anexa acreditarile detinute de personalul propus
4.MOSTRE, pentru produsele de la: poz 4.1 (Manusi din polietilena), 4.2 (Cipici din polietilena), 4.3 (Manusi Latex (chirurgicale) 4..4 (Manusi din bumbac), 4.7 (Combinezon Brown), 4.8 (Cipici material textil), 4.9 (Banda adeziva); 4.12.(Vesta antitermica); 4.17 (chiloti), 4.18 (maieu), 4.19 (ciorapi), 4.26 (Echipament de radioprotectie pentru protectie impotriva contaminarii externe si a stropirii cu apa grea a costumului de plastic MARK-III-B), 4.27 (Echipament de radioprotectie ignifuge pentru Costumului de Plastic MARK-III-B la lucrari de sudura), 4.28 (Prosoape): , 4.29 (Pantofi cu bombeu de protectie) din caietul de sarcini.
Mostra prezentata pentru fiecare produs ofertat trebuie sa indeplineasca cerintele de verificare si testare impuse, asa cum sunt descrise la art. 9 din Caietul de sarcini ca de exemplu : marime; cicluri de spalari; materialul din care sunt confectionate produsele sa nu se rupa/destrame; Banda adeziva sa permita lipirea si etansarea foarte buna intre doua materiale; vesta antitermica sa nu-si piarda proprietatile dupa 10 cicluri de spalare ; cerintele de testare solicitate la Pantofi cu bombeu de protectie, etc.
Modalitatea de indeplinire
Se vaprezenta cate o bucata/pereche din fiecare produs, etichetata corespunzator.
5.Informatii privind subcontractantii
Lista subcontractantilor si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi inclusiv partea / partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate cu fiecare dintre acestia.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul III.2.3_4.
Nota:
Inainte de semnarea contractuluicu autoritatea contractanta, ofertantulva prezenta toatecontractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele cu subcontractantii trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract.(conform art. Art. 96. (1) din HG 925/2006)
6. Sustinerea tehnica, dupa caz:
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul III.2.3_5. impreuna cu anexele (Formularul III.2.3_5.1 si Formularul III.2.3_5.2.
Acest angajament trebuie sa fie in concordanta cu art. 11¹ din HGR nr. 925 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul unei oferte in asociere care beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la la art 190 alin.(2) din OUG 34 / 2006.In conformitate cu Ordinul ANRMAP nr.509 / 14.09.2011, in cazul unei oferte comune cu sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a unui / unor terte persoane, cerintele solicitate vor fi indeplinite astfel:
- cerinta referitoare la Resurse umane si Resurse tehnice solicitate ? va fi indeplinita prin cumul cu membrii asociati.In cazul in care ofertantul/ prezinta acest angajament, atunci persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit. a), c1) si d) si ale art. 69¹din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Sustinatorul tehnic va completa si Formularele III.2.1.a_1, III.2.1.a_2 si III.2.1.a_4.Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator va face parte integranta din contractul de achizitie publica.
Cerinta nr. 1
A. Furnizare echipamente:
- NMC 07 - clasa de calitate 4, norme aprobate prin Ordinul CNCAN nr.71/2003 sau echivalent recunoscut de autoritatea contractant
- ISO 9001/2008- a fabricantului pentru produsele de la poz. 1-27 si 33-80, de la art 3 din Caietul de sarciniNota: In cazul unei oferte comune, cerinta va fi indeplinita, daca este cazul, individual de catre fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta raport de calificare ca furnizor calificat CNE conform prevederilor NMC 06. Modul de prezentare a documentului copie lizibila semnata si stampilata de persona imputernicita sa semneze oferta cu mentiunea " conform cu orginalul" si care va fi valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr.2
B si C. Prestare servicii:
NMC 07 - clasa de calitate 4, norme aprobate prin Ordinul CNCAN nr.71/2003 sau echivalent recunoscut de autoritatea contractanta - pentru prestare de servicii de decontaminare/ spalare, igienizare si intretinerea echipamente de radioprotectie reutilizabile folosite in centrale nucleare si pentru prestare de servicii de preluarea echipamentelor uzate/ ireparabile identificate in cadrul activitatii de decontaminare/ intretinere si tratarea lor ca deseuri radioactive sau neradioactive
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta raport de calificare ca furnizor calificat CNE conform prevederilor NMC 06. Modul de prezentare a documentului copie lizibila semnata si stampilata de persona imputernicita sa semneze oferta cu mentiunea " conform cu orginalul" si care va fi valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr.3
Ofertantul va face dovada ca are implementat si mentine un sistem de management al mediului conform conditiilor din standardele:
- ISO 14001:2005Nota: In cazul unei oferte comune, cerinta va fi indeplinita, daca este cazul, individual de catre fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta documentul de certificare valabil la data limita de depunere a ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) Anuntul pentru licitatia electronica se va publica pe SEAP dupa terminarea etapei de evaluare a ofertelor. La licitatia electronica pot sa participe numai operatorii economici care au oferta Admisibila. Operatorul SEAP genereaza automat mailuri ofertantilor introdusi in Licitatia electronica astfel trasabilitatea informarii operatorilor despre data si ora inceperii licitatiei electronice este asigurata de catre operatorul SEAP. Singurul element din cadrul ofertei ce face obiectul procesului repetititiv de ofertare este "Pretul ofertei". Se va organiza Licitatie electronica ca etapa finala a procedurii de achizitie cu o singura runda de desfasurare.Nivelul minim pana la care poate fi imbunatatit pretul - acesta poate fi imbunatatit pana la un nivel astfel incat sa nu fie afectata oferta tehnica si conditiile comerciale si contractuale.Ofertantii pot vedea doar pozitia pe care o ocupa in clasament.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SNN_CNE_PA # 26199 ? 01/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.05.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.05.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.05.2013 11:00
Locul: SN ?Nuclearelectrica? S.A. - Sucursala CNE Cernavoda, Str. Medgidiei nr. 2 , Cernavoda
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere daca prezinta o imputernicire in acest sens semnata de aceeasi persoana care a semnat oferta. Se va completa Formularul IV.4.3_2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul confirma ca indeplineste cerintele de calificare: (1) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul va prezenta fie documentele solicitate in prezenta documentatie de atribuire fie are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Se va completa Formularul VI.3.Declaratia va fi insotita obligatoriu de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte de calificare (pentru fiecare cerinta de calificare pentru care nu s-au prezentat documentele solicitate in prezenta documentatie).(2) In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. (1), de mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.2. Completare la pct. IV.2.1): In situatia in care exista doua sau mai multe oferte financiare cu acelasi pret si acesta este pretul cel mai scazut ofertat, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi prezentarea de noi oferte financiare. Noua propunere financiara se depune in conditiile si termenele stabilita de autoritatea contractanta, in plic sigilat. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.3. Pentru a putea deschide documentele din SEAP va recomandam sa instalati aplicatia shellSAFE Verify de la dresa: https: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N. Nuclearelectrica S.A., Departamentul Achizitii
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Tel. +40 212031304, Email: [email protected], Fax: +40 212031315, Adresa internet (URL): www.nuclearelectrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.03.2013 09:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer