Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica din partea Proiectantului pentru Proiectul,, Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita"


Anunt de participare (utilitati) numarul 145851/20.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare si Finantari Externe, Tel. +40 241664046, In atentia: Dlui Stelian BUDES, Email: [email protected], Fax: +40 241612283, Adresa internet (URL): www.rajac.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Asistenta Tehnica din partea Proiectantului pentru Proiectul, , Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Judetele Constanta si Ialomita
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnicadin partea proiectantului pentruproiectul , , Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita".Valoarea estimata fara TVA: 1.779.351, 80 Moneda: LEI
Valoarea estimata cuprinde si cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 161.759, 25 lei ( care reprezinta 10% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute).Valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 1.617.592, 55 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asistenta tehnicadin partea proiectantului pentruproiectul , , Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita".Valoarea estimata fara TVA: 1.779.351, 80 Moneda: LEI
Valoarea estimata cuprinde si cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 161.759, 25 lei ( care reprezinta 10% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute).Valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 1.617.592, 55 lei
Valoarea estimata fara TVA: 1, 779, 351.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
25 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 32.000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor .In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.(Model orientativ Formular nr. 1)In cazuri exceptionale, inainte ca perioada de valabilitate sa expire, Autoritatea contractanta poate sa ceara ofertantilor sa extinda perioada de valabilitate pentru un numar anume de zile.Neconstituirea garantiei de participare pana la data si ora deschiderii ofertelor atrage respingerea ofertei.Garantie de participare la licitatie, in original, va fi inclusa in Oferta sau va fi depusa personal la inceputul sedintei de deschidere a ofertelor de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Cursul leu/ valuta la care se vor raporta ofertantii, in vederea constituirii garantiei de participare, este cel din data publicarii anuntului de participare comunicat de BNR.In masura in care CNSC respinge o contestatie ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului sumele prevazute la art 278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire (Model orientativ Formular nr.2).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene =75, 20 %Co-finantare nationala =24, 80 %,
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular 3: Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Formular 4: Informatii privind asociatii
Formular 5: Certificat de participare cu oferta independenta
Formular 6: Declaratie privind eligibilitatea
Formular 7: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Formular 8: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante inceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: 1.Felix Stroe ? Director General;2.Aurel Presura ? Director General Adjunct;
3.Tereza Baranescu ? Director Economic;
4.Elena Sfrija ? Director Juridic;
5.Ion Preda ? Director Dezvoltare si Finantari Externe;
6. Stelian Budes- Adj. Director Dezvoltare si Finantari Externe;7. Eugen Serban-Manager Proiect C-ta Ialomita ;
8. Maria Boghici - Sef Unitate Implementare Proiecte-Dezvoltare;
9. Iulian Dima- Consilier Juridic;
10. Carmen Adela Barbu-Sef Birou IR;
11. Vasilica Tipirigan- Manager Contract AT.Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii labugetul general consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora). Se vor prezenta documente caretrebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.
In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta o copie lizibila cu mentiunea , , conform cu originalul", inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatulprocedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original /copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala, care vizeaza activitatea din cel multultimii 3 (trei) ani, sa fie cel putin in suma de 3.200.000 lei.Se va prezenta Declaratie financiara recapitulativa(Completare Formular nr. 9)
Documente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Modalitatea de indeplinire
Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Intreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de o reducere cu 50% a cifrei de afaceri globale, in conformitate cu prevederile art. 16 din Legea 346/2004.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind incadrarea in categoria IMM
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 10 A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea dinprocedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 6, Formularul 7 si Formularul 8.
Modalitatea de indeplinire
Angajament ferm(Completare Formular nr. 10A)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor contracte deprestari de servicii executatein ultimii 3 ani.
Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca, in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a prestat servicii duse la bun sfarsit ( conform art. 13 din Ordinul 509/2011)in maxim doua contractecare sa cuprinda servicii de asistenta tehnica, a caror valoare cumulata este deminim 1.500.000 Lei ( fara TVA)
Pentru contractul/ contracteleinvocate in sustinerea experientei similare se va completa Formular 11.1 ? Fise experienta similara, la care se vor anexa urmatoarele documente:
- Certificat/ document emis de Beneficiarul investitiei, care sa contina datele de identificare a contractului declarat, datele de incepere si de finalizare a contractului, valoarea initiala a contractului, valoarea finala a contractului (valoarea platilor) sau prezentarea unei declaratii a operatorului economic care sa contina datele mai sus mentionate.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta Formularul 11 si Formularul 11.1
Cerinta nr. 2.Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 12
Cerinta nr. 3.Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere.Cerinta nr. 4.Personalul cheie angajat in contract( experti principali)
Modalitatea de indeplinire
Se va prezentaFormularul 13Se va prezentaFormularul 14
Pentru fiecare persoana declarata in Formularul 14, se vor prezenta CV-uri ( Formularul 15) la care se vor anexa, in copie, documentele doveditoare privindstudiile si calificarile solicitate (documente studii, fisa de post, contractul de munca, recomandare sau orice alte documente silmilare) si Declaratii de disponibilitate( Formularul 16).
Operatorul economic sau grupul de operatori trebuie sa dovedeasca ca dispune de personal care cuprinde urmatorii experti principali si care trebuie sa dovedeasca urmatoarele cerinte minime privind calificarile/ abilitatile: Expertii principali: 1. Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare pentru zona Eforie, Tuzla, Mangalia si Limanu
Calificari si abilitati: - Studii superioare;
- Experienta profesionala generala de minim 3 ani;
- Experienta profesionala ca proiectant, intr-un contract, in domeniul infrastructurii de apa potabila si canalizare.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta: Formularul 15 si Formularul 16.
2. Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare pentru zona Techirghiol, Agigea, Cumpana
Calificari si abilitati: - Studii superioare;
- Experienta profesionala generala de minim 3 ani;
- Experienta profesionala ca proiectant, intr-un contract, in domeniul infrastructurii de apa potabila si canalizare.3. Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare pentru zona Navodari, Corbu, Lumina
Calificari si abilitati: - Studii superioare;
- Experienta profesionala generala de minim 3 ani;
- Experienta profesionala ca proiectant, intr-un contract, in domeniul infrastructurii de apa potabila si canalizare.4. Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare pentru zona Ovidiu, Mihail Kogalniceanu, Harsova
Calificari si abilitati: - Studii superioare;
- Experienta profesionala generala de minim 3 ani;
- Experienta profesionala ca proiectant, intr-un contract, in domeniul infrastructurii de apa potabila si canalizare.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta: Formularul 15 si Formularul 16.
5. Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare pentru zona Cobadin, Medgidia, Cernavoda
Calificari si abilitati: - Studii superioare;
- Experienta profesionala generala de minim 3 ani;
- Experienta profesionala ca proiectant, intr-un contract, in domeniul infrastructurii de apa potabila si canalizare.6. Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare pentru zona Constanta, Poarta Alba, Valu lui Traian
Calificari si abilitati: - Studii superioare;
- Experienta profesionala generala de minim 3 ani;
- Experienta profesionala ca proiectant, intr-un contract, in domeniul infrastructurii de apa potabila si canalizare.7. Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare pentru zona Fierbinti, Dridu
Calificari si abilitati: - Studii superioare;
- Experienta profesionala generala de minim 3 ani;
- Experienta profesionala ca proiectant, intr-un contract, in domeniul infrastructurii de apa potabila si canalizare.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta: Formularul 15 si Formularul 16.
8. Inginer proiectant constructii civile
Calificari si abilitati: - Studii superioare;
- Experienta profesionala generala de minim 3 ani;
- Experienta profesionala ca proiectant, intr-un contract, in domeniul constructiilor civile.9. Inginer proiectant instalatii electriceCalificari si abilitati: - Studii superioare;
- Experienta profesionala generala de minim 3 ani;
- Experienta profesionala ca proiectant, intr-un contract, in domeniul instalatiilor electrice.10. Inginer proiectant instalatii mecanice
Calificari si abilitati: - Studii superioare;
- Experienta profesionala generala de minim 3 ani;
- Experienta profesionala ca proiectant, intr-un contract, in domeniul instalatiilor mecanice.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta: Formularul 15 si Formularul 16.
Cerinta nr. 5.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm, conform Formular nr. 10, al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sensFormularul nr. 6, Formularul 7 si Formularul 8.
Modalitatea de indeplinire
Angajament ferm(Completare Formular nr. 10B)
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 9001 sau alte documente echivalente acceptate, pentru domeniul contractului.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 14001sau alte documente echivalente acceptate, pentru domeniul contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.10.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.10.2013 13:00
Locul: Sediul SC RAJA SA , Constanta, str. Calarasi nr. 22-24, Sala de sedintea a DDFE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai Operatorilor economici, observatorii UCVAP, presa, invitati ai Autoritatii contractante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorialde Mediu, Axa prioritara 1-Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
1.Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i pret, autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.2.Functie de calitatea de participant la procedura ( in nume propriu, asociati, subcontractanti, sustinatori) documentele solicitate la cap III.2 Conditii de participare, vor fi completate de participanti, conform Ordin ANRMAP 509/2011- Anexa 2.3. Durata de executie este de 25 luni, dar nu mai tarziu de 30.11.2015.4. Valoarea aferenta procentului de 10% de diverse si neprevazute, trebuie cuprinsa de operatorii economici ca element constitutiv al propunerii financiare prezentate de acestia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica SC RAJA SA
Adresa postala: Str. Calarasi, nr. 22-24, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Tel. +40 241664046, Email: [email protected], Fax: +40 241662577
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2013 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer