Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ASISTENTA TEHNICA (DIRIGINTIE DE SANTIER) PENTRU CONTRACTUL DE LUCRARI?IMBUNATATIREA SERVICIILOR URBANE,INFRASTRUCTURA PUBLICA URBANA,ZONA URBANA VEST,MUNICIPIUL TULCEA?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
321.002 RON

Castigatorul Licitatiei: ACCIONA Ingenieria SA
Anunt de atribuire numarul 143838/12.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141663
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Tulcea
Adresa postala: Strada Pacii, nr.20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Punct(e) de contact: UAT MUNICIPIUL TULCEA, Tel. +40 0240511992, In atentia: IACOB MARIA, Email: [email protected], Fax: +40 0240517736, Adresa internet (URL): primaria-tulcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ASISTENTA TEHNICA (DIRIGINTIE DE SANTIER) PENTRU CONTRACTUL DE LUCRARI?IMBUNATATIREA SERVICIILOR URBANE, INFRASTRUCTURA PUBLICA URBANA, ZONA URBANA VEST, MUNICIPIUL TULCEA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: MUNICIPIUL TULCEA
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului este prestarea serviciului de asistenta tehnica(dirigintie de santier ) pentru ?IMBUNATATIREA SERVICIILOR URBANE, INFRASTRUCTURA PUBLICA URBANA, ZONA URBANA VEST, MUNICIPIUL TULCEA? COD SMIS 7901 prin realizarea urmatoarelor activiatati;
- Administrarea si managementul contractului de executie lucrari;
- Supervizarea lucrarilor;
- Activitati post constructie.Natura serviciilor care trebuie furnizate sunt: ? Asistenta tehnica pentru Beneficiarin managementul contractului de executie lucrari si sprijin pentru echipa de implementare a proiectului;? Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii conform prevederilor legislatiei romane in vigoare (Legea nr.10/1995 si Ordinul 1496/2011 cu modificarile si completarile ulterioare).Serviciul de asistenta tehnica( dirigintie desantier) se va presta pe durata de 86 luni calendaristice care cuprinde perioada de executie a lucrarilor care este de14 luni si perioada de notificare a defectelor( garantia de buna executie a lucrarilor)care este de maxim 72 luni
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71521000-6 - Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
321, 001.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S29-046829din11.02.2012
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2013/S100-171427din25.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 29143 Denumirea: SERVICIUL DEASISTENTATEHNICA( DIRIGINTIE DE SANTIER) PENTRU CONTRACTUL DE LUCRARI "IMBUNATATIR
V.1) Data atribuirii contractului 11.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACCIONA Ingenieria SA
Adresa postala: Sediulcentral: Anabel Segura 11, Edificio D, Centro de Negocios Albatros, Alcobendas 28108 Madrid, Spania, telefon/fax +34911420300/+34911420393 Adresa de corespondenta: ACCIONA Ingenieria SASucursala Bucuresti str. Gheorghe Lazar nr.2 Sector 1 Bucuresti, telefon/fax +40212110817/+40212110815;, Localitatea: Madrid, Cod postal: 010202, Spain, Tel. +34911420300, Email: [email protected], Fax: +34911420393
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 634372.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 321001.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat prinProgramul Operational Regional 2007-2013, prin Axa 1?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselorpoli urbani de crestere?, domeniul major de interventie 1.1. ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, sub-domeniul ?Centre urbane?,
VI.2) Alte informatii
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana, legalizata la notariat.In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta vasolicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul final cel mai scazut. Autoritatea Contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica conform , art 209 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare..Incazul in care, in conformitate cu prevederile art. 186 si 190 din OUG 34/2006, ofertantulisi demonstreaza situatia economica si financiaraori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, , sustinatoriinu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art.180, art.181 lit.a), lit.c^1 si d) din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In acest sens, sustinatorii, vor completa FORMULARUL 2, FORMULARUL 4 (pct. a), pct. c), pct.d), FORMULARUL 6, care se va prezenta in original.Angajamentul ferm al sustinatoruluise va prezenta in forma autentica(incheiat in fata notarului), Se vor folosi formulare atasate (FORMULARUL 18 si ORMULARUL 19, inclusiv Anexele 1 si 2 ale FORMULARULUI 19, (daca este cazul).Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere conform art.11 alin (40)HGR 925/2006 actualizata.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierilor semnate electronc, program disponibil gratuit pe site-urile furnzorilor de semnatura electronica.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.A.TMUNICIPIUL TULCEA- BIROU CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: Strada Pacii, Nr.20, Localitatea: TULCEA, Cod postal: 820033, Romania, Tel. +40 240511440, Email: [email protected], Fax: +40 240517736, Adresa internet (URL): www.primaria-tulcea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2013 17:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer