Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asigurarea de apa potabila la locurile de munca pentru personalul TRANSELECTRICA Sucursala Timisoa


Anunt de participare (utilitati) numarul 159/17.01.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: P-ta Romanilor, nr.11, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300100, Romania, Punct(e) de contact: Lucian Carju, Tel.0256-294550, Email: [email protected], Fax: 0256-219963
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Asigurarea de apa potabila la locurile de munca pentru personalul TRANSELECTRICA Sucursala Timisoa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: : la locurile de munca ale personalului Transelectrica Sucursala Transport Timisoara(judetele Timis, Arad, Caras Severin si Hunedoara; adresele exacte sunt indicate in caietul de sarcini).
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
inchirierea unui numar de 21 de dozatoare si asigurarea unui numar de189 doze/luna cu apa potabila la locurile de munca ale personalului Transelectrica Sucursala Transport Timisoara
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
65111000-4 - Distributie de apa potabila (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
inchirierea unui numar de 21 de dozatoare si asigurareaunui numar de 189 doze/luna cu apa potabila.
Valoarea estimata fara TVA: 35, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 350 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
legalizarea asocierii fara a se crea o noua personalitate juridica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu se afla in nici una din situatiileprevazute la art.180 si 181 din OUG 34/2006.Certificat constatator emis de Oficiul registrului comertului. Certificat de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie. Autorizatia de functionare eliberata in conformitate cu prevederile legale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilantul contabil la 30.06.2006 vizat si inregistrat de organele competente si documente (informatii) din care sa rezulte cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- prezentarea generala a ofertantului- formular anexat la D.A.
- lista a serviciilor similare prestate in ultimii 3 ani, - subcontractanti;
- otarilor care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului;
- numarul mediu anual al personalului angajat, in ultimii 3 ani;
- certificat ISO 9001:2000;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.02.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata reprezentind contravaloarea documentatiei se va face prin depunerea sumei la caseria de la sediul autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.02.2007 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.02.2007 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021-3118090, Fax: 021-3118095
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Comercial, Transelectrica - Sucursala Timisoara
Adresa postala: P-ta Romanilor, nr.11, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300100, Romania, Tel.0256-492311, Fax: 0256-219963
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2007 11:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer