Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica acordata de Proiectant in cadrul contractului ?Constructia depozitului zonal de deseuri, a instalatiei de tratare mecano-biologica si inchiderea depozitelor neconforme in judetul Mures, Romania? ? componenta Lucrari de constructie depozi


Anunt de participare numarul 132165/20.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JudetulMures
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Patran, Tel. 0265-263211, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0265-268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Consiliul Judetean Mures- Unitatea de Implementare a proiectului Sistem de management integrat al desurilor
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Radu Spinei, etaj 2, cam 122, Tel. 0265-263211 int 1298, In atentia: Radu Spinei, etaj 2, cam 122, Email: [email protected], Fax: 0265-266804, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Consiliul Judetean Mures- Unitatea de Implementare a proiectului Sistem de management integrat al desurilor
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Radu Spinei, etaj 2, cam 122, Tel. 0265-263211 int 1298, In atentia: Radu Spinei, etaj 2, cam 122, Email: [email protected], Fax: 0265-266804, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta Tehnica acordata de Proiectant in cadrul contractului ?Constructia depozitului zonal de deseuri, a instalatiei de tratare mecano-biologica si inchiderea depozitelor neconforme in judetul Mures, Romania? ? componenta Lucrari de constructie depozit zonal de deseuri Sinpaul
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Localitatea Sinpaul, comuna Sinpaul, judetul Mures.
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-participarea la receptionarea lucrarilor in toate fazele determinante;
-elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect;
-avizarea lucrarilor suplimentare, din punct de vedere tehnic, care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor;
-participarea proiectantului la receptii partiale, la receptia finala si punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect: elaborarea punctului sau de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;
-participarea proiectantului, prin elaborarea de solutii tehnice, pe parcursul perioadei de notificare a defectelor (daca este cazul);
-actualizare deviz general pe parcursul implementarii proiectului conform prevederilor legislatiei nationale;
-elaborarea unui raport partial de indeplinire a activitatilor in termen de 4 zile lucratoare de la data emiterii Certificatului de receptie la terminarea lucrarilor aferente contractelor de lucrari;
-compilarea documentatiei privind proiectarea ce va fi inclusa in cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale si transmiterea acesteia catre Autoritatea Contractanta.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71530000-2 - Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asistenta Tehnica acordata de Proiectant in cadrul contractului ?Constructia depozitului zonal de deseuri, a instalatiei de tratare mecano-biologica si inchiderea depozitelor neconforme in judetul Mures, Romania? ? componenta Lucrari de constructie depozit zonal de deseuri Sinpaul
Valoarea estimata fara TVA: 624, 035RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 10000 lei si de buna executie 10% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
80%- fonduri europene- 18% buget de stat-2% buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea va fi legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din din OUG nr.34/2006, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele, Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetelelocale) din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele, Certificat privind plata contributiei la asigurarile sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) valabil la data deschiderii ofertelor, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat de participare cu oferta independenta, conf Ordin ANRMAP nr.314/2010, Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr.34/2006, Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- informatii generale despre ofertant
- situatiile financiare ale companiei (bilantul contabil la data de 31.12, ) pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010).
- angajament ferm incheiat in forma autentica (exprimat in fata unui notar) privind sustinerea capacitatii financiare a ofertantului (daca este cazul).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se solicita o cifra medie de afaceri a fertantului (individual sau asociere de operatori economici) pentru ultimii trei ani financiari (2008, 2009, 2010) de minim 312017.50 Lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere, Lista expertilor desemnati pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, CV-uri, angajamentul de participare al persoanei/persoanelorresponsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate astfel de persoana/persoane), Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, Declaratie privind partea/partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, Certificat ISO 9001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea cel pu?in a unui document/contract/proces-verbalde recep?ie care sa confirme prestarea de servicii de asistenta tehnica si / sau proiectare in domeniul infrastructurii de mediu, in ultimii 3 ani (ultimii 3ani reprezinta perioada de la 1 ianuarie 2008 pana la data limita de depunere a ofertei).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
20572 din 6 decembrie 2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.01.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.02.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.02.2012 11:00
Locul: Sediul A.C. din Targu Mures, str. Primariei nr.2, etaj 2, sala mica de sedinte.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii si imputernicitii acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 2 ??Managementul deseurilor?.
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. (021) 310.46.41, Email: [email protected].ro, Fax: (021) 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG nr.34/2006 despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Mures - serviciul juridic
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. 0265-263211 int 1216, Email: [email protected], Fax: 0265-268718
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2011 07:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer