Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asigurarea serviciilor de paza pentru obiectivele Primariei mun. Galati si a imobilului situat in localitatea Calimanesti-Caciulata, jud. Valcea


Anunt de participare numarul 112746/11.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Galati
Adresa postala:  Str. Domneasca nr.38, Biroul licitatii, Camera 34, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Punct(e) de contact:  biroul licitatii, Tel. 0236307720, In atentia:  Crivat Liliana, Email:  [email protected], Fax:  0236307720, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asigurarea serviciilor de paza pentru obiectivele Primariei mun. Galati si a imobilului situat in localitatea Calimanesti-Caciulata, jud. Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Lot 1- mun.Galati, lot 2 - localitatea Calimanesti -Caciulata, jud. Valcea
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea serviciilor de paza pentru obiectivele Primariei mun. Galati si a imobilului situat in localitatea Calimanesti-Caciulata, jud. Valcea
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Loturi si valoare estimata
lot 1 -obiectivele Primariei mun. Galati prevazute in anexa nr. 1 a caietului de sarcini -1, 720, 355 lei
lot 2 -imobilul proprietatea Consiliul Local Galati, situat in localitatea Calimanesti-Caciulata, str. Valea lui Traian nr. 535 -81, 143 lei
Valoarea estimata fara TVA: 1, 801, 498RON
II.2.2) Optiuni
Da
Prelungirea cu 4 luni a contractelor conf art 122 lit j-OUG34/2006 si art 6 alin 3-HG 925/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.03.2011 pana la 30.12.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare la licitatie - lot 1-17.000 lei, lot 2-820 lei. Garantie de buna executie -5% din pretul contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, certificate constatatoare privind obligatiile exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum sia contributiei pentru asig. sociale de stat-valabile la data licitatiei, , declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, declaratie privind calitatea de participant la procedura, certificat de participare la licitatie cu o oferta independenta
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, declararea cifrei medii anuale de afaceri pe ultimii 3 ani-2009, 2008, 2007
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completare formular Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista pricipalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari -completare formular.
Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane pentru paza obiectivelor si bunurilor
Avizul Inspectoratului Judetean de PolitieDeclaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca indeplineste obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
Atestat profesional pentru persoanele care executa activitati de paza precum si CV
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va face dovada incheierii si indeplinirii a cel mult trei contracte de prestari servicii de paza a caror valoare insumata sa fie de cel putinlot 1 -600000 leilot 2 -40000 lei.Contractele mentionate pentru experineta similara vor fi prezentate in copie insotite de recomandare din partea beneficiarilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare -pretul in lei, fara TVA
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.01.2011 06:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.01.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 25.04.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.01.2011 11:00
Locul: sediul Primariei mun. Galati, str. Domneasca nr. 38
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se poate descarca gratuit de la sectiunea Documentatie si clarificari a anuntului de participare publicat in SEAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104642, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  str. Brailei nr. 153, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800367, Romania, Tel. 0236460027, Fax:  0236460027
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC sau, dupa caz, instanta judecatoreasca competenta in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Licitatii
Adresa postala:  str. Domneasca nr. 38, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Tel. 0236307720, Fax:  0236307720
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.12.2010 15:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer