Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asigurarea alimentelor pentru aplicatii


Anunt de participare numarul 137748/28.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu nr.1, Localitatea: Dej, Cod postal: 405200, Romania, Punct(e) de contact: GABRIEL BUHUTAN, Tel. +40 264211630, Email: [email protected], Fax: +40 264212577, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asigurarea alimentelor pentru aplicatii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UM 01495 Cincu, jud.Brasov sau orice alta locatie din Romania
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 25 si 1, 580, 120.4RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Estimam incheierea unui contract subsecvent lunar pentru 1 om x 25 lei x 1 zi = 25 lei(fara tva), trimestrial 1om x 25 lei x 3 zile= 75 lei(fara tva), semestrial 1 om x 25 lei x 6 zile = 150 lei(fara tva).Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: minim 1 om x 25 lei x 1 zi = 25 lei(fara tva), maxim 670 oameni x 25 lei x 30 zile = 502.500, 00 lei(fara tva)
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea alimentelor pentru aplicatii conform cantitatilor din anexa la caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: minim 1 om x 25 lei x 1 zi = 25 lei, maxim 670 oameni x 25 lei x 30 zile = 502.500, 00 lei, cantitatile de alimente minime si maxime aferente celui mai mare contract subsecvent sunt detaliate in anexa la Caietul de sarcini.Valoarea minima a acordului-cadru = 25 lei, valoarea maxima a acordului-cadru = 1.580.120, 40 lei
Valoarea estimata fara TVA: intre 25 si 1, 580, 120.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare ? 10.800, 00 lei, valabila 70 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care se prezinta in original ? (Anexa nr.6);Detalii privind viramentul bancar: ordin de plata; CONTUL SUME DE MANDAT - IN CARE SE VA PLATI CU ORDIN DE PLATA, detalii: U.M. 01020 cu sediul in str.Tudor Vladimirescu nr.1, Dej, Jud.Cluj, cod fiscal 4349187, Cod IBAN: RO96TREZ2175005XXX000058 deschis la Trezoreria DEJ.Ofertantii care fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii pot constitui garantia de participare la 50% din cuantumul precizat mai sus, dar trebuie sa prezinte documentele doveditoare potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, si anume: declaratie in conformitate cu anexele nr. 1 si 2 prevazute la art. 7 dinLegea nr. 346/2004. 5% din valoarea contractului subsecvent fara tva- garantia se constituie conform art.90, alin.1 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala (Anexa nr.1)Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, in baza Ordinului 314/2010 emis de ANRMAP.(Anexa nr.2)Declaratie privind neincadrarea in art.69 indice 1 (Anexa nr.3)Personalul cu functii de decizie din UM 01020 Dej, sunt: Muresan Ioan, Paval Constantin, Pop Ioan, Mocanu Petru, Buhutan Gabriel, Toderas Felician, Crisan Alexandru, Maris Ilie, Bombica Gabriel, .Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice din care sa reiasa ca nu are datorii in luna anterioara celei in care se depun ofertele;Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa ca nu are datorii in luna anterioara celei in care se depun ofertele;Se depun in copie certificata conforma cu originalul certificata de catre reprezentantul legal. Certificat constatator emis de Oficiul registrului comertului in copie xerox certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata de catre ofertant.Ofertantul declarat castigator are obligatia prezentarii acestuia in original sau copie legalizata, pentru verificarea conformitatii, la solicitarea autoritatii contractante, in termen de 3 zile inainte de transmiterea comunicarii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-sa faca dovada ca care implementat un sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul SR-EN-ISO-9001:2008, sau echivalent.
-sa faca dovada ca care implementat un sistem de management al sigurantei alimentelor conform standardul SR-EN-ISO 22000:2005, sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-faza finala electronica -una runda una zi-elementul ofertei procesului de reofertare: pretul-limite ale valorilor care pot fi imbunatatite: NU exista limite-sistemul informatic pune la dispozitie informatii: pozitia din clasament, existenta de preturi noi, numarul participantilor-operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid-atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
40
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S47-077194 din 08.03.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.09.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.09.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
70zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.09.2012 11:00
Locul: UM 01020, str.Tudor Vladimirescu nr.1, loc.Dej, jud.Cluj.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti ai ofertantilor cu imputernicire si CI/BI.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma licitatiei electronice se vor obtine 2 sau mai multe oferte financiare clasate pe primul loc cu acelasi pret, in vederea stabilirii ofertantului castigator se va solicita o noua oferta in plic, inchis, sigilat si marcat corespunzator in termen de 3 zile de la finalizarea licitatiei electronice.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al UM 01020
Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu, nr.1, Localitatea: Dej, Cod postal: 405200, Romania, Tel. +40 26411630, Fax: +40 264212577
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2012 13:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer