Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei proiectului Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia elergiei solare in Municipiul Slatina.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
66.073 RON

Castigatorul Licitatiei: DEVELOPMENT ART VINCI CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147012/10.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142610
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala: Slatina, strada mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MOANTA, Tel. +40 249439377/ +40 249407002, Email: [email protected], Fax: +40 249431708/ +40 249439336, Adresa internet (URL): www.primariaslatina.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei proiectuluiCentrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia elergiei solare in Municipiul Slatina.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Localitatea Slatina, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 169
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei proiectuluiCentrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia elergiei solare in Municipiul Slatina.Procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute este de 5%, respectiv suma de 13032, 85 lei (5% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
66, 073.37RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 35178 Denumirea: Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei proiectului Centrala fotovoltaica
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DEVELOPMENT ART VINCI CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu, nr. 7, Corp A, et. 3, camera B4, sect. 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061071, Romania, Tel. +40 755121263, Email: [email protected], Fax: +40 213158566
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 273689.85 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 66073.37 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este finantat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara 4 - Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice, Domeniul de interventie 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi.
VI.2) Alte informatii
Nu se accepta oferte alternative. Documentatia de atribuire se va descarca din sectiunea Documentatie si clarificari a anuntului de participare publicata in SEAP. Toate ofertele tehnice, financiare, documentele de calificare, certificatele si formularele solicitate, precum si corespondenta dintre ofertant si autoritatea contractanta vor fi redactate in mod obligatoriu in limba romana. Toate documentele depuse intr-o alta limba decat cea romana de catre operatorii economici romani sau straini, vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, insotite de traduceri in limba romana, efectuate in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati. Nerespectarea acestor conditii duce la descalificarea ofertantului aflat in culpa. Ofertantilor clasati pe primul loc, cu oferte egale, le va solicita sa posteze in SEAP o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertantii au obligatia de a respecta data si ora limita de depunere a noii propuneri financiare, solicitata de autoritatea contractanta prin intermediul SEAP. Ofertele postate dupa data si ora notificata vor fi respinse ca inacceptabile in conf. cu art.33 al.(3) lit a din HG 925/2006. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic
Adresa postala: strada Mihail Kogalniceanu, nr.1 judetul Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Tel. +40 249407004
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 13:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer