Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ASISTENTA TEHNICA PENTRU REGIONALIZAREA SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI CANALIZARE FURNIZATE DE SC COMPANIA DE APA OLTENIA SA SI INTARIREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A OPERATORULUI REGIONAL - 2000/RO/16/P/PE/00205


Anunt de participare (utilitati) numarul 82665/22.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Ion Iordache, Tel.0251/422117, In atentia: Constantin Puscu, Email: [email protected];[email protected], [email protected], Fax: 0251/422263, Adresa internet (URL): www.apacraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ASISTENTATEHNICA PENTRU REGIONALIZAREA SERVICIILOR DEALIMENTARE CU APA POTABILA SI CANALIZARE FURNIZATE DE SC COMPANIA DE APA OLTENIA SA SI INTARIREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A OPERATORULUI REGIONAL - 2000/RO/16/P/PE/00205
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Compania de Apa Oltenia SA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE ASISTENTATEHNICA PENTRU REGIONALIZAREA SERVICIILOR DEALIMENTARE CU APA POTABILA SI CANALIZARE FURNIZATE DE SC COMPANIA DE APA OLTENIA SA SI INTARIREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A OPERATORULUI REGIONAL- -2000/RO/16/P/PE/00205
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ASISTENTATEHNICA PENTRU REGIONALIZAREA SERVICIILOR DEALIMENTARE CU APA POTABILA SI CANALIZARE FURNIZATE DE SC COMPANIA DE APA OLTENIA SA SI INTARIREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A OPERATORULUI REGIONAL- -2000/RO/16/P/PE/00205
Valoarea estimata fara TVA: 900, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
- garantiei de participare 15000 euro- garantie de buna executie 10% din valoarea contractului exclusiv TVA;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Memorandumul de finantare incheiat intre guvernul Rominiei si Comisia europena pentru Programul ISPA 2000/Ro/16/P/PE/002 Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent
- Cazier judiciar al companiei sau Adresa de la Curtea Districtuala/Instanta Competenta unde isi are sediul compania /sucursala sau echivalent
- Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent
- Cazier fiscal eliberat de organele fiscale competente sau echivalent
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale
- Certificat pentru plata CAS
- Cazier judiciar pentru administrator(i) asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator precum si pentru persoana imputernicita (unde este cazul) ce semneaza declaratia referitoare la art.180 si art.181
- Imputernicire pentru persoana care semneaza declaratia in cazul in care nu este persoana imputernicita sa reprezinte societatea potrivit certificatului constatator
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular nr. 2), in original
- Certificat de inregistrare in Registrul Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani
- Profitul anual al ofertantului (operatorului economic sau membrilor grupului de operatori economici impreuna) pe fiecare din ultimii trei ani (2006, 2007 si 2008) trebuie sa fie pozitiv.
b. declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani (2006, 2007 si 2008), in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, trebuie sa fie mai mare sau egala cu 900.000 Euro pentru ofertant (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna) sau echivalent in lei.
- bilanturile contabile sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatulsau bilanturile contabile sau extrase de bilant, vizate si inregistrate de organele competente, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul, sau auditul financiar emis de persoane autorizate.
- declaratie privind profitul net si cifra de afaceri pentru anii 2006, 2007 si 2008 (Formular nr. 8 din capitolul IV).
Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna) a finalizat cu succes cel putin 2 proiectein domeniul asistentei tehnice / consultantei pentru servicii de utilitati publice de alimentare cu apa si canalizare in ultimii trei ani, ce au implicat servicii de intarire a capacitatii organizationale si de functionare a operatorilor de apa pentru furnizarea de servicii la standarde comunitareiar participarea ofertantului lafiecare dintre proiecte fiind de cel putin 300.000 Euro (in caz de participare in asociere cota sa de participare din totalul bugetului proiectului).2. Operatorii sau membrii grupului de operatori economici trebuie sa dovedeasca existenta in prezent a personalului calificat si cu experienta in domeniile specifice acestui contract personal pe care il va pune la dispozitia Autoritatii Contractante formand echipa de experti principali.
3. Ofertantul are cel putin 10 angajati permanent in domeniulconsultantei privind serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare4. Managementul calitatii si masurile de protectie a mediului certificare ISO sau echivalent
- Formularul nr. 19 Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale
- Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de sub-contractanti - Formularul 11
- Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.09.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.09.2009 12:00
Locul: Compania de Apa Oltenia SA, str. Brestei, nr.133, Craiova, Comp. Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, membrii coptati, imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Memorandumul de Finantare incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana pentru Programul ISPA 2000/RO/16/P/PE/002
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. N. Titulescu, nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251/418568, Email: [email protected], Fax: 0251/415600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Companiei de Apa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel.0251/422117, Email: [email protected], Fax: 0251/422263, Adresa internet (URL): www.apacraiova.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.07.2009 14:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer