Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru sprijinirea managementuluiproiectului, inclusiv proiectareasi asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul ?Centrul de Cercetare Translationala in Psihiatrie si Neurostiinte? (cod SMIS 14042), finantat prin Progr


Anunt de participare numarul 146499/12.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia
Adresa postala: Sos. Berceni nr.10, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041902, Romania, Punct(e) de contact: Elena Faur, Tel. +40 213349069, Email: [email protected], Fax: +40 213349069, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta Tehnicapentru sprijinirea managementuluiproiectului, inclusiv proiectareasiasistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul ?Centrul de Cercetare Translationala in Psihiatrie si Neurostiinte? (cod SMIS 14042), finantat prin Programul Operational Sectorial ?Cresterea Competitivitatii Economice? (POS CCE)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: sos.Berceni nr.10, sector 4, bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta Tehnicapentru sprijinirea managementuluiproiectului, inclusiv proiectareasiasistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul ?Centrul de Cercetare Translationala in Psihiatrie si Neurostiinte? (cod SMIS 14042), finantat prin Programul Operational Sectorial ?Cresterea Competitivitatii Economice? (POS CCE)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71221000-3-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
71325000-2-Servicii de proiectare a fundatiilor (Rev.2)
71327000-6-Servicii de proiectare a structurilor portante (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Elaborarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie necesare realizarii investitiei (demolarea si amenajarea terenului, construirea cladirii Centrului si dotarea corespunzatoare a acestuia);
2. Sprijinirea echipei de management al proiectului in obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare;
3. Sprijinirea echipei de management al proiectului in derularea procedurilor de achizitii, atat pentru lucrari, cat si pentru echipamente;
4. Sprijinirea echipei de management al proiectului in asigurarea receptiei bunurilor si echipamentelor, realizarea probelor tehnologice si punere in functiune a capacitatilor de cercetare, receptiafinala, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
5. Sprijinirea echipei de management al proiectului in managementul proiectului;6. Sprijinirea echipei de management al proiectului in realizarea publicitarii si informarii pentru proiect.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 147, 223RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
40.000 lei, Se constituie conf art.86 alin.(1) din HG 925/2006. Cu OP in contul RO39TREZ7045006XXX008767 deschis la Trezoreria sector 4, Bucuresti, . In cazul constituirii prin Scrisoare de garantie bancara se va utiliza Formular. In cazul asocierii, valoarea garantiei de participare la 50 %, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform Legii nr.346/2004. Ofertant. individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoarea garantiei de participare la 50 %, vor prezenta o declaratie, conf Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Valabilitatea garantiei de participare va fi de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitatea va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse in cadrul sedindei de deschidere, conf prevederilor art.33, alin.(3) din HG nr. 925/2006. Se va retine in conditiile art.278 indice 1 din OUG nr.34/2006 suma de: 5.927, 23 lei. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din valoarea contractului de achizitie publica incheiat, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in oricare dintre formele prevazute la art. 90 alin. (1)-(3) din HG 925/2006, in termen de 10 zile de la semnarea contractului. Instrumentul nu trebuie sa contina clauze care sa-l anuleze inaintea termenului de valabilitate si trebuie sa prevada daca plata se va executaconditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului trebuie sa fie cel putin egala cu durata contractului. In cazul ofertantilor din categoria IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii), garantia de buna executie se poate constitui in proportie de 50% din cuantumul precizat. In cazul unei asocieri, Liderul Asociatiei va face dovada constituirii garantiei de buna executie. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS CCE, axa prioritara 2, Operatiunea: O.2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii CD existente ?i crearea de noi infrastucturi, FEDR , Buget de stat, Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate(Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formular.( conform art.180 din OUG 34/2006 ) copie, Neincadrarea in prevederile art.181 Formular copie, Prezentarea Certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat; copie, Prezentarea Certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local. copieNota: din acestea trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor., Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Manager- Dr.Monica Boer Dir.Financiar Contabil- Ec.Simona Tavarlau, Dir.medical Dr.Simona Trifu, As. Doina Calinescu ? Director Ingrijiri, Mariana Ionescu ? Sef Serv. Financiar-Contabilitate, Adriana Vornicu ? CFP, Sef Serv Achizitii Publice- Elena Faur? Formularul copie, ( In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceast formular. Formularul va fi prezentat si de catre subcontractant/ tertul sustinator, dupa caz.
In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art.69?1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Formular copie Conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, formular a)Persoanele juridice romane : Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, care sa cuprinda date reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Din certificatul constatator prezentat trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice. Pentru persoanele fizice autorizate se va prezenta un document in copie certificata ?conform cu originalul? care sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Documentul va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata
b)Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Din datele cuprinse in certificate trebuie sa rezulte ca ofertantul are dreptul sa desfasoare
activitati in conformitate cu obiectul achizitiei. De asemenea, ofertantul trebuie sa dovedeasca, in conformitate cu prevederile legale din tara in care este rezident, ca nu se afla in procedura de insolventa.Ofertantii ? persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru una dintre urmatoarele optiuni, dupa caz:
a)Ca inaintea incheierii contractului, se vor inregistra fiscal in Romania.(conf.Codului fiscal)
b)Ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, se va proceda la legalizarea asocierii, si in cazul in care liderul asocierii este persoana juridica straina, acesta se va inregistra la autoritatea fiscala competenta din Romania, conform prevederilor fiscale in vigoare din Romania.
c)Ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii dintre persoane juridice straine, se va proceda la legalizarea asocierii si se va desemna liderul asociatiei sa se inregistreze la autoritatea fiscala competenta din Romania, conform prevederilor fiscale in vigoare din Romania
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Asigurare profesionala de risc a proiectantului ? cerinta conforma Ordinului 509/2011 emis de ANRMAP Declaratie pe proprie raspundere ca, in cazul in care sunt desemnati castigatori ai procedurii, ofertantul se obliga ca la semnarea contractului, sa incheie o polita de asigurare a proiectantului, in favoarea autoritatii contractante, valabila pe toata durata de prestare a serviciilor, in suma egala cu valoarea serviciilor de proiectare (document ce va fi prezentat obligatoriu la data semnarii contractului de catre ofertantul desemnat castigator).
Informatii privind cifra de afaceri pe ultimii trei ani
Cerinta minima: Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani trebuie sa fie minim 4.200.000 lei.Se va prezenta Formular ? Informatii generale, in care se va declara cifra de afaceri medie global ape ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Ofertantii vor prezenta documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a acestora si din care sa reiasa cifra globala de afaceri aferenta anilor 2010, 2011, 2012, in vederea indeplinirii cerintei minime de calificare.
Valorile vor fi exprimate in lei; pentru echivalenta se va folosi cursul mediu anual lei/euro comunicat de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anul respectiv, astfel:
Pentru anul 2010:1 euro = 4, 2122 lei
Pentru anul 2011:1 euro = 4, 2391 lei
Pentru anul 2012:1 euro = 4, 4593 lei
Pentru contractele exprimate in alte monede se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anul respectiv.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si a altor documente in cazul in care cele prezentate nu sunt relevante.
In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a cifrei medii de afaceri globale la 50 %, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004.
Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a cifrei medii de afaceri globale la 50 %, vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere financiara din partea unui tert sustinator, conform art. 186 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind cifra de afaceri, si tertul sustinator financiar trebuie sa completeze formularul privind cifra de afaceriModalitatea de indeplinire: cifra de afaceri 4.200.000 leiNivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)4.200.000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie pe propria raspundereModalitatea de indeplinire: bilanturile contabile la aferente exercitiilor financiare din anii 2010, 2011 si 2012
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asociatii/subcontractantii - FormularulOfertantul/liderul Asociatiei va completa:
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati/subcontractanti si specializarea acestora (Formularul).Nu este permisa subcontractarea totala a contractului.
Daca ofertantul declarat castigator foloseste subcontractanti, operatorul economic ofertant va prezenta Autoritatii Contractante contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta, inainte de incheierea contractului.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale
Prezentarea de informatii privind resursele umane- formular
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si personalului de conducere din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3 ani
Prezentarea listei principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani.- FormularulOfertantul va trebui sa prezinte lista contractelor de natura similara executate in ultimii 3 ani.
Conf prevederilor art.90 din OUG nr.34/2006 actualizata, in cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Exp.similara: unul sau mai multe contracte care au avut ca obiect asistenta tehnica in managementul unui proiect similar incluzand proiectarea unei construc?ii civile sau industriale din categoria de importanta B (sunt acceptate categorii de importanta superioare, de exemplu A), cu valoare cumulata de min.2.100.000 lei.
Personalul propus pentru indeplinirea contractului trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele functii considerate de autoritatea contractanta ca fiind strict necesar indeplinirii in bune conditii a contractuluiExpert principal 1 ? LIDER DE ECHIPA
Expert principal 2 - Adjunct Lider de Echipa ? responsabil proiectare
Expert principal 3 - Adjunct Lider de Echipa - responsabil management proiect ?i informare ?i publicitate
Expert principal 4 ? Expert Financiar.
Atentie: Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din pozitiile mentionate mai sus. Ofertele in care nu se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare post vor fi respinse.
Expert principal 1 ? LIDER DE ECHIPA
Calificari si abilitati: Studii superioare.
Curs de specializare pentru Manager de proiect (cod COR 241919) sau echivalent;Experienta generala: 5 ani;
Experienta profesionala: Participarea ca Lider de echipa /Adjunct Lider de echipa/ sau functie similara: manager de proiect/coordonator proiect/adjunct), sau orice functie echivalenta care presupune coordonarea
echipei/pozitie de adjunct al acestei functii in cel putin un (1) proiect si/sau participarea ca expert in cel putin un proiect similar Expert principal 2 ? Adjunct Lider de Echipa ? responsabil proiectare
Calificari si abilitati: Studii superioareExperienta generala: 5 ani, Experienta profesionala: Participarea ca Lider de echipa /Adjunct Lider de echipa/ sau functie similara: manager de proiect/coordonator proiect/adjunct, sau orice functie echivalenta care presupune coordonarea echipei/pozitie de adjunct al acestei functii in cel putin un (1) proiect si participarea ca expert intr-un proiect similarExpert principal 3 ? Adjunct Lider de Echipa ? responsabil management proiect ?i informare ?i publicitate
Calificari si abilitati: Studii superioare.Experienta generala: 5 ani
Experienta profesionala: Participarea ca Lider de echipa /Adjunct Lider de echipa/ sau functie similara: manager de proiect/coordonator proiect/adjunct, sau orice functie echivalenta care presupune coordonarea
echipei/pozitie de adjunct al acestei functii in cel putin un (1) proiect si participarea ca expert intr-un proiect similarExpert principal 4 ? Expert Financiar
Calificari si abilitati: Studii superioare in domeniul financiar/economic.
Experienta generala: 3 ani;
Experienta profesionala: Participarea ca Expert Financiar in cel putin un (1) proiect similar
se va completa Lista personalului de specialitate ? ?cheie? care va fi angajat in cadrul contractului, descrierea pe scurt a pregatirii profesionale si experientei (Formularul ).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
formularformularformularcertificate/documenteLista personalului de specialitate ? ?cheie? care va fi angajat in cadrul contractului, descrierea pe scurt a pregatirii profesionale si experientei (Formularul ).Pentru personalul responsabil, care va fi angajat in cadrul contractului, se vor atasa urmatoarele documente suport: a)C.V. ?uri (Formularul)b)Copii certificate ?conform cu originalul? ale diplomelor, atestatelor, autorizatiilor, certificatelor profesionale obtinute si documente relevante emise de angajatori sau beneficiari care sa ateste indeplinirea cerintelor solicitate;c) o declaratie de disponibilitate (Formularul), prin care isi declara disponibilitatea pentru contract, pe toata durata acestuia.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de predarea PT
40%
Descriere: Termenul de predare a PT, DTAC inclusiv avize si a DE
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.10.2013 10:00
Locul: amfiteatrul autoritatii contractante, din cladirea Directiei
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoanele imputernicite in acest sens de catre ofertantii participanti, cu imputernicire scrisa si copie CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): proiectul ?Centrul de Cercetare Translationala in Psihiatrie si Neurostiinte? (cod SMIS 14042), finantat prin Programul Operational Sectorial ?Cresterea Competitivitatii Economice? (POS CCE)
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca pe primul loc exista oferte care au acelasi punctaj, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului in plicinchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG 34/2006 actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul achizitii ? Spit.Cl. de Psih.Prof.Dr.Al.Obregia
Adresa postala: sos.Berceni nr.10, sector 4, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041914, Romania, Tel. +40 213104641, Fax: +40 213104641
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2013 08:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer