Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?ASISTENTA TEHNICA de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul PRAHOVA"


Anunt de participare numarul 143546/10.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala: Bld. Republicii, Nr. 2-4, Et.4, Camera 116, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Directia Absorbtie Fonduri Europene, Tel. +40 244514797, In atentia: Dlui. Marius Constantin Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 244407797, Adresa internet (URL): www.cjph.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?ASISTENTA TEHNICA de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul PRAHOVA"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Judetul Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul proiectului:
Obiectivul general al contractului de asistenta tehnica pentru managementul proiectului este asigurarea unei implementari corespunzatoare a proiectului finantat prin POS Mediu. Implementarea contractului de asistenta tehnica trebuie sa conduca la finalizarea cu succes din punct de vedere al calitatii, costurilor si perioadei de timp a contractelor de lucrari propuse in cadrul proiectului de investitii, in conformitate cu decizia/contractul de finantare si cu respectarea conditiilor din contractul de finantare. Pentru detalii, vezi caietul de sarcini.
Valoarea estimata a contractului cuprinde:
- Activitati specifice pentru Asistenta Tehnica in gestionarea si implementarea proiectului (Consultant de Management)- 3.673.826 lei;
- Activitati specifice pentru realizarea comunicarii, informarii si publicitatii Proiectului -2.761.394 lei;
- Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute aferente acestui contract este "0".
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
71800000-6-Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de deseuri (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
79418000-7-Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Elaborare Documentatii de atribuire pentru contractele de delegare a serviciului de salubritate si pentru contractele de operare a obiectivelor nou construite;
- Suport in contractarea serviciilor de colectare si a serviciului de operare a investitiilor propuse in cadrul Proiectului;
- Elaborare Manual de proceduri al UIP;
- Verificarea rapoartelor/ cererilor de rambursare conform Contractului de finantare;
- Verificarea rapoartelor/ cererilor de plata emise de contractori / prestatori;
- Instruire personal UIP;
- Elaborare si implementare Sistem de arhivare si monitorizare a documentelor;
- Elaborare Plan de Management de mediu;
- Asigura Asistenta tehnica punctuala in managementul deseurilor si sprijin in activitatea de zi cu zi a UIP;
- Elaborare si implementare Planul de promovare, Strategie de informare si constientizare publica;
- Implementare campanie eficienta de informare si constientizare publica privind Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Prahova;
- Implementare campanie eficienta specifica de informare privind compostarea deseurilor, in mediul rural al judetului Prahova;
- Informare publica in legatura cu gestionarea deseurilor conform strategiei de informare si constientizare;
- Realizare Pagina web privind Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Prahova;
- Realizare Masurile de publicitate si informare, in conformitate cu Manualul de identitate vizuala si conditiile contractului de finantare.
Pentru detaliere completa se recomanda consultarea caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 435, 220RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
27 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 128.704 lei.Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 8203, 52lei.Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare: instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau ordin de plata in contul Autoritatii contractante, comunicat la cererea ofertantului cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data depunerii ofertelor. Cursul de referinta va fi cel comunicat de Banca Central Europeana valabil in cea de-a 3-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor indicata in anuntul de participare.In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 1 (Model orientativ) sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la sediul Autoritatii Contractante) si in format electronic (in S.E.A.P.), pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de cel putin 0, 5% din pretul contractului.Modelul orientativ al garantiei de buna executie este prezentat in Formularul nr. 2.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR - 82.44%, Bugetul de stat ? 16.56%, Bugetul local ? 1%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Dupa caz, se va completa formularul nr. 4 si anexa la acest formular, respectiv Formularul nr. 4A.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.
Se vor prezenta:
- Declaratia de eligibilitate.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 6) si Cazier judiciarsi fiscal al operatorului economic si al administratorului/administratorilor operatorului economic.Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.
- Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze la una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 7), Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor si Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor, cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos.Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul (pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006). Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia celor care beneficiaza de inlesniri la plata/esalonari/compensari, aprobate de catre organele competente in domeniu. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
- Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010.
Conditie de calificare: Ofertantul trebuie sa confirme ca oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia, ca nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri, ca oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite si ca detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 8).
Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
- Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se afla in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Cosma Mircea - Presedinte Consiliul Judetean Prahova; Danielescu Sebastian - Vicepresedinte; Rebega Constantin Laurentiu - Vicepresedinte; Ionescu Fabioara - Administratorul Public al Judetului Prahova; Pavel Mihail - Secretar al judetului Prahova; Sepsi Daniel- Consilier Judetean; Ciolac Dan - Consilier Judetean; Cord Ovidiu - Consilier Judetean; Cornea Danut Marcel - Consilier Judetean; CostinZaharia - Consilier Judetean; David Simona - Consilier Judetean; Dobre Adrian Florin - Consilier Judetean; Donache Gheorghe ? Consilier Judetean; Dosaru Elena Iuliana - Consilier Judetean; Dragomir Florin Auras - Consilier Judetean; Enescu Rares Dan - Consilier Judetean; Ionescu Radu Cezar Liviu - Consilier Judetean; Ionica Ion - Consilier Judetean; Manta Adrian - Consilier Judetean; Mesca Darius Dumitru - Consilier Judetean; Mitrea Laurentiu Daniel - Consilier Judetean; Moraru Romu - Consilier Judetean; Neaga Gheorghe - Consilier Judetean; Neagoe Dumitru Daniel - Consilier Judetean; Negoi Constantin - Consilier Judetean; Nicolai Marius - Consilier Judetean; Niculescu Georgiana Diana - Consilier Judetean; Nita Catalin Razvan - Consilier Judetean; Oprescu Nicolae - Consilier Judetean; Patrascu Vasile - Consilier Judetean; Pintoiu Toma - Consilier Judetean; Popovici Elisabeta - Consilier Judetean; Sandu Ana - Consilier Judetean; Sfirloaga Ludmila - Consilier Judetean; Tabacu Jenica - Consilier Judetean; Toader Bogdan Andrei - Consilier Judetean; Tudora Dorin ? Consilier Judetean; Vasile Viorica - Consilier Judetean; Viter David Andrei - Consilier Judetean; Bratosin Gheorghe - Director Executiv Adjunct - Directia Absorbtie Fonduri Europene; Dovanca Maria - Director Directia Economica; Popescu Elena - Director Executiv Adjunct Directia Economica; Pana Alina Georgiana - Sef serviciu juridic contencios; Nicolae Marius Constantin - Director Executiv Directia Absorbtie Fonduri Europene; Constantinescu Silvia - Director Executiv Adjunct - Directia Absorbtie Fonduri Europene; Nachila Andreea Magdalena ? Sef Serviciu - Directia Absorbtie Fonduri Europene; Croitoru Cornelia - Consilier - Directia Absortie Fonduri Europene; Lazar Rodica - Consilier - Directia Absortie Fonduri Europene; Ionescu Carmen - Consilier - Directia Economica, Livia ? Georgeta Pana-Costea - Consilier ? Directia Tehnica; Gabriela Serbanoiu - Consilier - Directia Absortie Fonduri Europene;
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 7).
Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia va fi depusa si de tertul sustinator si/sau subcontractantii nominalizati, daca este cazul.
-Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDocumente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.3 ) Toate documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.
Se vor prezenta:
- Documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic.
Conditie de calificare: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului.
Modalitatea de indeplinire: Pentru persoanele fizice/juridice romane se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate iar pentru persoanele juridice straine se va prezenta un document echivalent.
Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru acele activitati asumate prin acordul de asociere.
- Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.
Conditie de calificare: persoanele juridice straine trebuie sa detina un certificat de rezidenta fiscal sau o declaratie valabila in acest sens.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta unul din documentele solicitate.
Nota: cerinta aplicabila numai persoanelor juridice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 12 870 440 lei.
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 10 - Declaratie privind cifra de afaceri globala aferenta ultimilor trei ani.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
Cerinta nr. 2
Dovada princare se confirma ca ofertantul va avea acces/detine la momentul semnarii contractului resurse reale negrevate de datorii (cum ar fi o linie de credit sau alte mijloace financiare confirmate de banci) de cel putin 715024lei suficiente pentru a realiza cash-flow-ul necesar desfasurarii activitatilor, care va fi destinata exclusiv indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de maxim 3 luni de la data semnarii acestuia cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei sau Banca Centrala Europeana pentru ultimii 3 ani, respectiv 2010, 2011 si 2012Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Se vor prezenta dovezi din care sa rezulte in mod neechivoc posibilitatea operatorului economic de a sustine din punct de vedere financiar, executia contractului care urmeaza sa fie atribuit, respectiv indeplinirea cerintei stabilite, pentru perioada estimata pana la data depunerii unei cereri de rambursare (minim 3 luni de la semnarea contractului cu autoritatea contractanta), cum ar fi: documente eliberate de banca operatorului economic si dupa caz, declaratii sustinute analiza de diagnostic financiar al firmei (calculul indicatorilor cum ar fi: gradul de indatorare - rata datoriilor, solvabilitatea generala, solvabilitatea patrimoniala, calculul indicatorilor de lichiditate - lichiditatea generala, lichiditatea curenta, lichiditatea imediata, calculul indicatorilor de rentabilitate - comerciala, financiara, economica, a activelor, calculul indicatorilor de gestiune - durata de recuperare a creantelor, durata de rambursare a datoriilor) sau alte documente relevante.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani in cadrul unor contracte, servicii de natura si complexitatea celor prevazute in cadrul caietului de sarcini, respectiv contracte care sa fi avut ca obiect urmatoarele tipuri de activitati: a) Servicii de asistenta tehnica prestate in cadrul unui proiect de natura celui care face obiectul prezentei proceduri. Prin expresia ?servicii de asistenta tehnica? se intelege prestarea cel putin a urmatoarele tipuri de activitati: Suport in Managementul Proiectului pentru UIP (intocmirea si revizuirea Manualului de Proceduri pentru urmarirea implementarii Proiectului, Managementul contractelor cuprinse in Proiect, Monitorizarea indeplinirii conditiilor asumate prin Decizia/ Contractul de finantare, Asistenta tehnica in derularea procedurilor de achizitie publica precum si serviciile de operare a investitiilor pregatite prin intermediul proiectului (Elaborarea documentatiilor de atribuire inclusiv asistenta pe parcursul perioadei de depunere a ofertelor si Asistenta tehnica in evaluarea ofertelor si contractarea serviciilor).
b) Realizarea unor campanii de promovare care sa aiba ca rezultat constientizarea existentei unui proiect (de natura celui care face obiectul prezentei proceduri) in perceptia publicului si cresterea vizibilitatii proiectului in zona unde se realizeaza investitia. Prin expresia ?Realizarea unei campanii de promovare? se intelege prestarea cel putin a urmatoarele tipuri de activitati: conferinte de presa, realizarea si difuzarea de spoturi Tv si radio, realizarea si difuzarea unui film documentar, web-site si publicatii tiparite, materiale informative si follow up survey.
Se vor prezenta: - Formularul nr. 11 - Lista privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani.
- Formularul 15 - experienta similara;
- Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre un client privat beneficiar prin care se face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara.
Cerinta nr. 2Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru perioada de derulare a contractului (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere), decel putin urmatoarele echipamente si mijloace de transport specifice pentru indeplinirea contractului: - Calculator tip laptop pentru fiecare dintre expertii nominalizati in cadrul proiectului;
- Facilitati imprimare si multiplicare documente format A0 - A4;
- Facilitati de comunicare (voce/date) /expert nominalizat in cadrul proiectului;
- Autovehicule in stare de functionare.
Se va prezenta Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Se va completa Formularul nr. 20, impreuna cu documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte cele declarate.
Cerinta nr. 3
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune cel putin de urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
a) Manager de proiect/lider de echipa;b) Expert de mediu.
c) Expert auditor financiar;
d) Expert achizitii publice;
e) Expert organizare/reorganizare insitutionala si proceduri operationale;f) Expert publicitate, comunicare si relatii publice;
g) Expert formator;
h) Expert juridic;
i) Expert management si urmarire contracte;
j) Expert derulare contracte de finantare;
k) Expert inginer constructii;
Se vor prezenta:
a) Formularul nr. 14 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi ( Formular 14A), semnate de catre titulari, datate si insotite de doc. suport din care sa rezulte informatii referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect.
b) Formularul nr. 14B - Declaratie de disponibilitate.c) Formularul nr. 14C - Angajamentul privind resursele umane.
Continuare cerinta nr. 3
Cerinta nr. 3.1 - Profilul expertilor indicati in sectiunea anterioara.
3.1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
a) Manager de proiect/lider de echipa - studii superioare finalizate prin diploma de licenta; certificare profesionala/ diploma de manager de proiect sau studii postuniversitare in management de proiect. Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract similar in domeniul managementului deseurilor.
b) Expert de mediu - Studii superioare tehnice finalizate prin diploma de licenta sau echivalent si specializare in ingineria mediului, ecologie sau similar, dovedite prin autorizatii, certificate, etc valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de asistenta tehnica in cadrul caruia sa fi realizat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
c) Expert auditor financiar Studii superioare economice finalizate prin diploma de licenta sau echivalent si documente care dovedesc specializarea de auditor financiari.
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de asistenta tehnica in cadrul caruia sa fi realizat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
d) Expert achizitii publice - Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent si documente doveditoare privind calitatea de expert in achizitii publice.Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de asistenta tehnica in cadrul caruia sa fi realizat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
e) Expert organizare/ reorganizare insitutionala si proceduri operationale - Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent si documente doveditoare privind specializarea in domeniu.
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de asistenta tehnica in cadrul caruia sa fi realizat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
f) Expert publicitate, comunicare si relatii publice - Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent si documente doveditoare privind specializarea in domeniu.
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de asistenta tehnica in cadrul caruia sa fi realizat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
g) Expert formator - Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent si documente doveditoare privind specializarea in domeniu.
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de asistenta tehnica in cadrul caruia sa fi realizat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
h) Expert juridic - Studii superioare juridice finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de asistenta tehnica in cadrul caruia sa fi realizat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
i) Expert managment si urmarire contracte - Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de asistenta tehnica in cadrul caruia sa fi realizat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
j) Expert derulare contracte de finantare - Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de asistenta tehnica in cadrul caruia sa fi realizat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
k) Expert inginer contructii - Studii superioare tehnice finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de asistenta tehnica in cadrul caruia sa fi realizat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
Cerinta nr. 4:
Informatii privind subcontractantii.
Se va prezenta Formularul nr. 5 - Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia).Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor.
Prestatorul are obligatia de a prezenta, daca este desemnat castigator, la semnarea contractului, toate contractele incheiate cu subcontractorii. Prestatorul are obligatia, de a incheia contracte cu subcontractorii, in aceleasi conditii in care el va semna cu Autoritatea Contractanta.
In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?Nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.
Cerinta nr. 1
Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei pentru activitatile ce fac obiectul contractului.
Cerinta nr. 2:
Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei pentru activitatile ce fac obiectul contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Mod de indeplinire cerinta nr. 1: Se vor prezenta documentele solicitate in coloana alaturata.Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul procedurii de atribuire a contractului.Referintele trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte si/sau informatii echivalente: - modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv;
- daca pe parcursul prestarii serviciilor au fost inregistrate neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale a livrabilelor de contract, cazuri privind nerespectarea legislatiei in vigoare de catre prestator (produse din vina exclusiva a contractantului), receptii amanate sau respinse din motive imputabile prestatorului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ca urmare a neindeplinrii sau indeplinirii in mod defectuos a obligatiilor contractuale asumate de catre prestator.Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Mod de indeplinire cerinta nr. 2: Se vor prezenta documentele solicitate.Ofertantii trebuie sa-si dimensioneze resursele tehnice disponibilizate astfel incat sa faca dovada capacitatii de a acoperi intregul contract, functie de graficul de executie propus cu luarea in considerare a punctelor critice evidentiate in grafic.In cazul in care operatorul economic are in dotarea sa/dispune de echipamentele mentionate mai sus prin contracte/conventii de inchiriere se vor prezenta contractele / conventiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, impreuna cu dovada posesiei echipamentelor si licentelor (pentru aplicatiile software) in discutie, incheiate cel putin pentru perioada previzionata pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului supus prezentei proceduri de atribuire.Capabilitatile functionale ale echipamentelor/software-lui se vor demonstra prin prezentarea de fise tehnice.Mod de indeplinire cerinta nr. 3: Se vor prezenta documentele suport din cadrul carora sa rezulte faptul ca din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini.Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.In sensul preved. de mai sus, ofertantii vor prezenta documente suport coresp. din care sa rezulte indepl. cerint. solicitate, cum ar fi: - cartile de munca sau dupa caz, contractele individuale de munca ale personalului si/sau contractele de prestari servicii incheiate intre ofertant si persoanele respective (care sa asigure trasabilitatea includerii in oferta a respectivilor specialisti) si/sau alte documente de natura referintelor profesionale astfel incat din documentele prezentate sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul/experienta specialistilor propusi, astfel cum rezulta acestea din CV;
- diplome privind specializarea personalului (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala);
- autorizatii/certificate de atestare profesionala si legitimatiile aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor sau, in lipsa acestora, copii certificate ale transcriptelor, declaratiilor pe propria raspundere din partea expertului incheiata in forma autententica privind experienta/ certificarile echivalente detinute, insotite de dovada respectivelor certificari, a deciziilor de numire pentru pozitia respectiva si copia documentelor de specializare in baza careia s-a realizat numirea.Mod de indeplinire cerinta nr. 3: Se vor prezenta documentele suport din cadrul carora sa rezulte faptul ca din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini.Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.In sensul preved. de mai sus, ofertantii vor prezenta documente suport coresp. din care sa rezulte indepl. cerint. solicitate, cum ar fi: - cartile de munca sau dupa caz, contractele individuale de munca ale personalului si/sau contractele de prestari servicii incheiate intre ofertant si persoanele respective (care sa asigure trasabilitatea includerii in oferta a respectivilor specialisti) si/sau alte documente de natura referintelor profesionale astfel incat din documentele prezentate sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul/experienta specialistilor propusi, astfel cum rezulta acestea din CV;
- diplome privind specializarea personalului (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala);
- autorizatii/certificate de atestare profesionala si legitimatiile aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor sau, in lipsa acestora, copii certificate ale transcriptelor, declaratiilor pe propria raspundere din partea expertului incheiata in forma autententica privind experienta/ certificarile echivalente detinute, insotite de dovada respectivelor certificari, a deciziilor de numire pentru pozitia respectiva si copia documentelor de specializare in baza careia s-a realizat numirea.Mod de indeplinire cerinta nr. 3: Se vor prezenta documentele suport din cadrul carora sa rezulte faptul ca din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini.Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.In sensul preved. de mai sus, ofertantii vor prezenta documente suport coresp. din care sa rezulte indepl. cerint. solicitate, cum ar fi: - cartile de munca sau dupa caz, contractele individuale de munca ale personalului si/sau contractele de prestari servicii incheiate intre ofertant si persoanele respective (care sa asigure trasabilitatea includerii in oferta a respectivilor specialisti) si/sau alte documente de natura referintelor profesionale astfel incat din documentele prezentate sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul/experienta specialistilor propusi, astfel cum rezulta acestea din CV;
- diplome privind specializarea personalului (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala);
- autorizatii/certificate de atestare profesionala si legitimatiile aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor sau, in lipsa acestora, copii certificate ale transcriptelor, declaratiilor pe propria raspundere din partea expertului incheiata in forma autententica privind experienta/ certificarile echivalente detinute, insotite de dovada respectivelor certificari, a deciziilor de numire pentru pozitia respectiva si copia documentelor de specializare in baza careia s-a realizat numirea.Mod de indeplinire cerinta nr. 3: Se vor prezenta documentele suport din cadrul carora sa rezulte faptul ca din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini.Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.In sensul preved. de mai sus, ofertantii vor prezenta documente suport coresp. din care sa rezulte indepl. cerint. solicitate, cum ar fi: - cartile de munca sau dupa caz, contractele individuale de munca ale personalului si/sau contractele de prestari servicii incheiate intre ofertant si persoanele respective (care sa asigure trasabilitatea includerii in oferta a respectivilor specialisti) si/sau alte documente de natura referintelor profesionale astfel incat din documentele prezentate sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul/experienta specialistilor propusi, astfel cum rezulta acestea din CV;
- diplome privind specializarea personalului (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala);
- autorizatii/certificate de atestare profesionala si legitimatiile aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor sau, in lipsa acestora, copii certificate ale transcriptelor, declaratiilor pe propria raspundere din partea expertului incheiata in forma autententica privind experienta/ certificarile echivalente detinute, insotite de dovada respectivelor certificari, a deciziilor de numire pentru pozitia respectiva si copia documentelor de specializare in baza careia s-a realizat numirea.Mod de indeplinire cerinta nr. 4: Se va prezenta Formularul nr. 5 si datele de identificare ale eventualilor subcontractanti.Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1: Se vor prezenta informatii privind sistemul de management al calitatii prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2: Se vor prezenta informatii privind sistemul de management de mediu prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management de mediu (cum ar fi ISO 14001 sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.06.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.06.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.07.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 2 ? ?Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate?, Domeniul Major de Interventie 1 ? ?Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor?.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, oferta castigatoare fiind cea clasata pe locul 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea prezentarii de catre operatorii economici a documentului/documentelor care contin noi valori ale pretului ofertat (re-ofertare).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA - Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-DUL REPUBLICII, NR.2-4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel. +40 244514908, Email: [email protected], Fax: +40 244406700, Adresa internet (URL): www.cjph.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2013 16:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer