Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica de supraveghere executie lucrari pentru proiectul: "Dezvoltarea capacitatii feroviare in Sectorul Fluvio-Maritim al Portului Constanta??


Anunt de participare (utilitati) numarul 138890/18.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Dezvoltare Achizitii Publice, Tel. +40 241601589, In atentia: MIHAELA STAETU, Email: [email protected], Fax: +40 241601374, Adresa internet (URL): www.portofconstantza.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Compania Nationala , ,Administratia Porturilor Maritime?? S.A. Constanta
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Poarta nr.1, Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, cam.217, Tel. +40 241601589, Fax: +40 241601374
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
companie nationala
Activitate (activitati)
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Asistenta tehnica de supraveghere executie lucrari pentru proiectul: "Dezvoltarea capacitatii feroviare in Sectorul Fluvio-Maritim al Portului Constanta??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Portul Constanta - Romania
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica de supraveghere executie lucrari pentru proiectul: , ,Dezvoltarea capacitatii feroviare in SectorulFluvio-Maritim al Portului Constanta??.Serviciile cerute de Autoritatea Contractanta sunt descrise in Caietul de Sarcini (Capitolul II din Documentatia de Atribuire) carese completeaza si se modifica conformdispozitiilor aplicabile ?Inginerului? din cadrul Contractului de lucrari nr.12332/02.05.2012, incheiat intre C.N. A.P.M. S.A. in calitate de beneficiarsi S.C. Consal Trade S.R.L. in calitate de Antreprenor, parte integranta a prezentei Documentatii de Atribuire. Serviciile fac parte din categoria celor incluse in Anexa nr. 2A la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt incadrate la codurile CPV 71520000-9 Servicii de supraveghere lucrari si 71310000-4 Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71310000-4-Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prin intreaga sa activitate, Consultantul are obligatia de a asigura indeplinirea obiectivelor contractului de Asistenta Tehnica, actionand in interesul Autoritatii Contractante ca ?Inginer? conform dispozitiilorCaietului de Sarcini (Capitolul II din Documentatia de Atribuire) carese completeaza si se modifica conformdispozitiilor aplicabile ?Inginerului? din cadrul Contractului de lucrari nr.12332/02.05.2012. Consultantul va sprijini Autoritatea Contractanta in vederea indeplinirii obiectivelor proiectului. Astfel, Consultantul va asigura monitorizarea, evaluarea si dupa caz, orientarea activitatii Constructorului in vederea executiei unor lucrari la calitatea solicitata atat princerintele Beneficiarului cat si prinProiectul Tehnic, in termenele stabilite si in cadrul bugetului alocat.
Valoarea estimata fara TVA: 364, 880EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
44 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantum de 24.000 lei echiv.a aprox.5.500 Euro la curs de 1Euro=4, 35 Lei(pt a beneficia de reducerea de 50% a garantiei de participare se va prezenta decl. pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in categ.IMM).Perioada de valab.: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Modul de constituire: Instrument de garantare emis de o banca pt participare la licitatie/Instrument de garantare emis in cond.legii de o societate de asig. Formularul 11A/11B din Sect.IV.Instrumentul de garantare emis de o banca sau de o societate de asig.din Romania se va prezenta in original.Instrumentul de garantare emis de o banca sau de o societate de asig. din strainatate se va prezenta in original insotit de traducerea legalizata/autorizata in limba romana in anexa, SAU OP cu cond. confirmarii(stampilarii)acestuia de catre banca, pana la data deschiderii ofertelor.Conturile CN APM(Lei)RO83BRDE140SV06373001400 la BRD;(Euro)RO96BRDE140SV16846801400;Comisia de Evaluare va respinge oferta candidatului/ofertantului, in cadrul sedintei de deschidere, daca ac.nu face dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul, forma solicitata si avand perioada de .solicitate sau care nu contine si o anexa cu traducerea legalizata, pt instrumentele de garantare redactate in limba straina.Garantia trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: a)conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf.cu contractul garantat;sau b)neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.In cazul in care sunt aplicabile dispozitiile art.278(1 OUG 34/2006, suma ce va fi retinuta din garantie, va fi: 5.367 lei, echiv. a 1.234 euro.In cazul depunerii de oferte in asociere garantia se va constitui de catre liderul asocierii in numele asocierii sau de catre unul dintre asociati in numele asocierii ?i va cuprinde mentiunea ca acopera in mod solidar pe toti asociatii. In cuantum de 10% din pretul contract., fara TVA.Contractantul are obligatia de a constitui garantia printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara sau de o societate de asig.si care se va constitui ca anexa la contract.de lucrari, valab. si in vigoare pana la receptia finala a lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni.(conf.cu art.90 HG 925/2006, pct.1).Garantia se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pt facturi partiale conf.prev.HG 1045/2011.Garantia se va prezenta AC in termen de 15 zile de la semnarea contr.Restit. garantiei se va face conf.art.92 HG 925/2006 alin(2).Ofertantul castigator are obligatia de a reintregi suma asig. sau val.garantiei bancare ori de cate ori AC executa partial sau total suma garantata.Perioada de valab.: pana la indeplinirea tuturor oblig.contract.In situatia in care AC retine total sau partial garantia de buna exec., contractantul este obligat sa o reconstituie in termen de max 10 zile lucratoare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alocatie bugetara si fonduri structurale ale Uniunii Europene prin POST 2007-2013.Axa prioritara 2- Domeniul Major de Interventie 2.3 Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene si maritime.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Contractul de lucrari nr.12332/02.05.12 contine: Formularul de Contract, Scrisoarea de acceptare a ofertei, Formularul de Of., Clarificari, Cond. Gen. ale contractului modif. prin Cond. Speciale ale contractului, Cerintele Beneficiarului, Liste, Oferta-Scrisoarea de Oferta, Grafic de Exec.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Art. 180 - Declaratie privind eligibilitatea
Ofertantul va prezenta:
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr.34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
Ofertantul va prezenta Formularul 12 A din Sectiunea IV, semnat de catre reprezentantul sau legal.
Cerinta nr. 2
Art. 181 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederilor art. 181 din OUG 34/2006
Ofertantul va prezenta:
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
Ofertantul va prezenta Formularul 12 B din Sectiunea IV, semnat de catre reprezentantul sau legal.
Cerinta nr. 3
Indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat
Ofertantul va prezenta:
- Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de 25 ale lunii anterioare deschiderii ofertei privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat, sub forma de formulare eliberate de autoritatile competente;
- Certificat privind impozitele si taxele locale (pe raza careia societatea are sediul social) din care, sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile, sub forma de formulare eliberate de autoritatile competente;
- Cazier Fiscal (in perioada de valabilitate), eliberat de DGFP, din care sa reiasa ca nu are fapte inscrise in cazierul fiscal.
Documentele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau , ,copie conform cu originalul??, pe formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Persoanele juridice straineIn cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratieautentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. In ceea ce priveste certificatele de atestare fiscala, cazier fiscal, persoanele juridice straine vor prezenta documente justificative care sa dovedeasca indeplinirea cerintelor conform documentatiei (de ex. pe langa formularele tip, se vor prezenta extrase din legislatia in vigoarea a tarii respective, insotite de traducere autorizata in limba romana, care sa certifice modalitatea de indeplinire a cerintelor asa cum este reglementata in tara respectiva).
Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele juridice straine vor prezenta Certificate/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea acestora in limba romana de catre persoane sau institutii autorizate.Nota nr. 1: Se vor avea in vedere prevederile Ordinului nr.2618/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului MFP nr. 752/2006.
Nota nr. 2: a.Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente;
b.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu.Cerinta nr. 4
Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura
Ofertantul va prezenta: Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura ? Formularul 12 C din Sectiunea IV Formulare ? original
Cerinta nr. 5
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Ofertantul va prezenta:
Declaratie pe propria raspundere privind Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conform Formularului 12D din Sectiunea IV Formulare
Cerinta nr. 6
Neincadrarea in prevederile art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul va prezenta:
Ofertantul/subcontractantul/tertul sustinator va prezenta Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69 indice 1 (evitarea conflictului de interese) conform Formularului 12E din Sectiunea IV
Pentru evitarea conflictului de interese se vor avea in vedere persoanele cu functie de decizie in cadrul Autoritatii Contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Director General Decebal SERBAN, Director Economic Daniela SERBAN, si membrii comisiei: George Alexandru IOROV, Nicoleta ANDRONACHE, Pepi TANASE, Laurentiu TEODORU, Marius VOINEAGU, Cristiana RACAUTANU, Liliana DUCA, Crina POPESCU si Nicoleta DOGARU, rezerve: Bogdan GHEORGHIU, Luciana MOCANU, Mihaela STAETU. Cerinta nr. 1 Certificat Constatator Ofertantul va prezenta: Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, cu date actualizate, trebuie sa nu fie emis/eliberat cu mai mult de 30 zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte adresa si obiectul de activitate al ofertantului (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator emis de ONRC) in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??, cu semnatura si stampila.Nota nr.1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.Nota nr.2: Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate Certificatul Constatator in original/copie legalizata. Persoane juridice straine Ofertantul va prezenta: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul/ candidatul este stabilit. Din documente trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului contine si domenii similare celui care face obiectul prezentei proceduri;Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate / atestate la autoritatile competente din tara respectiva.Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre persoane sau institutii autorizate.Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. Documentele vor avea mentionata perioada de valabilitate.
Cerinta nr. 2 Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM-urilor Ofertantul va prezenta: Ofertantulvaprezenta Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM Conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, daca este cazul, pentru a beneficia de prevederile acesteia.Inainte de inceperea activ., Consultantul trebuie sa faca dovada ca detine Atestate si Agremente ale Autoritatii de reglementare in domeniul feroviar?AFER, conf. OMT 290/2000, pt a putea desfasura activ. cu specific de CF in Romania.Operatorii ec., persoane juridice straine, care nu detin Autorizatii sau Agremente AFER, pt a demonstra cerintele de la punctul IV.7.?Autorizatii pt exec. lucrar., din Fisa de date a achiz., pot prezenta certificari(Autorizatii si Agremente)emise de organisme similare din tara respectiva si recunoscute de AFER. Pt operatorii ec. straini cu sediul in alte state ale UE, in conf.cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente (Autorizatii si Agremente)emise de organisme din tara operatorului economic respectiv, recunoscute AFER.Pt mai multe detalii op. ec.trebuie sa se adreseze Autoritatii Feroviare Romane ? AFER, intrucat CN APM SA Cta nu detine o lista cu organisme similare AFER-ului si recunoscute de acesta.Oferta care va fi declarata castigatoare tb sa fie consid. admisibila in urma verific. si sa indeplineasca cerintele tehnice min si obligatorii conf. Fisei de Date a achizitiei si CS.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale intr-o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3 ani, va fi cel putin egala cu 2.857.000 lei, respectiv 656.800 euro, la cursul de 1 euro = 4, 35 lei.Nota nr.1: a)Conversia in lei a cifrei de afaceri, se va realiza la cursul mediu anual aferent fiecarui an in parte (2009, 2010, 2011).b)Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro, vor transforma mai intai valoarea in euro si apoi in lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi.c)IMM beneficiaza de reducere de 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.In cazul unei asocieri, toti membrii asocierii trebuie sa detina calitatea de IMM pt a beneficia de reducere.Fisa de Informatii generale conform cerintelor din Formularul B2.
Informatii privind sustinere terti(financiar)
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conf.art.186 OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (conf.Anexa nr.19), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conf. prevederilor art.180 si ale art.181 lit.a), c1) si d) OUG 34/2006, prezentand in acest sens Formularul 12A si Formularul 12A? completate.Tertul sustinator va completa Formularul 12E prin care atesta neincadrarea in sit.prevazute la art.69(1 OUG 34/2006.Tertul sustinator va prezenta documentele conf.precizarilor de la art.11(1 HG 925/2006 si Anexa nr.2-ANRMAP 509/2011.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara a) Of. va face dovada prest. in ultimii 3 ani, calc. pana la data lim. stab. pt dep. of., a cel putin 1 contract de supraveghere lucr.de ctie de CF, cu o val. a contrac. de serv. egala sau mai mare de 600.000 lei, echiv.a aprox.138.000 Euro, raportat la curs de schimb de 4, 35 lei/euro.Aceasta val.cuprinde numai partea prestata de op. ec. ofertant, in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractor.Se vor prez.certif./doc care sa conf. prest.serv.respective.Declaratie + Lista principalelor serv. prestate in ultimii 3 ani, calculati pana la data lim stab. pt depunerea ofertelor, conf. Formularului C1.In Formularul C1 se vor prezenta lista princip. servicii prestate, inclusiv dar fara a se limita la, contract de supraveghere lucrari de ctie de CF.Pt dovedirea exp. similare, Ofertantul va completa Formularul B3.Contractele, altele decat cele pentru care nu sunt completate formulare B3 nu vor fi luate in considerare.
b)Ofertantul va face dovada prestarii in ultimii 3 ani, calculati pana la data lim.stabilita pt depunerea of., a cel putin 1 contract de supraveghere de lucr.de ctii de conducte, linii de comunicatie si electrice, autostrazi, sosele, aerodromuri, lucr.de nivelare si de CF, cu o val.egala sau mai mare de 600.000 lei echiv.a aprox. 138.000 Euro, raportat la cursul de schimb de 4, 35lei/euro.Nota nr.1: ac. val.cuprinde numai partea prestata de operat. ec.ofertant, in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractor.Se vor prez.certif./doc care sa conf.prest.serv.respective. Declaratie+Lista princip.serv.prestate in ultimii 3 ani, calc. pana la data lim.stab.pt depunerea of., conf.Formularului C1 Sect.IV.In Formularul C1 se vor prezenta lista princip.serv. prestate, inclusiv dar fara a se limita la, contract de supraveghere lucrari de ctie de cai ferate.Pt dovedirea exp.sim., Of. va completa Form. B3.Contr., altele decat cele pt care nu sunt completate form. B3 nu vor fi luate in consid.
c)Of. va face dovada prest. in ultimii 3ani, calc. pana la data lim. stab. pt dep. of., a cel putin 1 contr. de serv. de supraveghere lucr. de electrif. CF la linia de contact, telecomunicatii si semnalizare, cu o val.egala sau mai mare de 300.000 lei, echiv.a aprox.69.000 euro, raportat la curs de schimb de 4, 35 lei/euro.Aceasta val.cuprinde numai partea prest.de op.ec.ofertant, in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontr. Se vor prez. certif/doc care sa confirme prest.serv.respective. Declaratie+Lista princip.servicii prestate in ultimii 3 ani, calculati pana la data lim.stabilita pt depunerea ofertelor, conform Formularului C1 din Sectiunea IV.In Formularul C1 se vor prezenta lista princip. servicii prestate, inclusiv dar fara a se limita la, contract de supraveghere lucrari de ctie CF.Ofertantul va completa Formularul B3.Contractele, altele decat cele pt care nu sunt completate formulare B3 nu vor fi luate in considerare.
d)aspecte comune Formularele C1 si B3 se vor completa pentru fiecare din cele trei solicitari de la experienta similaraNota nr.1: In conditiile respectarii tuturor valorilor impuse la solicitarile a), b) si c) de mai sus, pentru indeplinirea cerintelor minime privind Experienta similara, se poate nominaliza un singur contract ce are ca obiect cele trei solicitari (a, b si c), similare contractului ce urmeaza a fi atribuit.Nota nr.2: Contractele trebuie sa fie prestate in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Prin ?ultimii trei ani? se intelege perioada de 3 ani calculata pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si se va considera ca data a finalizarii contractului prezentat data receptiei la terminarea lucrarilor;Nota nr.3: In cazul in care Comisia de Evaluare considera necesar, poate solicita dovezi suplimentare privind data finalizarii lucrarilor.
Asigurarea cu personal calificat
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorii experti cheie: Expert 1? domeniul feroviar - coordonator de echipa si expert lucrari de infrastructura si suprastructura feroviara atestet.Studii: studii superioare-diploma de inginer in ctii civile* specializare constructii feroviare.
Expert 2 ?domeniul feroviar ? expert in cantitati, masuratori devize.Studii: a) studii superioare - diploma de inginer in constructii civile*- specializare constructii feroviare.Experienta profesionala specifica: supraveghere sau lucrari in domeniul infrastructurii/suprastructurii feroviare de transport in care expertul a participat ca specialist de cantitati, masuratori, devize.
Expert 3 ? domeniul feroviar - expert responsabil pentru lucrarile de semnalizare, linie de contact si telecomunicatii feroviare atestat.
Studii: a) studii superioare- diploma de inginer in constructii civile* -specializare constructii feroviare.
Expert 4?domeniul instalatiilor fixe de tractiune electrica si a elementelor componente- expert atestat.Studii: a)studii superioare- diploma de inginer in ctii civile* -specializare ctii feroviare.
Nota 1: Prin ?ctii civile? se intelege orice facultate absolvita cu diploma de inginer avand un profil privind infrastructura de: ctii civile, industriale, transporturi, alte ctii, amenajari sau instalatii legate de infrastr. mentionate.Sintagma ?ctii civile? este folosita in sensul de ?civil works? in conf. cu practicile UE, reprezentand toate specializ. care pot fi asimilate acestei categ.Pt ?specializare ctii de drumuri? se va lua in considerare specializarea dovedita printr-o diploma pe care se mentioneaza expres aceasta specializare in ctia elem.care fac parte din infrastructura rutiera in conf. cu prevederile OG 43/1997.Nota 2: Atunci cand un grup de operatori ec. depune of. comuna, situatia ec. si financiara si cea privind capacit. tehnica si prof. se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Daca ofertantii nu indeplinesc ac criterii, of. lor va fi respinsa ca inacceptabila.
Informatii privind sustinere terti (tehnic si profesional)In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si prof. invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conf.art.190 OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (conf. Anexa nr.20 insotit de Declaratii conf. Anexa nr.21 si Anexa nr.22) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia of. resursele teh. invocate. Persoana care asigura sustinerea teh. nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conf. art.180 OUG34/2006, si ale art.181 lit.a), c1 )si d) prezentand in acest sens Formularul 12A si Formularul 12A?.Tertul sustinator va completa Formularul 12E prin care se atesta neincadrarea in situat. prevazute la art.69(1 OUG 34/2006. Tertul sustinator va prezenta doc. conf. art.111 HG 925/2006 si Anexa 2- ord. ANRMAP 509/2011
Informatii privind subcontractantii
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Nota 1: Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Nota 2: Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata sau modificata in vreun fel in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.Formularul 12 G, Formularul B 2, Formularul 12 E.
Informatii privind asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.Acordul de asociere, conform Formularului B10.In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004
Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conf. cu prevederile art.44 din OUG 34/2006.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Pozitia din Planul de Achizitii pe anul 2012 ? Cap. B, nr. 63.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.10.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2012 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
4luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2012 13:00
Locul: CN APM SA Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor in baza unei imputerniciri scrise si a copiei actului de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Transport 2007-2013
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Transport
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a of.clasate pe locul 1: Of. clasate pe loc 1 cu preturi egale vor fi departajate prin reofertarea prop.i fin. in plic inchis depus la Registratura CN APMCta. Of.au obligatia de a indica in cadrul ofertei faptul ca la elab.acesteia au tinut cont de obligatiile ref. la cond. de munca si protectie a muncii in conf. cu Legea privind securitatea si sanatatea in munca319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 , HG nr. 1091/2006 privind cerinte min de securitate si sanatate pt locul de munca, HG 300/2006 privind cerintele min de securitate si sanatate pt santiere temporare sau mobile si Legea307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizam faptul ca termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256(2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala , ,Administratia Porturilor Maritime?? S.A. Constanta
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Poarta nr. 1, Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel. +40 241601671, Email: [email protected], Fax: +40 241619512, Adresa internet (URL): www.portofconstantza.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2012 10:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer