Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asigurarea de echipamente TIC pentru AMPOSDRU/OI


Anunt de participare numarul 148036/19.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL MUNCII , FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
Adresa postala: B-dul Carol I nr. 34-36, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020922, Romania, Punct(e) de contact: AMPOSDRU, Tel. +40 213150214, Email: [email protected], Fax: +40 213150206, Adresa internet (URL): www.fseromania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asigurarea de echipamente TIC pentru AMPOSDRU/OI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice - AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie achizitia de echipamente IT & C, software si servicii in vedere realizarii scopului contractului, respectiv asigurarea conditiilor tehnice optime necesare pentru indeplinirea atributiilor in domeniul managementului si implementarii POSDRU 2007 ? 2013
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
30000000-9-Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)
48511000-3-Pachete software de comunicatii electronice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72000000-5-Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In conformitate cu prevederile caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 25, 066, 178.58RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 42.000 lei.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu cea a ofertelor, respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participare: 1. Prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se va prezenta in original. In acest caz se va utiliza modelul FORMULAR 17 Scrisoare de garantie bancara.2. Prin virament bancar. In acest case se vor folosi urmatoarele date: Cont IBAN RO90TREZ70054010603XXXXX (TREZROBU)deschis la Trezoreria Operativa Mun. BucurestiPentru intreprinderile mici si mijlocii garantia se poate constitui in procent de 50% din cuantumul garantiei de participare.Garantia de participare va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 87 si 88 din HG 925/2006.Cuantumul garantiei de participare ce se va retine in conditiile art 278^1 alin. (1) lit. c) din OUG Ofertele care nu sunt insotite, la data deschiderii, de dovada constituirii garantiei pentru participare, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor si returnate nedeschise. Garantia de buna executie se va solicita la incheierea contractului. Cuantumul acesteia va fi de 5% din pretul contractului fara T.V.A.Garantia de buna executie se va constitui in conditiile art. 89 alin. (1) si (2), 90 alin. (1), 91 si 92 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va putea utiliza modelul furnizat in prezenta documentatie de atribuire, FORMULAR 18- Scrisoare de garantie de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentruDezvoltarea Resurselor Umane 2007 ? 2013, AP7 ? Asistenta Tehnica, DMI7.1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Situatia personala a candidatului sau ofertantului: FORMULAR 3 - Declaratie privind eligibilitatea, respectiv privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In original, semnat si stampilat (de catre fiecare asociat, in caz de asociere).
2. Neincadrarea in cazurile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006: FORMULAR 4 - Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In original, semnat si stampilat (de catre fiecare asociat, in caz de asociere).
3. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.. In original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul (de catre fiecare asociat, in caz de asociere).
4. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.. In original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul (de catre fiecare asociat, in caz de asociere).
Nota: Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata catre bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine. Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora.
5. Evitarea conflictului de interese: FORMULAR6- Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In original, semnat si stampilat (de catre fiecare asociat, in caz de asociere, subcontractor, tert sustinator). Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: 1.Cristian AbabeiDirector General
2.Daniela Manuc Director General adjunct
3.Daniela Badea Director Directia selectie si contractare
4.Ovidiu Mihaescu Director Directia Monitorizare si Raportare
5. Dan Albu ? Sef Serviciul Constatare si Stabilire Nereguli
6. Catalin Marinov ? Sef Serviciul InformareIncadrarea oricaruia dintre asociati/subcontractanti/terti sustinatori in oricare din situatiile prevazute la art. 69ยน din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertei comune din procedura de atribuire a contractului.
6. Participarea cu oferta independenta: FORMULAR5- Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. In original, semnat si stampilat (de catre fiecare asociat, in caz de asociere).Mentiuni:
a) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante in scopul verificarii datelor din declaratiile furnizate de ofertanti
b) Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
c) Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant subcontractant. 1. Obiectul de activitate corespunzator obiectului procedurii
Certificat constatator emis de Oficiului National al Registrului Comertului ( care sa contina informatii valabile la data limita de depunere a ofertelor), din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN al ofertantului din certificatul constatator emis de ORC. Documentul se va prezenta in original, in copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata , ,conform cu originalul??.
Persoanele straine vor prezenta documente echivalente din care sa rezulte apartenenta din punct de vedere profesional si obiectul activitatii care sa includa obiectul contractului, insotite de traduceri autorizate in limba romana.
In caz de asociere se prezinta de catre fiecare asociat. Documentele se va prezenta in original, copie legalizata, sau copie conform cu originalul.
Inainte de comunicarea rezultatului procedurii, ofertantului situat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
i. Informatii privind situatia economico-financiara:
Se vor prezenta informatii privind situatia economico-financiara a operatorului.
. Informatii generale: FORMULAR7- Fisa de informatii generale. In original, semnat si stampilat (de catre fiecare asociat, in caz de asociere).
ii. Informatii privind media cifrei de afaceri globale:
Pentru a fi considerat calificat ofertantul trebuie sa faca dovada unui nivel al mediei cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari incheiati (2010, 2011, 2012) de minimum 40.000.000, 00 Lei. Informatii generale: FORMULAR7- Fisa de informatii generale. In original, semnat si stampilat (de catre fiecare asociat, in caz de asociere).
Pentru alte monede decat euro, valorile CA se vor exprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta comunicat de BCEpentru fiecare dintre cei trei ani pentru care s-a cerut cifra de afaceri, dupa cum urmeaza: ANUL CURS RON/EURO: 2010-4, 2122;
2011-4, 2391
2012-4, 4560
iii. Bilanturile contabile:
Se vor prezenta bilanturile contabile aferente anilor2010, 2011 si 2012, din care sa rezulte cifra de afaceri globala, vizate si inregistrate de organele competente.Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.In caz de asociere se prezinta de catre fiecare asociat.
Documentele prezentate in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
i. Informatii generale: FORMULAR 7- Fisa de informatii generale. In original, semnat si stampilat (de catre fiecare asociat, in caz de asociere).ii. Informatii generale: FORMULAR7- Fisa de informatii generale. In original, semnat si stampilat (de catre fiecare asociat, in caz de asociere).Cerinta privind valoarea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati se indeplineste in mod cumulativ in cazul unei asocieri.iii. Se vor prezenta Bilanturile contabile (sau documentele edificatoare), in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, aferente anilor 2010 2011 si 2012.In caz de asociere se prezinta de catre fiecare asociat.Documentele prezentate in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
i. Lista principalelor furnizari de produse
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor furnizari de produse si prestarii servicii din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Lista principalelor furnizari de produse: FORMULAR8- Lista principalelor furnizari de produse din ultimii 3 ani. In original, semnat si stampilat (de catre fiecare asociat, in caz de asociere).
ii. Experienta similara
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani ani, detine:
a) experienta infurnizarea de echipamente hardware (servere; statii de lucru; echipamente de stocare; imprimante, scannere sau multifunctionale); Se va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic; Se permite demonstrarea acesteia si prin cumularea mai multor contracte de furnizare avand ca obiect oricare din combinatiile de produse ce fac obiectul contractului
b) experienta intr-un contract ce a avut ca scop furnizarea de echipamente de comunicatii VoIP (centrala telefonica, statii telefonice cu VoIP, switch-uri); Se va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
c) experienta intr-un contract ce a avut ca scop implementarea unei solutii informatice avand ca scop montiorizarea utilizatorilor in vederea protejarii datelor organizatiei, asigurarii conformitatii cu regulile interne si prevenirii fraudei interne;
d) experienta intr-un contract ce a avut ca scop prestarea de servicii complete de service pentru echipamente IT, care au inclus: servicii de depanare, reparare, intretinere, asigurare si instalare piese de schimb, efectuare mentenanta preventiva si mentenanta corectiva, suport tehnic. Sepermite demonstrarea acesteia si prin cumularea mai multor contracte de servicii avand ca obiect oricare din combinatiile de servicii ce fac obiectul contractului;
Valoarea cumulata a contractelor prin care Ofertantul isi demonstreaza experienta similara solicitata la punctele a) ? d) trebuie sa fie de minim 20.000.000 Lei.
. Experienta similara: FORMULAR 9- In original, semnat si stampilat (de catre fiecare asociat care participa cu experienta similara, in caz de asociere).
Cerinta se considera indeplinita in mod cumulativ.Convertirea in Lei se va realiza la cursul mediu anual Leu/Valuta stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul de inceput in cazul contractelor in desfasurare sau pentru anul finalizarii in cazul contractele incheiate.Pentru anul in curs: transformarea in Lei se va face la cursul mediu Leu/Valuta stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna anterioara depunerii ofertei.Experienta similara prezentata in Formularul nr. 9 va fi sustinuta prin documente suport, precum copii contracte, copii minute de acceptanta, copii procese verbale de receptie, recomandari, sau orice alte documente echivalente, contrasemnate de catre autoritatea contractanta benficiara sau de catre clientul privat beneficiari ai furnizarilor de preduse, respectiv prestarilor de servicii.
ii. Nota - Avand in vedere natura complexa a achizitiei, experienta similara va fi indeplinita si prin prezentarea de contracte ce au ca obiect orice combinatie a produselor si serviciilor similare ce fac obiectul prezentului contract, a caror valoare cumulata sa fie mai mare sau egala cu valoarea componentelor ce fac obiectul contractului;
iii. Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ ofertant
Informatii despre personal: FORMULAR 11 - Lista cu personalul specialitate propus pentru indeplinirea contractului. In original, semnat si stampilat (de catre fiecare asociat care participa cu personal de specialitate, in caz de asociere).
In caz de asociere se completeaza de catre fiecare asociat care participa cu personal de specialitate in cadrul asocierii.
iv. Cerinte echipa de proiecta) Manager de Proiect
Absolvirea studiilor universitareCurriculum vitae: FORMULAR 12 - CV
Se vor prezenta documente suport doveditoare, precum copii diplome, certificate, certificari, atestate, certificate de investire, scrisori de recomandare sau orice alte documente echivalente, in vederea sustinerii informatiilor prezentate in CV pentru acoperirea cerintelor minime de calificare privind studiile, competentele si experienta profesionala generala in domeniul studiilor si specifica privind furnizarea de echipamente IT.
In cazul in care expertii propusi nu sunt angajati ai ofertantului atunci se va prezenta angajamentul prin completarea si semnarea de catre expert a FORMULARULUI 13 - Declaratie de disponibilitate
b) Expert componenta monitorizare utilizatori si antifrauda
Absolvirea studiilor universitare in domeniul IT&CSe vor prezenta documente suport doveditoare, precum copii diplome, certificate, certificari, atestate, certificate de investire, scrisori de recomandare sau orice alte documente echivalente, in vederea sustinerii informatiilor prezentate in CV pentru acoperirea cerintelor minime de calificare privind studiile, competentele si experienta profesionala speficifica domeniului de monitorizare utilizatori si antifrauda.
In cazul in care expertii propusi nu sunt angajati ai ofertantului atunci se va prezenta angajamentul prin completarea si semnarea de catre expert a FORMULARULUI 13 - Declaratie de disponibilitate.
c) Expert implementare aplicatie monitorizare reteaAbsolvirea studiilor universitare in domeniul tehnic (IT&C, electronic, stiinte exacte, etc.)Experienta dovedita de minim 5 ani in domeniul studiilor.Experienta dovedita de minim 2 ani in implementarea solutiei de monitorizare propuseCurriculum vitae: FORMULAR 12 - CVSe vor prezenta documente suport doveditoare, precum copii diplome, certificate, certificari, atestate, certificate de investire, scrisori de recomandare sau orice alte documente echivalente, in vederea sustinerii informatiilor prezentate in CV pentru acoperirea cerintelor minime de calificare privind studiile, competentele si experienta profesionala.In cazul in care expertii propusi nu sunt angajati ai ofertantului atunci se va prezenta angajamentul prin completarea si semnarea de catre expert a FORMULARULUI 13 - Declaratie de disponibilitate.
d) Expert Arhitect de sistemAbsolvirea studiilor universitare in domeniul tehnic (IT&C, electronic, stiinte exacte, etc.)Experienta generala dovedita de minim 5 ani in domeniul studiilor.Certificare profesionala in domeniul managementului de risc Experienta specifica de minim 2 ani in activitati de proiectare de arhitecturi de sistem si/sau proiectare de arhitecturi de solutie si/sau proiectare de arhitecturi infrastructuri ITCurriculum vitae: FORMULAR 12 - CVSe vor prezenta documente suport doveditoare, precum copii diplome, certificate, certificari, atestate, certificate de investire, scrisori de recomandare sau orice alte documente echivalente, in vederea sustinerii informatiilor prezentate in CV pentru acoperirea cerintelor minime de calificare privind studiile, competentele si experienta profesionala.In cazul in care expertii propusi nu sunt angajati ai ofertantului atunci se va prezenta angajamentul prin completarea si semnarea de catre expert a FORMULARULUI 13 - Declaratie de disponibilitate.
e) Expert comunicatiiStudii superioare in informatica /stiinta calculatoarelor (Automatica, calculatoare, Matematica -Informatica, Cibernetica sau echivalent)Experienta de minim 5 ani in domeniul studiilorMinim 2 ani experienta in activitatea de proiectarea si configurarea de retele de comunicatiiCurriculum vitae: FORMULAR 12 - CVSe vor prezenta documente suport doveditoare, precum copii diplome, certificate, certificari, atestate, certificate de investire, scrisori de recomandare sau orice alte documente echivalente, in vederea sustinerii informatiilor prezentate in CV pentru acoperirea cerintelor minime de calificare privind studiile, competentele si experienta profesionala.In cazul in care expertii propusi nu sunt angajati ai ofertantului atunci se va prezenta angajamentul prin completarea si semnarea de catre expert a FORMULARULUI 13 - Declaratie de disponibilitate.
v. Subcontractare In cazul in care oferta este depusa de un operator economic care are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se vor prezenta informatiile privind subcontractantii partea/partile din contract care vor fi indeplinite de catre acestia
Ofertantul va prezenta certificate emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008 sau echivalent, un sistem de management al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
i. Lista principalelor furnizari de produse si prestarii servicii : FORMULAR 8- In original, semnat si stampilat (de catre fiecare asociat, in caz de asociere).ii. Experienta similara: FORMULAR 9- In original, semnat si stampilat (de catre fiecare asociat care participa cu experienta similara, in caz de asociere).Cerinta se considera indeplinita in mod cumulativ.Convertirea in Lei se va realiza la cursul mediu anual Leu/Valuta stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul de inceput in cazul contractelor in desfasurare sau pentru anul finalizarii in cazul contractele incheiate.Pentru anul in curs: transformarea in Lei se va face la cursul mediu Leu/Valuta stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna anterioara depunerii ofertei.Experienta similara prezentata in Formularul nr. 9 va fi sustinuta prin documente suport, precum copii contracte, copii minute de acceptanta, copii procese verbale de receptie, recomandari, sau orice alte documente echivalente, contrasemnate de catre autoritatea contractanta benficiara sau de catre clientul privat beneficiari ai furnizarilor de preduse, respectiv prestarilor de servicii.ii. Experienta similara: FORMULAR 9- In original, semnat si stampilat (de catre fiecare asociat care participa cu experienta similara, in caz de asociere).Cerinta se considera indeplinita in mod cumulativ.Convertirea in Lei se va realiza la cursul mediu anual Leu/Valuta stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul de inceput in cazul contractelor in desfasurare sau pentru anul finalizarii in cazul contractele incheiate.Pentru anul in curs: transformarea in Lei se va face la cursul mediu Leu/Valuta stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna anterioara depunerii ofertei.Experienta similara prezentata in Formularul nr. 9 va fi sustinuta prin documente suport, precum copii contracte, copii minute de acceptanta, copii procese verbale de receptie, recomandari, sau orice alte documente echivalente, contrasemnate de catre autoritatea contractanta benficiara sau de catre clientul privat beneficiari ai furnizarilor de preduse, respectiv prestarilor de servicii.iii. Informatii despre personal: FORMULAR 11 - Lista cu personalul specialitate propus pentru indeplinirea contractului. In original, semnat si stampilat (de catre fiecare asociat care participa cu personal de specialitate, in caz de asociere).In caz de asociere se completeaza de catre fiecare asociat care participa cu personal de specialitate in cadrul asocierii.iv. Curriculum vitae: FORMULAR 12 - CVSe vor prezenta documente suport doveditoare, precum copii diplome, certificate, certificari, atestate, certificate de investire, scrisori de recomandare sau orice alte documente echivalente, in vederea sustinerii informatiilor prezentate in CV pentru acoperirea cerintelor minime de calificare privind studiile, competentele si experienta profesionala (generala si specifica), in conformitate cu prevederile Ordinului 509/2011 al ANRMAP.In cazul in care expertii propusi nu sunt angajati ai ofertantului atunci se va prezenta angajamentul prin completarea si semnarea de catre expert a FORMULARULUI 13 - Declaratie de disponibilitate.Curriculum vitae: FORMULAR 12 - CVSe vor prezenta documente suport doveditoare, precum copii diplome, certificate, certificari, atestate, certificate de investire, scrisori de recomandare sau orice alte documente echivalente, in vederea sustinerii informatiilor prezentate in CV pentru acoperirea cerintelor minime de calificare privind studiile, competentele si experienta profesionala, in conformitate cu prevederile Ordinului 509/2011 al ANRMAP.In cazul in care expertii propusi nu sunt angajati ai ofertantului atunci se va prezenta angajamentul prin completarea si semnarea de catre expert a FORMULARULUI 13 - Declaratie de disponibilitate.Curriculum vitae: FORMULAR 12 - CV
Se vor prezenta documente suport doveditoare, precum copii diplome, certificate, certificari, atestate, certificate de investire, scrisori de recomandare sau orice alte documente echivalente, in vederea sustinerii informatiilor prezentate in CV pentru acoperirea cerintelor minime de calificare privind studiile, competentele si experienta profesionala, in conformitate cu prevederile Ordinului 509/2011 al ANRMAP.
In cazul in care expertii propusi nu sunt angajati ai ofertantului atunci se va prezenta angajamentul prin completarea si semnarea de catre expert a FORMULARULUI 13 - Declaratie de disponibilitate.Curriculum vitae: FORMULAR 12 - CVSe vor prezenta documente suport doveditoare, precum copii diplome, certificate, certificari, atestate, certificate de investire, scrisori de recomandare sau orice alte documente echivalente, in vederea sustinerii informatiilor prezentate in CV pentru acoperirea cerintelor minime de calificare privind studiile, competentele si experienta profesionala, in conformitate cu prevederile Ordinului 509/2011 al ANRMAP.
In cazul in care expertii propusi nu sunt angajati ai ofertantului atunci se va prezenta angajamentul prin completarea si semnarea de catre expert a FORMULARULUI 13 - Declaratie de disponibilitate.Curriculum vitae: FORMULAR 12 - CV
Se vor prezenta documente suport doveditoare, precum copii diplome, certificate, certificari, atestate, certificate de investire, scrisori de recomandare sau orice alte documente echivalente, in vederea sustinerii informatiilor prezentate in CV pentru acoperirea cerintelor minime de calificare privind studiile, competentele si experienta profesionala, in conformitate cu prevederile Ordinului 509/2011 al ANRMAP.
In cazul in care expertii propusi nu sunt angajati ai ofertantului atunci se va prezenta angajamentul prin completarea si semnarea de catre expert a FORMULARULUI 13 - Declaratie de disponibilitate.v. Subcontractare: FORMULAR 14 - Lista cu subcontractanti si specializarea acestora. In original, semnat si stampilat (de catre liderul de asociere, in caz de asociere).In caz de asociere cel putin liderul de asociere va prezenta documentele in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
FT1: Cartuse laser de tip All in One
10%
Descriere: Pentru ofertantii care includ in oferta lor cartuse laser de tip All In One, pentru toate echipamentele laser ofertate se acorda 100 puncte.
3.
FT2: Monitorizarea intregii flote de echipamente de imprimare furnizate
5%
Descriere: Pentru ofertantii care includ in oferta sa o singura aplicatie de management, monitorizare si raportare a intregii flote de echipamente de imprimare furnizate, conform tuturor cerintelor descrise in caietul de sarcini se acorda 50 de puncte. Daca aplicatia ofera si posibilitatea previzionarii automate a numarului de tonere necesare a fi aprovizionate pentru un grup de echipamente se acorda inca 25 de puncte. Daca aplicatia ofera si posibilitatea previzionarii automate a numarului de tonere necesare a fi aprovizionate pentru o anumita perioada de timp se acorda inca 25 de puncte.
4.
FT3: Elemente de securitate suplimentare pentru statiile de lucru fixe
10%
Descriere: Pentru ofertantii care includ in ofertele lor posibilitatea dezactivarii din BIOS a urmatoarelor porturi: USB, Serial, Paralel si SATA se acorda 50 de puncte. Pentru ofertantii care includ si dispozitiv electromagnetic de blocare a accesului neautorizat in interiorul carcasei (comandabil prin suita de SW mentionata) cu senzor pentru detectarea deschiderii neautorizate a carcasei se acorda 50 de puncte.
5.
FT4: Solutie dedicata de stergere definitiva a informatiilor
5%
Descriere: Pentru ofertantii care includ in ofertele lor o solutie dedicata de stergere definitiva a informatiilor de pe HDD pentru statiile de lucru Sistem IT Professional se acorda 25 de puncte. Pentru ofertantii care includ in ofertele lor o solutie dedicata de stergere definitiva a informatiilor de pe HDD pentru statiile de lucru Computer Notebook Portabil se acorda 25 de puncte. Daca solutia dedicata de stergere definitiva a informatiilor de pe HDD ruleaza din BIOS se acorda 50 de puncte.
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
-
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.01.2014 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.01.2014 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici participanti la procedura
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
VI.3) Alte informatii
CPV suplimentar: 50312000-5 Repararea si intretinerea echipamentului informatic1. In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, operatorul economic va asigura din fonduri proprii servicii de traducere de specialitate, in limba romana pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri de calitate. In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora in copii certificate pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului, care vor purta semnatura acestuia.2. In cazul in care semnatarul ofertei nu este reprezentantul legal al operatorului economic, atunci se va atasa in cadrul documentelor de calificare Imputernicirea acestuia din partea reprezentantului legal.3. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc atunci, pentru departajare, Autoritatea contractanta va lua in calcul punctajele obtinute in urma aplicarii factorilor tehnici de evaluare. Oferta declarata castigatoare va fi cea care va intruni cel mai mare punctaj tehnic. In cazul in care si punctajele tehnice sunt egale, Autoritatea contractanta va atribui contractul ofertei care prezinta cel mai mic pret. In cazul in care si preturile ofertate sunt egale, Autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului, in plic inchis, operatorilor economici clasati pe primul loc.4. Algoritmul de calcul: Punctajul total al ofertei evaluate (Ptotal(n)) se va calcula in baza urmatorului algoritm: Punctajul total al ofertei evaluate (Ptotal(n)) se va calcula in baza urmatorului algoritm: Ptotal(n) = Pfinanciar(n)*70% + Ptehnic(n)*30%, undePtehnic(n) reprezinta punctajul tehnic obtinut de oferta evaluata si se calculeaza in baza formulei: Ptehnic(n) = PFT1(n)*10%+PFT2(n)*5%+PFT3(n)*10%+PFT4(n)*5%, undePFT1(n) ? PFT4(n) reprezinta punctajele obtinute pentru fiecare din factorii de evaluare FT1 ? FT4.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a documentului atacat conform art. 2562 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice - AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Adresa postala: B-dul Carol I nr. 34-36, sector 2, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020922, Romania, Tel. +40 213150214, Email: [email protected], Fax: +40 213150206, Adresa internet (URL): www.fseromania.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2013 12:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer