Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea SMID in judetul Braila


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.827.451 RON

Castigatorul Licitatiei: Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL
Anunt de atribuire numarul 144298/07.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142516
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice cam 132, Tel. +40 239619600-249, In atentia: Moisiu Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 239619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea SMID in judetul Braila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: sediul operatorului economic
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin acest proiect se asigura amenajarea unor facilitati pentru depozitarea sortarea compostarea transferul deseurilor si achizitia unor bunuri utilizate in gestiunea deseurilor masura fiind completata cu activitati de informare si constientizare a publicului si incheiata de delegarea gestiunii investitiilor realizate Proiectul isi propune implementarea unui sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila in conformitate cu standardele UE in scopul eliminarii impactului asupra mediului si a riscurilor asupra sanatatii umane date de modul necorespunzator de gestionare a deseurilor din prezent Obiectivul general al acestui contract este de a asigura implementarea cu succes a proiectului SMID in jud Br precum si de a realiza informarea locuitorilor din jud Br asigurand in acelasi timp respectarea standardelor din legislatia nationala si europeana privind executia lucrarilor si protectia mediuluiContractul are ca scop acordarea de catre Prestator de sprijin managerial UIP pt implementarea efectiva a Proiectului organizarea si realizarea comunicarii informarii si publicitatii ProiectuluiProc de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de incheierea contractului de finantare cu MMSC directia AMPOS MEDIU semnarea contractului facandu-se cu respectarea disp art. 94 din HG nr. 925/2006 cu mod si compl ult Avand in vedere disp OUG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006 cu mod si compl ult AC precizeaza ca va incheia contract cu ofertant declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare cu MMSCIn cazul in care indiferent de motive contractul de finantare cu MMSCnu se va semna AC isi rezerva dreptul de a aplica prev art 209 alin (1) lit c) din OUG 34/2006 cu mod si compl ult dupa primirea notificarii din partea MMSC cu privire la neacordarea finantarii fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publicaOfertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca AC si/sau MMSC nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire indiferent de natura acestuia si indiferent daca AC si/sau MMSC au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciuOfertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
72224000-1-Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
79341400-0-Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
90700000-4-Servicii privind mediul (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 827, 450.77RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S116-198275din18.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 297 Denumirea: Asistenta tehnica de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea SMID in
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL
Adresa postala: Str. Vladeasa nr. 13, Bl. C32, sc. A, et. 6, ap. 41, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061672, Romania, Tel. 021.326.26.47, Email: [email protected], Fax: 031.817.74.16, Adresa internet (URL): www.ecofield.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4572609.94 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1827450.77 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS Mediu Axa Prioritara 2, Domeniul major de interventie 1 ?Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor?.
VI.2) Alte informatii
In conformitate cu art 11 alin (4) din HGR nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11, alin.(4) din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. Documentele edificatoare trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, contin in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, care au oferit cel mai mic pret, reofertarea in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BRAILA, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 47, Localitatea: Braila, Cod postal: 810017, Romania, Tel. +40 239613370, Fax: +40 239612608
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Braila ? Compartiment Juridic
Adresa postala: Piata Independentei nr. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel. +040 239619600
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2013 13:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer