Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii la obiectivul Reabilitarea unitatilor scolare afectate de inundatiile din perioada aprilie -august 2005, din judetul Teleorman


Anunt de participare numarul 20003/19.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala: str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: VICTOR PIPEREA, Tel.0247/314415, Email: [email protected], Fax: 0247/314415, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Compartimentul Unitati de Implementare, camera 71
Adresa postala: str.Dunarii, nr.178, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul Unitati de Implementare, camera 71, Tel.0247/311201 int.345, In atentia: Sfintes Elena, Fax: 0247/314787
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Serviciul achizitii publice, camera 62
Adresa postala: str.Dunarii, nr.178, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul achizitii publice, camera 62, Tel.0247/311201 int.337, In atentia: Horga Mariana, Fax: 0247/314415
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Serviciul achizitii publice, camera 62
Adresa postala: str.Dunarii, nr.178, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul achizitii publice, camera 62, Tel.0247/311201 int.337, In atentia: Horga Mariana, Fax: 0247/314415
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii la obiectivul Reabilitarea unitatilor scolare afectate de inundatiile din perioada aprilie -august 2005, din judetul Teleorman
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sc.Al. Deparateanu, Rosiorii de Vede, Gr.5 Zimnicea, Sc. cu clasele I-IV Pauleasca, Sc. cu clasele I-VIII Plosca, Gr.1 Plosca, Sc. cu clasele I-VIII Tiganesti, Gr.Orbeasca de Sus, Gr. Scrioastea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii la obiectivul Reabilitarea unitatilor scolare afectate de inundatiile din perioada aprilie -august 2005, din judetul Teleorman
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74231520-8 - Servicii de consultanta in constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sc.Al. Deparateanu, Rosiorii de Vede, Gr.5 Zimnicea, Sc. cu clasele I-IV Pauleasca, Sc. cu clasele I-VIII Plosca, Gr.1 Plosca, Sc. cu clasele I-VIII Tiganesti, Gr.Orbeasca de Sus, Gr. Scrioastea
Valoarea estimata fara TVA: 34, 311RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia pentru participare este de 400 lei.Garantia de buna executie este de 5% din pretul contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Phare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform prevederilor art.44 din OUG nr.34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie eligibilitate, Declaratie neincadrare in prev.art.181 din OUG nr.34/2006.Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator/autorizatie functionare, cod inregistrare fiscala;Autorizatie diriginte santier pentru: Constructii civile, industriale, agricole si miniere de suprafata, categoria de importanta C;Lucrari tehnico-edilitare si retele de apa si canalizare.
Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu este cazul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta Lista principalelor prestatiiin ultimii 3 ani.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.07.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: In baza unei solicitari scrise si achitarea contravalorii documentatiei de atribuire la casieria institutiei.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.07.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 19.10.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.07.2007 11:00
Locul: Consiliul Judetean Teleorman, camera 78.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Phare 2003 Coeziune Economica si Sociala, Componenta Infrastructura Regionala si Locala - Inundatii
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: str.Dunarii, nr.178, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Tel.0247/311201, int.334
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2007 16:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer