Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asigurarea serviciilor de intretinere a sediilor DG AM POS Mediu in perioada 2012-2015


Anunt de participare numarul 140896/04.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Padurilor
Adresa postala: Calea Serban Voda nr. 30-32, sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040212, Romania, Punct(e) de contact: Lucian MIHAI, Tel. +40 213006250, In atentia: Lucian MIHAI, Email: [email protected], Fax: +40 213160778, Adresa internet (URL): www.posmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asigurarea serviciilor de intretinere a sediilor DG AM POS Mediu in perioada 2012-2015
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Bucuresti, Bacau, Pitesti, Craiova, Timisoara, Cluj-Napoca, Sibiu.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- asigurarea serviciilor de curatenie pentru sediul AM POS Mediu si pentru 7 sedii ale OI POS Mediu.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- asigurarea serviciilor de curatenie pentru sediul AM POS Mediu si pentru 7 sedii ale OI POS Mediu.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 508, 490RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
6.500 Euro /29.445 Lei. 1Euro = 4, 53Lei valabil la data 16.11.2012;Valabilitatea garantiei: 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelorSe constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada solicitata sau ordin de plata in contul Autoritatii contractante numarul RO80TREZ700500138X002145 deschis la DTCMB);Dovada constituirii garantiei de participare: prezentata in ORIGINAL la sediul autoritatii contractante, inainte de termenul limita de primire a ofertelor;sa faca referire expresa la procedura organizata de Autoritatea Contractanta;sa contina in clar denumirea autoritatii contractante;sa contina valoarea garantiei care sa corespunda sumei fixe solicitate prin documentatia de atribuire;sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in documentatie;sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata;sa fie emisa pentru operatorul economic (asocierea de operatori economici) care a depus oferta.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Neprezentarea garantiei de participare, respectand cerintele de mai sus conduce la respingerea ofertei.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare si de buna executie. Se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia, ca nefondata de catre CNSC, suma calculata conform prevederilor art. 278(1) din OUG nr. 34/2006. 5% din pretul fara TVA al contractului (2, 5% pentru ofertantii din categoria IMM, in conditiile legale);Garantia de buna executie se constituie conform prevederilor art. 90, alin. (1)-(3) din H.G. nr. 925/2006.Se vor avea in vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011. Se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada solicitata;Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului este cel putin egala cu durata contractului.Instrumentul de garantare: trebuie prezentat in original;sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit, sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita (cel putin egala cu durata contractului);sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si / sau semnatura autorizata.Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita in termen de maxim 5 zile lucratoare, de la data semnarii contractului de catre ambele parti, sub sanctiunea anularii acestuia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare provine de la Bugetul de Stat, urmand ca 90% din totalul cheltuielilor eligibile sa fie rambursate din FEDR prin Axa Prioritara 6 Asistenta Tehnica din POS Mediu.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declara?ie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozi?iile art. 180 din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari ?i completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mai sus mentionate. De asemenea, acest document trebuie prezentat si de catre tertul sustinator declarat prin oferta (daca este cazul).2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.De asemenea, acest document trebuie prezentat si de catre tertul sustinator prin referire doar la literele a, c1 si d ale art. 181 din OUG nr. 34/2006..Pentru persoane juridice romane:
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent.- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale.
-Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba romana, traducerea fiind realizata de catre un traducator autorizat.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mai sus mentionate. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii.3. Declara?ie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari ?i completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus mentionat. De asemenea, acest document trebuie prezentat si de catre fiecare subcontractor sau tert sustinator declarat prin oferta.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69¹ din O.U.G. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii.Lista persoanelor cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante este urmatoarea: Rovana PLUMB - Ministrul Mediului si Padurilor
Dragos Ionut BANESCU - Secretar General Adjunct, Ministerul Mediului si Padurilor
Speranta Georgeta MUNTEANU ? Director General Adjunct, Directia Generala Economica si Financiara
Ciprian GHIOC ? Director General, DG AM POS Mediu
Director, Directia Plati, DG AM POS Mediu
Ion MITU ? Consilier Juridic, DG AM POS Mediu
Mario Daniel SOARE, Director, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu
Maria Elena TEODORESCU ? Sef serviciu, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu
Lucian MIHAI ? Consilier, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu4. Declaratie privind calitatea de participant la proceduraIn cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus.Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri, sub sanctiunea respingerii ofertei:
a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici;
b) sa depuna oferta individuala si o alta oferta comuna;
c) sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte;
Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
Prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de drept:
- asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau
- care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau
- care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.5. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului pre?edintelui
Autorita?ii Na?ionale pentru Reglementarea ?i Monitorizarea Achizi?iilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licita?ii cu oferta independenta.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va semna documentul mentionat mai sus. 1. Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC, in original, copie legalizata sau xerocopie lizibila marcata ?conform cu originalul? semnata de reprezentantul operatorului economic, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus.2. Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.In cazul in care oferta este depusa de o asociere deoperatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta poate sa solicite ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea Fisei de informatii generale.
Cursul valutar la care se va calcula cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani trebuie sa fie calculat la cursul valutar al Bancii Nationale Romane.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani
Fisa de informatii privind experienta similara
Maxim 2 contracte similare, derulate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de primire/depunere a ofertelor), cu privire la prestarea de servicii de curatenie avand o valoare cumulata de minim 200.000 euro.Demonstrarea experientei similare se va face prin prezentarea de certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar in cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari /confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Convertirea in euro, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Nationala Romana pentru anul semnarii contractului.
Declaratie cu privire la intentia de a subcontracta. Subcontractantii vor completa obligatoriu Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din O.U.G. 34/2006.
Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii, completata de liderul Asocierii (daca este cazul)
Acord de asociere (daca este cazul). Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociere pe intreaga durata a contractului.
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.
Informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii:
1. Masini monodisc cu generator de spuma pentru curatare uscata a mochetelor- minim 1 buc./ locatie deservita
2. Aspiratoare injectie - extractie pentru spalare mochete - minim 1 buc./ locatie deservita
3. Masini monodisc cu mai multe trepte de turatie pentru curatare/lustruire pardoseli - minim 1 buc./ sediul din Bucuresti
4. Aspiratoare profesionale cu nivel scazut de zgomot,
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer