Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asigurarea suportului necesar ralizarii sarcinilor curente de lucru la nivel IT in cadrul APDRP


Anunt de participare numarul 145780/14.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Adresa postala: Strada Stirbei Voda 43, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010103, Romania, Punct(e) de contact: Cristian VASILE, Tel. +40 213101629, In atentia: Cristian VASILE, Email: [email protected], Fax: +40 213101629, Adresa internet (URL): http: //www.apdrp.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asigurarea suportului necesar ralizarii sarcinilor curente de lucru la nivel IT in cadrul APDRP
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Bucuresti, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea serviciilor de suport prin punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a unor experti cu competente in domeniul IT in vederea finalizarii sarcinilor in termenele stabilite de catre managementul APDRP si MADR
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
72220000-3-Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asigurarea serviciilor de suport prin punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a unor experti cu competente in domeniul IT in vederea finalizarii sarcinilor in termenele stabilite de catre managementul APDRP si MADR
Valoarea estimata fara TVA: 1, 472, 321.88RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare in lei: 2% din valoarea estimata a contractului fara TVA, respectiv: 29.446, 43 Lei.Data la care se va realiza echivalenta leu/valuta a Garantiei este data publicarii Anuntului in SEAP, la curs leu/valuta stabilit de catre BCE.Perioada de valab a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valab a ofertei(150 zile de la termenul limita de primire a ofertelor).In conform cu prevederile art.86, alin.1 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Garantia de participare se va depune in original si se va constitui printr-un instrument de garantare emis in cond. legii de catre o societate bancara, ori de catre o societate de asigurari.In cazul in care instrum. de garantare va fi emis de catre o societate bancara, modul de constituire a garantiei de participare va fi Scrisoare de Garantie pentru participarea la procedura de atribuire a contract. de achizitie publica?Form 20, cu posibilitatea preluarii acestuia si in cazul emiterii instrum. de garantare de catre o societate de asigurari.In cazul formularii unei contestatii impotriva procedurii de atribuire, in conform cu prevederile Art. 2781, lit.b) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, se va avea in vedere faptul ca ?In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 5.672, 32 lei, rezultata in urma aplicarii prevederilor art.2781, lit.b din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: -intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv-4.200 lei+0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;Ofertantul va avea posib. de a constitui garantia de participare si prin virament bancar, in cuantum de 2% din valoarea estimata a achizitiei, avand urmatoarele date: Titular cont: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit/Nr.cont: RO37TREZ7005005XXX000177/Deschis la: A.T.C.P.M.B. Cuantumul garantiei de buna executie in lei: 10% din valoarea contractului.Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, ori de catre o societate de asigurari.In cazul in care instrumentul de garantare va fi emis de catre o societate bancara, modul de constituire a garantiei de buna executie va fi scrisoare de garantie bancara ? Formular nr. 19, cu posibilitatea preluarii acestuia si in cazul emiterii instrumentului de garantare de catre o societate de asigurari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013, Masura de asistenta tehnica
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii pentru evaluarea respectarii cerintelor: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se accepta o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta va solicita informatii direct de la autoritatile competente.Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata/ lizibila semnata si stampilata cu apostila "conform cu originalul?.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare. Nu se vor folosi prescurtari.Formulare necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor: 1. Formularul 5 ? Declaratie privind eligibilitatea;2. Formularul 6 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006;3. Formularul 4 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura; 4. Formularul 24 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; 5.Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor) va confirma prin intermediul unei Declaratii, faptul ca a luat la cunostinta de prevederile art. 69 indice 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;Functiile de decizie la nivelul Autoritatii Contractante sunt reprezentate de catre: Dl.George Octavian TURTOI - Director General, Dl. David Eugen POPESCU ? Director General Adjunct Plati, Dl.Daniel IFRIM ? Director Directia IT, Dl. Iulian BOBE ? Director Directia Asistenta Tehnica si Leader, Dl.Cristian IVANOIU ? Sef Serviciu Achizitii, Dl. Cristian VASILE - Consilier 1;6.Confirmarea cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, prin prezentarea Certificatului de atestare fiscala, eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.7.Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.8.Certificat pentru plata CAS (pentru statele unde este aplicabil).9.Cazier judiciar al companiei, sau echivalent (pentru statele unde este aplicabil).(Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr.34/2006 modificata si completata. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratori.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala medie anuala a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa fie de cel putin echivalentul a 300.000 euro, pe ultimii trei ani financiari incheiati(2010, 2011, 2012).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valorile vor fi exprimate atat in euro cat si in lei, la cursul lei/ euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv: ANUL-CURS EURO/ LEI2010-4, 21222011-4, 23912012-4, 3620Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE.Se vor atasa copii ale bilantului inregistrat la administratia financiara pe anii 2010, 2011 si 2012, sau orice alte documente disponibile ale operatorilor economici din care sa reiasa indeplinirea cerintei de calificare.Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 7 ? Informatii generale. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul(operator economic sau membrii asocierii impreuna) a prestat, in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunere a ofertei, activitati privind servicii de programare si de consultanta software, la care participarea acestuia a fost in valoare de cel putin echivalentul a 336.400 euro.
Ofertantul (operatorul economic sau oricare dintre membrii asocierii de operatori economici) trebuie detina urmatoarele certificari/acreditari: a.Microsoft Gold Certified Partner
b.Oracle Partner
Ofertantul (operator economic sau oricare dintre membrii asocierii de operatori economici) trebuie sa fie acreditat pentru manipularea datelor cu caracter personal si inregistrat ca operator de date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii 677/ 2011, cu completarile si modificarile ulterioare.
Expertul cheie nr. 1:1 - Manager de proiectCalificari si abilitati1.Studii universitare cu licenta;2.Certificat in managementul proiectelor atestat de o institutie recunoscuta la nivel national/ international in managementul proiectelor;3.Certificare specifica in managementul riscului emisa de o institutie recunoscuta la nivel national/international;Experienta profesionala generalaMinimum 5 ani de experienta dovedita in domeniul studiilor;Experienta profesionala specifica Minimum 3 ani de experienta dovedita ca manager de proiect
Expert cheienr. 2 si nr. 3:2 Programatori softwareCalificari si abilitati1. Studii universitare cu licenta;2.Certificare Microsoft Certified Professional Developer ? Web Developer sau echivalent;Experienta profesionala generalaMinimum 3 ani de experienta dovedita in domeniul studiilor;Experienta profesionala specifica1.Experienta dovedita in calitate de programator software in proiecte/contracte privind implementarea de sisteme informatice, participand in fazele de dezvoltare, testare, asistenta tehnica.2.Experienta in programarea web folosind tehnologiile .NET (ASP.NET, C#), Html, JavaScript, CSS, jQuery, XML, XSL, Xpath;3.Experienta in lucrul cu bazele de date Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL.
Expert cheie nr 4 ? 1 DesignerCalificari si abilitati1. Studii universitare cu licenta2.Certificare Adobe Certified Professional sau echivalent.3.Certificare CSSExperienta profesionala generalaMinimum 3 ani de experienta dovedita in domeniul studiilorExperienta profesionala specifica 1.Experienta dovedita in calitate de designer/dezvoltator continut in proiecte/contracte privind implementarea de sisteme informatice2.Experienta in realizarea wireframe-urilor, experienta Photoshop, experienta Flash/Flex3. Experienta in lucrul cu tehnologii de tipul html, css, JavaScript
Expert cheie nr. 5 si nr. 6 ? 2 Testeri
CCalificari si abilitati
1. Studii universitare cu licenta
2.Certificare Certified Software Test Professional sau echivalentExperienta profesionala generala
Minimum 3 ani de experienta dovedita in domeniul studiilorExperienta profesionala specificaExperienta dovedita in calitate de tester continut in proiecte/ contracte privind implementarea de sisteme informatice
Expert cheie 7 ? 1 Programator baze de date
Calificari si abilitati
1. Studii universitare cu licenta
2.Certificare Microsoft Certified Solutions Associate ? SQL Server sau echivalentExperienta profesionala generala
Minimum 3 ani de experienta dovedita in domeniul studiilorExperienta profesionala specifica1.Experienta dovedita in calitate de programator baze de date in proiecte/contracte privind implementarea de sisteme informatice
2.Experienta in lucrul cu bazele de date SQL Server, Oracle, MySQL
3.Experienta in administrarea bazelor de date SQL Server, Oracle, MySQL
Expert cheie 8 ? 1 Administrator de re?ea
Calificari si abilitati
1. Studii universitare cu licenta
2.Certificare Microsoft Certified Systems Engineer - Windows Server 2008 sau echivalent
3. Certificare Cisco Certified Network Professional sau echivalentExperienta profesionala generala
Minimum 3 ani de experienta dovedita in domeniul studiilorExperienta profesionala specificaExperienta dovedita in calitate de administrator de re?ea.
Ofertantul (operator economic sau oricare dintre membrii asocierii de operatori economici) trebuie sa fie atestat pentru un sistem de management al calitatii pentru serviciile prestate, respectiv ISO 9001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa completeze: - Formular nr. 8 ? Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani;
- Formular nr. 9 ? Fisa de experienta similara;Pentru fiecare contract mentionat in lista Formularului 8 se vor atasa documente suport (se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Documentele vor contine obligatoriu date referitoare la: - beneficiarul contractului; - tipul serviciilor/activitatilor prestate; - perioada in care s-a realizat contractul; - valoarea contractului.Se vor face in conformitate cu prevederile art. 188 alin(2) sin OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Daca documentele sunt depuse in copie, se va mentiona ?conform cu originalul? si vor fi insotite de semnatura deponentului.Ofertantul (Operatorul economic sau oricare dintre membrii asocierii de operatori economici) va depune copii dupa documentele justificative cu privire la certificarea / acreditarea operatorului economic de catre producatorii software Microsoft si Oracle.Ofertantul va depune inregistrarea ca operator de date emisa de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), care trebuie sa fie completata si sa contina numarul de inregistrare in Registrul General al Autoritatii si numarul de notificare in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal mentionat in Notificarea A.N.S.P.D.C.P. trebuie sa coincida cu scopul prelucrarii datelor cu caracter personal din cadrul actiunilor derulate prin acest proiect.Nota: Prin sistem informatic integrat se intelege un sistem realizat prin interconectarea totalitatii componentelor hardware si software ce deservesc impreuna scopul functional pentru care acesta a fost proiectat.
Ofertantul va depune pentru personalul propus :
1.Formularul 10 ? Lista cu personalul propus pentru implementarea proiectului
2.Curriculum vitae (CV) respectand Formularul 11;
3.Declaratie de disponibilitate, conform Formularului 12, semnata in original;
4.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza.Nu se accepta diplome de participare.
5.Copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ contractele solicitate.
Nota: CV-urile sau declaratiile de disponibilitate ale altor experti decat personalul propus nu trebuie sa fie incluse in oferta.Este recomandabil ca fiecare Curriculum Vitae sa contina maxim 4 pagini.1.Curriculum vitae (CV) respectand Formularul 11;
2.Declaratie de disponibilitate, conform Formularului 12,
semnata in original;
3.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza. Nu se accepta diplome de participare.
4.Copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ contractele solicitate.1.Curriculum vitae (CV) respectand Formularul 11;
2.Declaratie de disponibilitate, conform Formularului 12, semnata in original;
3.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
4.Copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ contractele solicitate.
Nu se accepta diplome de participare.Wireframe-urile reprezinta vizualizarea grafica a aplicatiilor, modul de aranjare al componentelor in cadrul interfetei, sistemele de navigatie dintre componente.1.Curriculum vitae (CV) respectand Formularul 11;2.Declaratie de disponibilitate, conform Formularului 12, semnata in original;3.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;4.Copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ contractele solicitate.Nu se accepta diplome de participare.1.Curriculum vitae (CV) respectand Formularul 11;2.Declaratie de disponibilitate, conform Formularului 12, semnata in original;3.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;4.Copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ contractele solicitate.Nu se accepta diplome de participare.1.Curriculum vitae (CV) respectand Formularul 11;2.Declaratie de disponibilitate, conform Formularului 12, semnata in original;3.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;4.Copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ contractele solicitate.Nu se accepta diplome de participare.Ofertantul va depune documente emise de organisme acreditate care ii confirma certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Propunere tehnica
30%
Descriere: Zile ofertate suplimentar / persoana pentru Web Design :20 pct.;Zile ofertate suplimentar / persoana pentru Dezvoltare Software: 30 pct.; Zile ofertate suplimentar / persoana pentru Mentenanta Hardware 30 pct.; Zile ofertate suplimentar / persoana pentru testare: 20 pct.;
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
F/511/1/2/S/13/00/16/S0
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2013 12:00
Locul: Strada Gradina cu Cai, nr. 3A, sect. 5, Bucure?ti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice reprezentant imputernicit din partea ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013, Masura de Asistenta Tehnica
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
VI.3) Alte informatii
Informatii privind asociatii si/sau subcontractantii: In cazul Asocierii sau activitatilor subcontractate, se va completa Formularul 13 de liderul Asocierii si va fi avizat de fiecare membru al asocierii si subcontractori. Se vor depune si urmatoarele documente: a)Acord de asociere semnat si stampilat de catre toti asociatii, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului.b)O declaratie semnata si stampilata de toti asociatii, prin care se obliga ca in cazul in care oferta este declarata castigatoare, vor legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante inainte de data semnarii contractului.c)Fiecare asociat va completa Formularul 4 si Formularul 7. d)Fiecare asociat / subcontractor va confirma prin intermediul unei Declaratii, faptul ca a luat la cunostinta de prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006. In cazul subcontractarii, se va depune Formularul 7 si Formularul 4 completate de catre fiecare subcontractor.e)Declaratie privind auditorul financiar: Ofertantul va confirma prin intermediul unei declaratii faptul ca, pentru auditorul financiar prezentat in formularul de oferta - Formular nr. 3, va prezenta la incheierea contractului o copie legalizata sau tradusa de un traducator autorizat, dupa autorizatia de auditor financiar sau echivalent.f) Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale: Modelul Contractului de Servicii este prezentat in cadrul Sectiunii B - Formularul nr. 24. Ofertantul va prezenta Formularul 12 ? Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale cu privire la clauzele obligatorii si acceptarii formularii de amendamente in legatura cu clauzele contractuale specifice referitoare la responsabilitati, confidentialitate si plata. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.Departajarea ofertelor cu pret egal clasate pe primul loc se va realiza prin reofertarea pretului, transmitand noile propuneri financiare in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Directia Asistenta Tehnica si Leader - Serviciul Asistenta Tehnica
Adresa postala: Strada Gradina cu Cai, Nr. 3A, Sector 5, Localitatea: , Cod postal: 050111, Romania, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050111, Romania, Tel. +40 213101629, Email: [email protected], Fax: +40 213101629, Adresa internet (URL): www.apdrp.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2013 12:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer