Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica furnizata de catre proiectant pe durata executiei lucrarilor aferente SMID in judetul Braila


Anunt de participare numarul 146261/04.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice cam 132, Tel. +40 239619600-249, In atentia: Moisiu Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 239619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: Piata Independentei nr. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Generala
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica furnizata de catre proiectant pe durata executiei lucrarilor aferente SMID in judetul Braila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Judetul Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al acestui contract este de a asigura executia cu succes a lucrarilor si implementarea cu succes a proiectului, asigurand in acelasi timp respectarea standardelor din legislatia nationala si europeana privind executia lucrarilor si protectia mediului.
Contractul are ca scop acordarea de catre Prestator de Asistenta tehnica furnizata de catre proiectant pe durata executiei lucrarilor aferente SMID in judetul Braila.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute aferente acestui contract este "0".Clauza suspensiva - Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de incheierea contractului de finantare cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, directia AMPOS MEDIU (fonduri europene), semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor art. 94 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Avand in vedere dispozitiile OUG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice.In cazul in care, indiferent de motive, contractul de finantare cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice nu se va semna, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 209 alin (1) lit. c) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa primirea notificarii din partea Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice cu privire la neacordarea finantarii, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta si/sau Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta si/sau Ministerul Mediului au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu.Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata a contractului este de 659.831, 91 lei, fara TVA, echivalent a 151 902 euro, la cursul Inforeuro valabil la data emiterii Notei Directiei Generale AM POS Mediu nr.136887/28.06.2013, respectiv 1 Euro = 4, 3438 Lei.Valoarea estimata a contractului nu cuprinde cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute aferente acestui contract este "0".
Obiectivul general al acestui contract este de a asigura executia cu succes a lucrarilor si implementarea cu succes a proiectului, asigurand in acelasi timp respectarea standardelor din legislatia nationala si europeana privind executia lucrarilor si protectia mediului.
Contractul are ca scop acordarea de catre Prestator de ? Asistenta tehnica furnizata de catre proiectant pe durata executiei lucrarilor aferenteSMID in judetul Braila?, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995.
Valoarea estimata fara TVA: 659, 831.91RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum de 13.000 lei pentru perioada de 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se constituie in contul UAT Judetul Braila RO97TREZ15124740256XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Br. CF 4205491. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a acestor cuantumuri. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare ofertantul pierzand astfel suma constituita atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia;b) De asemenea, in cazul in care ofertantul depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor contestatie la procedura de atribuire, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare, in conformitate cu art.278^1 din OUG nr.34/2006 completata si modificata c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; d) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in orginal si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si trebuie sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica este de: 10 % din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie conform art 90 alin. 1-3 din HGR nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. In cazul unei asocieri, reducereacu 50% se aplica daca toti asociatii sunt IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR-82, 44%, Bugetul de stat - 16, 56%, Bugetul local - 1%. - POS Mediu Axa prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita ofertantului/candidatului declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art 181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Formular 12A si 12 B.Se solicita tertului sustinator, declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art 181 lit a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 279/2011. Formular 12A si 12 B1.Certificat de atestare fiscala stat eliberat de DGFP si Certificat de taxe si impozite locale eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor, in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Se solicita declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69^1 conform art.13/Lege 279/2011 privind modificarea si completarea OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareIncadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura. Se va prezenta de catre ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, o declaratie intocmita corespunzator Formularului 3.Gheorghe Bunea Stancu ? PresedinteMija Florin ? VicepresedinteFilote Nicu ? Secretar al JudetuluiRusu Alina ? Director DEDutu Mioara - Director DAPCMoisiu Nicolae ? Sef Birou Achizitii PubliceVale Nicoleta - Sef Birou SMSCUP
Maidanscaia Vivi-Mihaela - Director ADI? ECO DUNAREA? BrailaStoica Niculina - Consilier SMSCUP
Iancu Leontina - Consilier SMSCUP
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare acertificatului la licitatii cu oferta independenta. Formular 2.Persoane juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana Se solicita ca obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.Se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Certificatul constatator emis de ONRC.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii. Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere autorizata in limba romana.Nota: Subcontractantul/subcontractantii si/sau tertul/tertii sustinator/sustinatori - Pentru evitarea aparitiei conflictului de interese, avand in vedere prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 si informatiile ce reies din certificatul constatator, se solicita prezentarea certificatului constatator, in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentele in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale pentru ultimii 3 ani Formular 4 Se solicita ca media cifrei de afaceri globala din ultimii 3 ani sa fie de cel putin 1.000.000 lei. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. In cazul in care ofertantul este o asociere pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004. Ofertantul individual sau ofertantii asociati care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Valorile vor fi exprimate in lei in functie de cursul mediu al BNR pentru fiecare din anii respectivi pentru euro sau alte valute. Curs lei/euro mediu al BNR: An 2010 1 euro=4, 2099 lei/euro an 2011 1 euro=4, 2379 lei/euro An 2012 1 euro=4, 4560 lei/euro
Cifra de afaceri globala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69 indice 1, art. 180, si ale art. 181 lit. a), c1), d) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. (Formularul 12A Formularul 12B-1 Formularul 3) In cazul sustinetii capacitatii economico ? financiare ofertantul va prezenta un angajament ferm al sustinatorului. Formularul 10
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale, pentru ultimii 3 ani - Formular 4 In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. In cazul in care ofertantul este o asociere pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004. Ofertantul individual sau ofertantii asociati care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Valorile vor fi exprimate in lei in functie de cursul mediu al BNR pentru fiecare din anii respectivi pentru euro sau alte valute. Curs lei/euro mediu al BNR: An 2010 1 euro=4, 2099 lei/euro an 2011 1 euro=4, 2379 lei/euro An 2012 1 euro=4, 4560 lei/euroFormularul 12A, Formularul 12B-1, Formularul 3, Formularul 10
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani in baza a maxim 2 contracte, in valoare cumulata de cel putin 650.000 lei. Mentionam ca, cei 3 ani solicitati in vederea dovedirii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Lista va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar care sa indice valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Formularul 5. Certificatele/documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Valorile vor fi exprimate in lei in functie de cursul mediu al BNR pentru fiecare din anii respectivi pentru euro sau alte valute. Curs lei/euro mediu al BNR: An 2010:1 euro=4, 2099 lei An 2011:1 euro=4, 2379 lei An 2012 1 euro= 4, 4560 lei/euro
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune cel putin de urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
1. Manager de proiect
Cerinte minime:
o Studii superioare;
- Experienta in cel putin un proiect / contractin care a detinut functia de Manager de proiect / Sef proiect / Coordonator de proiect/ Director de proiect;2. Inginerconstructii civile, industriale si agricole;
Studii superioare, Experienta in cel putin un proiect / contract la nivelul caruia sa fidesfasurat activitati similare ;
3. Inginer instalatii electrice;
Studii superioare, Experienta in cel putin un proiect / contract la nivelul caruia sa fidesfasurat activitati similare;
4. Inginer instalatii (sanitare, termice, ventilatii);
Studii superioare, Experienta in cel putin un proiect / contract la nivelul caruia sa fidesfasurat activitati similare;
5. Inginer drumuri;Studii superioare, Experienta in cel putin un proiect / contract la nivelul caruia sa fidesfasurat activitati similare;Formularul 6 Pentru fiecare din expertii de mai sus propusi ofertantul va prezenta: - Curriculum vitae (Formularul 7); - Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV; - Declaratie de disponibilitate in original conform Formularul 8
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva Acesta are obligatia de a-si dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69 indice 1, art. 180, si ale art. 181 lit. a), c1), d) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Formularul 12A, Formularul 12B-1, Formularul 3. In cazul sustinetii capacitatii tehnice si profesionale ofertantul va prezenta un angajament ferm al sustinatorului Formulare 11, 12, 13
Lista cuprinzand partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. In cazul castigatorului se solicita completarea si prezentarea acordului de subcontractare pana la semnarea contractului.Formularul 16 Formularul 14 - Acord de subcontractare
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economico-financiara si capacitatea tehnico-profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Acordul de asociere va consemna partea/partile din contract pe care urmeaza a fi indeplinite de fiecare semnatar si liderul asocierii care ii reprezinta si pe ceilalti asociati in raporturile cu autoritatea contractanta. Liderul va reprezenta asocierea atat in etapa de ofertare cat si in etapa de contractare. In cazul ofertei comune, fiecare asociat trebuie sa indeplineasca in mod individual conditiile de la punctele III.2.1.a), III.2.1.b) (pentru partea din contract pe care o realizeaza) si III.2.3.b) (de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza). In mod cumulativ pot fi indeplinite conditiile III.2.2 si III.2.3.a). Formularul 15 - Acordul de asociere
Informatiile privind sistemul de management al calitatii - ISO 9001 :2008 Certificat ISO 9001 :2008/ echivalent/ dovada auditului de certificare in baza careia urmeaza a se emite certificatul, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Informatii privind sistemul de management de mediu ISO 14001:2004 Certificat ISO 14001:2004/echivalent/ dovada auditului de certificare in baza careia urmeaza a se emite certificatul, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 5. Certificatele/documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Valorile vor fi exprimate in lei in functie de cursul mediu al BNR pentru fiecare din anii respectivi pentru euro sau alte valute. Curs lei/euro mediu al BNR: An 2010:1 euro=4, 2099 lei An 2011:1 euro=4, 2379 lei An 2012 1 euro= 4, 4560 lei/euroFormularul 6 Pentru fiecare din expertii de mai sus propusi ofertantul va prezenta: - Curriculum vitae (Formularul 7); - Copii cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV; - Declaratie de disponibilitate in original conform Formularul 8Formularul 12A, Formularul 12B-1, Formularul 3, Formularul 12A, Formularul 12B-1 Formularul 11, Formularul 12, Formularul 13.Formularul 16 Formularul 14 - Acord de subcontractareFormularul 15 - Acordul de asociereCertificat ISO 9001 :2008/ echivalent/ dovada auditului de certificare in baza careia urmeaza a se emite certificatul, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Certificat ISO 14001:2004/echivalent/ dovada auditului de certificare in baza careia urmeaza a se emite certificatul, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.10.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.10.2013 12:00
Locul: Consiliul Judetean Braila, Piata Independentei nr. 1 etajul 4 camera 404 Municipiul Braila
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantul UCVAP (daca este cazul), orice ofertant, prin persoana imputernicita in scris de catre reprezentantul legal al ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu art 11 alin (4) din HGR nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11, alin.(4) din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. Documentele edificatoare trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, contin in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, care au oferit cel mai mic pret, reofertarea in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoaster drept pretins ori a interes legitim in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autor contract considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Braila-Comp. Juridic
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel. +40 239619600
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2013 10:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer