Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asigurare nave


Anunt de participare (utilitati) numarul 18924/13.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS RA GALATI
Adresa postala: GALATI, STR. PORTULUI, NR. 32, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN SENDREA, Tel.0236460016, INT. 300, Email: licita[email protected], Fax: 0236460847, Adresa internet (URL): www.afdj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Activitti portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Asigurare nave
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: AFDJ Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurare nave
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66334230-1 - Servicii de asigurare a navelor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asigurare nave: 7 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 197, 425RON
II.2.2) Optiuni
Da
Durata contract 31.12.07 cu posib prelung pana la 30.04.08
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 2.000 RON prin scrisoare de garantie bancara.Garantie de buna executie: 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii si/sau subventii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declar privind eligibilitatea, privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, certif. fiscal privind plata impozit si taxe locale, certif. de atestare fiscala eliberat de DGFP; 2. Capacit de exercitare a activit. profesionale: Pers juridice romane: Certif. de inregistrare si certif. constatator emis de ORC. Pers fizice romane: autorizatie de funct./altele echivalente;Pers juridice/fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta d.p.d.v profesional, in conf cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit; 3. Autoriz de funct emisa de CSA pt asig nave; 4. Doc emise de CSA pt asig nave anul 2007.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani egala sau mai mare decat 1.066.500 RON; 2.Sit financiare anuale pt 2005 si 2006; 3. Lichiditate generala: peste 100% in 2006; 4. Solvabilit patrimoniala: peste 30% in 2006; 5.Dovada constit capitalului subsris varsat de minim 12.000.000 RON; 6. Scrisoarea de intentie a reasiguratorului sau contract/precontract; 7. Lista reasiguratorilor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Experienta similara: incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani de polite de asig nave cu suma asig egala sau mai mare decat 25.000.000 RON, resp 7.640.000 euro; 2. Prezentarea certif ISO 9001/2001 privind managementul calit serv sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.07.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 119 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria AFDJ Galati
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.07.2007 15:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 17.09.2007
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.07.2007 12:00
Locul: AFDJ Galati, Str. Portului, nr. 32
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu Documentatia de atribuire
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0384, Romania, Tel.0213104641, Email: off[email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. Brailei, nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Fax: 0236460027
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AFDJ Galati - Serviciul Proceduri Achizitii Publice
Adresa postala: Str. Portului, nr. 32, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Tel.0236460016, Email: licita[email protected], Fax: 0236460847, Adresa internet (URL): www.afdj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2007 15:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer